Now showing items 1-15 of 15

 • Countryside settlement and its transformations in case of Moravian-Silesian Beskids and its foothills 

  Kraut, Jan (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Český venkov v uplynulých dvou stoletích prošel řadou změn, ty se v tomto různorodém prostoru mnohdy liší – jak vlivem na podobu prostoru, tak mírou transformace společnosti. Příspěvek mapuje dopady těchto změn na situaci ...
 • Čistička odpadních vod 

  Doležal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením betonové části čističky odpadních vod. Konkrétně výpočtem a posouzením základové desky, obvodové stěny, vnitřní stěny a stropní desky, vypracováním výkresu tvaru ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Kraut, Jan
  urbanistická a architektonická studie polyfunkčního domu ve Valašském Meziříčí
 • Nosná železobetonová konstrukce administrativní budovy 

  Král, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem hlavní částí nosné konstrukce železobetonového skeletu administrativní budovy. Řešenými prvky jsou lokálně podepřená stropní deska, ztužující obvodové žebro, vnitřní sloup, stěna a základový ...
 • Nosná železobetonová konstrukce prodejny a skladu sportovního vybavení 

  Hasala, Ivo
  Cílem mé diplomové práce je statické posouzení prvků železobetonové budovy o dvou nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží. Řešenými prvky jsou piloty, střešní deska D1, sloup S1 ve 2NP, schodiště SK1 v 1NP, žebro ...
 • Polyfunkční dům – železobetonová nosná konstrukce 

  Tesař, David
  Cílem diplomové práce je statické a konstrukční řešení polyfunkčního domu. Zatížení bude stanoveno podle normy ČSN EN 1990. Pro výpočet vnitřních sil bude použita metoda konečných prvků. Konstrukce bude dimenzována podle ...
 • Tělocvična - prefabrikovaný skelet 

  Čihák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosného systému prefabrikované skeletové konstrukce. Předmětem práce je příčný a podélný nosný rám konstrukce, skládající se z kalichových patek, sloupů, průvlaků a stropních panelů. Ostatní ...
 • Vícepatrová skeletová konstrukce administrativní budovy 

  Zdražilová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením vybraných částí vícepatrové skeletové konstrukce administrativní budovy na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Cílem práce bylo navrhnout a posoudit železobetonovou ...
 • ZBROJOVKA BRNO 

  Kraut, Jan
  ZBROJOVKA BRNO - Příležitost pro město Strategie pro brněnskou Zbrojovku, třetí největší brownfield ve městě. Urbánní taktika a proces začlenění lokality do prostoru města a provázání s jeho organismem. Vytvoření územní ...
 • Železobetonová konstrukce bytového domu 

  Ilčík, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením vybraných konstrukčních prvků bytového domu z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Posuzované části konstrukce jsou stropní deska ve druhém nadzemním, sloup a ...
 • Železobetonová konstrukce obytného domu 

  Čairović, Dorde
  Diplomová práce je zamerena na návrh a posouzení hlavních části nosné železobetonové konstrukce obytného domu a to: monolitická stropní deska nad 2NP, základová deska, schodiště, sloup a stěna. Součásti práce je i výkresová ...
 • Železobetonová konstrukce parkovacího domu 

  Mazura, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem statického řešení vybraných částí nosné konstrukce parkovacího domu – stropní deska běžného podlaží, vybrané sloupy, schodiště. Analýza nosné konstrukce je provedena softwarem s využitím ...
 • Železobetonová monolitická konstrukce 

  Kozumplík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na statické řešení vícepodlažní administrativní budovy. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobeton. V práci je řešena vybraná stropní konstrukce, sloup, základová patka, část nosné stěny a ...
 • Železobetonová monolitická vícepatrová skeletová konstrukce 

  Luža, Radim
  Předmětem této diplomové práce je statické řešení vybraných nosných konstrukcí polyfunkčního domu. Konstrukce jsou navržené dle ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro ...
 • Železobetonová prefabrikovaná nosná konstrukce 

  Lyčka, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posudkem hlavních částí nosného systému montované železobetonové sportovní haly. Mezi navrhované prvky patří předepjatý vazník T-průřezu, sloupy, desky a průběžné průvlaky. Práce obsahuje ...