Now showing items 1-20 of 31

 • Akcelerace grafických algoritmů pomocí koprocesoru NEON 

  Kratochvíl, Radim
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti koprocesoru NEON. Porovnávají se grafické algoritmy napsané v jazyce C, jazyce symbolických adres, jazyce C s využitím intrinsických funkcí a automaticky vektorizovaný kód. Hlavním ...
 • Dokumentace chodeb Balkónová a Balkóta v Býčí skále 

  Velecká, Kateřina
  Bakalářská práce se věnuje dokumentaci části jeskynního systému Býčí skály, konkrétně Balkónové chodby, chodby Balkóta a části chodby Kóta 314 v podobě půdorysu, rozvinutého podélného řezu a příčných řezů v měřítku 1:250. ...
 • Dokumentace fary v Pavlově 

  Slezáková, Gabriela
  Práca sa zaoberá spracovaním dokumentácie budovy farnosti rímskokatolíckej cirkvi v juhomoravskej obci Pavlov. Účelom práce je praktické zameranie objektu v teréne pomocou geodetických metód, výpočet nameraných hodnôt a ...
 • Dokumentace historických stavebních objektů 

  Polívková, Hana
  Cílem této bakalářské práce je zaměření zámecké sýpky ve Cvrčovicích. V práci je popsán postup zpracování. Úvodní část se zabývá lokalizací objektu a měřickými pracemi, dále je vylíčeno zpracování získaných dat a tvorba ...
 • Dokumentace jeskyně Barové - jihozápadní část 

  Zubík, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá dokumentací jihozápadní části Barové jeskyně. V textu je čtenář seznámen s lokalitou a jejími zvláštnostmi. Součástí práce je podrobný popis měřické části práce. Při měření byly použity metody ...
 • Dokumentace jeskyně Barové - střední část 

  Chaloupka, Roman
  Cílem této bakalářské práce je grafická dokumentace střední části jeskyně Barové v podobě půdorysu a podélného řezu v měřítku 1:250. Práce obsahuje včetně stručného popisu lokality veškerý postup od rekognoskace a doplnění ...
 • Dokumentace Kaňonů v Býčí skále - střední část 

  Pribišová, Romana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá podrobným mapovaním časti jaskyne Býčí skála, a to konkrétne, strednej časti Kaňonov. Cieľom práce je vyhotoviť v mierke 1:250 pôdorysnú mapu spolu s priečnymi rezmi a rozvinutý pozdĺžny ...
 • Dokumentace Kaňonů v Býčí skále - západní část 

  Staufčík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá postupem vedoucím k vyhotovení map půdorysu a podélného řezu v měřítku 1:250 v západní části Kaňonů v jeskyni Býčí skála. Práce obsahuje popis lokality, ve které speleologické mapování ...
 • Dokumentace kostela v Dolních Věstonicích 

  Kovářová, Anna
  Cílem této práce je vytvoření dokumentace kostela sv. Michaela archanděla v Dolních Věstonicích, která obsahuje polohopisnou situaci objektu, výkres prvního nadzemního podlaží, příčný a podélný svislý řez a venkovní pohledy ...
 • Dokumentace kostela v obci Čučice 

  Súkeníková, Terézia
  Cieľom tejto práce je dokumentácia kostola sv. Jakuba Staršího v juhomoravskej obci Čučice. Jedná sa o kompletnú výkresovú dokumentáciu stavebného objektu, pozostávajúcu z polohopisnej situácie okolia kostola, pôdorysu ...
 • Dokumentace Skalního zámku v Býčí skále - jižní část 

  Kubíčková, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá speleologickým mapováním části jeskynního sytému Býčí skála v Moravském krasu. Část, která byla zmapována, se nazývá Skalní zámek. Pro účely této práce byla zpracována dokumentace pro jižní ...
 • Dokumentace Skalního zámku v Býčí skále - severní část 

  Langar, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá speleologickým mapováním části jeskynního systému Býčí skála - Skalní zámek. Podrobné měření půdorysné mapy je prováděno elektronickou metodou a to kombinací měřícího zařízení DistaX2 a softwarové ...
 • Geometrické parametry zařízení pro absolutní kalibraci GNSS antén 

  Brátová, Kateřina
  Předmětem práce je popis zařízení vyvíjeného pro absolutní kalibraci GNSS antén na VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústavu geodézie. Pomocí kalibrace jsou zjišťovány parametry GNSS antény, o které je opraveno měření a je tak ...
 • Mapa okolí jeskyně Výpustek - severní část 

  Sánthová, Zuzana
  Cílem diplomové práce je vyhotovení mapy okolí jeskyně Výpustek tak, aby bylo možné doplnit již existující mapové dokumenty vypracované studenty VUT v Brně a spojit je do jednoho celku pokrývající terén nad jeskyní. Práce ...
 • Mapy jeskyní a jejich mapové znaky v publikacích Speleo a Speleofórum 

  Benešová, Karolína
  V rámci této bakalářské práce byla řešena problematika mapových znaků použitých v mapách zobrazující jeskyně, jeskynní systémy a jim podobné přirozeně vytvořené jevy. Byly analyzovány dvě publikace zabývající se touto ...
 • Měření svislých posunů kostela v Zábrdovicích 

  Bocková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá měřením výšek nové etapy sítě kostela v Brně Zábrdovicích. Měření metodou přesné nivelace probíhá dlouhodobě od roku 2002, za účelem zjištění svislých posunů. Zpracování obsahuje výpočet a vyrovnání ...
 • Modulární softwarový nástroj pro i.MX 

  Kratochvíl, Radim
  Tato diplomová práce pojednává o vytvoření multiplatformní modulární aplikace pro práci s mikrokontroléry řady i.MX od firmy NXP. Tato aplikace je napsaná v programovacím jazyce C++ za použití frameworku Qt5. Následně je ...
 • Plánování a analýza pohybu zařízení pro absolutní kalibraci GNSS antén 

  Hynčicová, Tereza
  Předmětem práce je analýza a plánování pohybu robotického zařízení sloužícího k absolutní kalibraci GNSS antén, které je vyvíjeno od roku 2011 na Ústavu geodézie FAST VUT v Brně. První část práce je zaměřena na nezávislé ...
 • Posouzení přesnosti elektromagnetické lokalizace podzemních prostor 

  Skulina, Radim
  Cílem této diplomové práce je posouzení přesnosti elektromagnetické lokalizace podzemních prostor a porovnání s výsledky dosaženými Ing. Martinem Šklíbou v roce 2006. Pro posouzení přesnosti bylo využito již existující ...
 • Přeměření části nivelační sítě v městě Brně 

  Krejčí, Martin
  Abstrakt Přeměření části nivelační sítě města Brna. Teoretická část se zabývá historií nivelační sítě v České republice, stabilizací nivalčních bodů, popisem lokality a principem měřické metody. Měřická část se zabývá ...