Now showing items 1-13 of 13

 • Návrh zařízení pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí 

  Janečka, Jan
  Disertační práce se zabývá hodnocením tepelného stavu prostředí v uzavřených místnostech, ve kterých se nachází člověk. Docílení tepelné pohody souvisí s tepelnou bilancí lidského těla. Člověk při své práci produkuje teplo, ...
 • Návrh zdvižného pozičního stolu 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvižného pozičního stolu pro přepravu břemene s nosností 500 kg. Její hlavní náplní je výpočet pohonu zdvihu, výpočet pohonu podavače palet a stanovení hlavních rozměrů zdvižného stolu.
 • Obnova hermetických potrubních průchodek 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Řešené téma se zabývá obnovou potrubních hermetických průchodek v primárním okruhu jaderné elektrárny. Na začátku je popsána jaderná elektrárna Dukovany od obecného popisu až k detailnímu popisu obnovované komponenty s ...
 • Optimalizace postupu izolace a charakterizace amorfních PHB granulí 

  Kratochvíl, Zdeněk
  V rámci této práce byly nejprve připraveny artificiální PHB granule. Pomocí dynamického a elektroforetického rozptylu světla byl studován vliv použitého rozpouštědla PHB, vliv teploty a délky působení ultrazvukové lázně, ...
 • Studium stability biopolymerů pomocí technik rozptylu světla 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Stabilita vybraných biopolymerů (popř. jednoduchých sacharidů a aminokyselin) byla studována pomocí metod rozptylu světla. Vzorky byly připravovány rozpuštěním dané látky v demineralizované vodě, popř. ve zředěné kyselině ...
 • Svázání fyziologického modelu s modelem tepelného komfortu 

  Pokorný, Jan
  Disertační práce se zabývá vnitřním prostředím a tepelným komfortem v kabinách automobilů. V Dymole/Modelice byl vytvořen Model tepelné zátěže kabiny pro studium vlivů různých parametrů okolního prostředí na mikroklima ...
 • Teorie a praxe výchovy k bezpečnostní ochraně obyvatelstva na základních školách 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Věci, jevy a procesy jsou stále rizikovější. Bezpečnostní problematice a výchově k ní je nutno věnovat pozornost už od dětství. Zákonem je stanoveno, aby se touto problematikou zabývali učitelé na základních školách, aby ...
 • Transport a depozice aerosolu v dýchacím traktu člověka 

  Elcner, Jakub
  Jednou z možných cest léčby nemocí dýchacího ústrojí je použití léku ve formě aerosolu. Jedná se o neinvazivní a rychlý způsob jak dopravit lék do požadované části tracheobronchiálního stromu nebo do krevního oběhu. Ačkoliv ...
 • Události č. 7/1999 

  Bejček, Ludvík; Grulich, Jaroslav; Hobstová, Pavla; Kapoun, Vladimír; Koráb, Vojtěch; Kratochvíl, Zdeněk; Krejčí, Renata; Kyselka, Mojmír; Mach, Richard; Pokorný, Adolf G.; Rajlich, Jan; Vavřín, Petr (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1999)
 • Úprava obráběcího procesu rozměrné součásti z čerpadla 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Práce se zabývá návrhem metody provedení konstrukční úpravy na přítlačné přírubě provozovaného hlavního cirkulačního čerpadla, a to v době provádění jeho generální opravy při odstávce bloku. Tato konstrukční úprava spočívá ...
 • Výzkum efektivních způsobů odsávání 

  Pech, Ondřej
  Při výrobních technologiích jsou často generovány a uvolňovány různé plynné látky, které jsou mnohdy zdraví škodlivé. Do pracovního prostředí se těchto látek tedy musí dostávat co nejmenší množství. Nejvyšší účinnost ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Šulc, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh zálohovacího systému pro Základní školu Humpolec, Hradská 894. Úvod práce se zabývá teoretickými poznatky k dané problematice. V následující části je analyzován současný stav ...
 • Zemní výměníky tepla - provozní režimy a jejich vliv na mikrobiologická rizika 

  Kolbábek, Antonín
  Předkládaná disertační práce se zabývá zemními výměníky tepla (ZVT) a jejich vlivem na hygienickou kvalitu přiváděného vzduchu a mikrobiální mikroklima v interiéru budov. V teoretické části práce je uveden současný stav ...