Now showing items 1-8 of 8

 • Laboratorní demonstrátor pro vibrační diagnostiku 

  Blecha, Martin
  Tato práce se v teoretické části zabývá vibrační diagnostikou objektů, konstrukcí, strojů a soustrojí. Podle podstaty měření respektive zkoumání závad je teoretická část rozdělena do tří částí. V první části nazvané Modální ...
 • Methods For Verification Of Parameters Of Magnetic Field Sensors 

  Krejčí, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Many new sensors appear at the market and occasionally it is required to test specification given by producer. Usually are given conditions of measurement, but the procedure stays undercover. The aim of this article is to ...
 • Měření slunečního záření - maticový snímač s fotodiodami 

  Kokeš, Miroslav
  Obsahem bakalářské práce je návrh levného maticového snímače s fotodiodami BPW34 pro měření přímého a difúzního slunečního záření. V teoretické části je obsažen rozbor slunečního záření, jevy ovlivňující sluneční záření a ...
 • Měření tepelné vodivosti 

  Krejčí, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá nestacionárním měřením tepelné vodivosti s využitím liniového a bodového zdroje. Jsou porovnány různé metody měření tepelné vodivosti a navrhnuta vlastní korekce na dobu trvání tepelného pulsu. ...
 • Monitoring Of Bridges Corrosion Level 

  Krejčí, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Corrosive damage level of bridge constructions becomes high discussed topic with regard to some recent incidents. Current system of inspections is based mostly only on visual inspections in the Czech Republic. Our solution ...
 • Monitorování stavu při obrábění bloku motoru - Plazma 

  Váško, Ondřej
  Cílem této práce je návrh a realizace dvou metod prediktivní analýzy pro firmu Škoda Auto a.s. V první části jsem zpracoval literární rešerši na téma metody prediktivní diagnostiky. V další části je za pomoci konzultanta ...
 • Snímač kondenzované vlhkosti 

  Krejčí, Jakub
  Tato diplomová práce pojednává o problematice měření kondenzované vlhkosti ve stavebních konstrukcí pomocí měření vlhkosti pórovitého materiálu. Byl proveden průzkum trhu dostupných snímačů, byly vytvořeny snímače vlastní ...
 • Thermal Conductivity Measurements 

  Krejčí, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This thesis deals with non-stationary thermal conductivity measurement using point heat source. There are compared various measurements of thermal conductivity and designed own correction for pulse duration. The practical ...