Now showing items 1-11 of 11

 • Charakterizace interakcí hyaluronanu a albuminu 

  Mikolášová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výzkum fyzikálních interakcí mezi kyselinou hyaluronovou a bílkovinou albuminem. K výzkumu interakcí bylo použito měření pH, konduktivity, viskozity, turbidity a reometrie. Interakce ...
 • Chování hyaluronan-albuminových komplexů ve fyziologickém prostředí 

  Šuleková, Nikola
  Tato bakalářská práce pojednává o interakcích vysokomolekulové a nízkomolekulové kyseliny hyaluronové (HA) s hovězím sérovým albuminem (BSA) ve fyziologickém prostředí. Navazuje na předešlé práce o interakcích HA s amfifilními ...
 • Chování superabsorpčních polymerů v modelových půdách 

  Männlová, Adriana
  Předložená bakalářské práce se zabývá studiem superabsorpčních polymerů pro environmentální a zemědělské aplikace. Obecně mají tyto preparáty plnit funkci závlahovou tak, že díky svým unikátním vlastnostem do sebe dokáží ...
 • Disociační chování huminových kyselin 

  Karbanová, Kateřina
  Huminové látky jsou látky přírodního původu a tvoří nejkvalitnější složku huminových látek. Vznikají biochemickými přeměnami organických zbytků (převážně rostlinných). Chovají se jako slabě kyselé polyelektrolyty s doposud ...
 • Hydrodynamické vlastnosti systémů hyaluronanu a lysinu 

  Kunert, Vojtěch
  Tato bakalářská práce prozkoumává interakce mezi hyaluronanem a částečně protonizovanými aminokyselinami lysinem a argininem. K popsání interakcí bylo využito reologie a viskozimetrie. K jejich kontrole pak pH-metrie a ...
 • Půdní hydrogely fungující na principu řízeného uvolňování 

  Macuráková, Viktória
  Táto bakalárska práca je zameraná na pôdne hydrogély, ktoré fungujú na princípe kontrolovaného uvoľňovania. Cieľom bola rešerš na tému uvoľňovania látok a praktické využitie hydrogélov v poľnohospodárskej praxi. V práci ...
 • Rozpustnost a disociace huminových kyselin 

  Kratochvílová, Romana
  Chování huminových kyselin ve vodných roztocích úzce souvisí s obsahem kyselých funkčních skupin a jejich disociačními schopnostmi. Pro studium acido-bazických vlastností huminových kyselin jsou nejčastěji využívány titrační ...
 • Stanovení pKa huminových kyselin pomocí UV/VIS spektrometrie 

  Kratochvílová, Romana
  Chování huminových kyselin ve vodných roztocích úzce souvisí s obsahem kyselých funkčních skupin a jejich disociačními schopnostmi. Pro studium acido-bazických vlastností huminových kyselin jsou nejčastěji využívány titrační ...
 • Superabsorbenty s řízeným uvolňováním nutrientů 

  Závodská, Petra
  Tato práce je zaměřená na studium superabsorpčních polymerů a jejich schopnosti postupného uvolňování nutrientů. Tyto polymery dokáží pojmout obrovské množství vody, až stonásobek původní hmotnosti. V kombinaci s nutrienty, ...
 • Vliv pH a iontové síly na bariérové schopnosti huminových látek 

  Přítulová, Marie
  Náplní této bakalářské práce je studium huminových kyselin a jejich bariérových vlastností pomocí difúzních procesů v plastových difúzních celách. Hlavní pozornost je věnována difúzi přes hydrogel na bázi termoreverzibilního ...
 • Vývoj nových aplikačních forem huminových látek pro zemědělské a environmentální aplikace 

  Kratochvílová, Romana
  V předkládané dizertační práci byly studovány nové formy superabsorpčních polymerů (dále jen SAP) na bázi kyseliny akrylové. Jedná se o materiály pro zemědělské aplikace, které mají půdě zajistit dostatečnou závlahu zejména ...