Now showing items 1-15 of 15

 • E-mail marketing s podporou renovace korporátní identity 

  Novák, Miroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci e-mail marketingu v kreativní agentuře SnugDesign s.r.o. za podpory renovace korporátní identity, online reklamy AdWords a Facebook. Cílem této práce je zajistit automatickou konverzi ...
 • Mazání vznětových a zážehových motorů 

  Krejčí, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší současného stavu poznání v oblasti mazání vznětových a zážehových motorů, maziv a vymezením trendů. V první části naleznete obecné pojednání o principu vnitřního spalování, konstrukci ...
 • Moderní jednotka pro energetické využití odpadů o střední kapacitě 

  Krišpín, Jan
  Předkládaná práce se zabývá strojně-technologickým řešením moderní technologické jednotky pro energetické využití odpadu střední kapacity. Úvodem jsou specifikovány požadavky na provoz zařízení a zadané parametry modelového ...
 • Moderní technologie čištění spalin pro energetické využití zdravotnických odpadů 

  Kotas, Dan
  Předkládaná diplomová práce pojednává o současné situaci nakládání se zdravotnickým odpadem na území České republiky a analyzuje stávající technologický stav zařízení pro jeho termickou likvidaci. Navazuje popis dostupných ...
 • Návrh bezpečnostního řešení perimetru organizace 

  Dupač, Viktor
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu bezpečnostního řešení perimetru organizace. V první části práce popisuji teoretická východiska a od kapitoly šest se již věnuji hlavní tématice práce. V první logické části řešení ...
 • Přeizolace vedení 110 kV 

  Krejčí, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá přeizolazí vedení 110 kV. Cílem práce je navrhnout nové izolátorové závěsy. První, teoretická část práce, se věnuje izolátorům jejich vývoji, dělení a možnostem použití. Jsou uvedené různé materiály, ...
 • Snižování oxidů dusíku z proudu spalin na speciálních katalyzátorech 

  Vávra, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na experimentálním snížení oxidů dusíku na speciálních katalyzátorech. Je využito nejnovějších a nejmodernějších technologií pro čištění spalin. Pomocí selektivní katalytické redukce se dosáhne ...
 • Spoluspalování kalů v již stávajícím zařízení 

  Krejčí, Tomáš
  Práce je zaměřena na problematiku spoluspalování čistírenských kalů v již stávajících zařízeních. Úvodem se práce zabývá krátkým shrnutím kalového hospodářství, způsoby úpravy kalu a následnými metody využití za účelem ...
 • Středotonážní spalovna odpadů - systém čištění spalin 

  Krejčí, Tomáš
  Analýza regionálního zásobování energiemi ukazuje, že perspektivně může být vhodné zvolit kombinaci zdrojů spalujících klasická fosilní paliva s provozem zařízení pro energetické využití odpadů. Vychází se ze skutečnosti, ...
 • Systémové řešení pro energetické využití zdravotnických odpadů 

  Hanus, Jan
  Diplomová práce se zabývá současnou situací nakládání se zdravotnickými odpady v České republice a dostupnými technologiemi pro zpracování těchto odpadů. V první části je věnována pozornost platné legislativě v dané oblasti, ...
 • Variabilní geometrie sacích a výfukových portů Wankelova motoru 

  Krejčí, Tomáš
  Cílem této práce je návrh základních parametrů výkonného Wankelova motoru a na základě vypočtených údajů návrh komorové bočnice tak, aby umožňovala variabilní změnu geometrie sacích a výfukových portů. Následně pak provedení ...
 • Vyhodnocení příčin dopravních nehod vozidel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v letech 2001-2012. 

  Krejčí, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením příčin dopravních nehod vozidel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v letech 2001–2012. Na základě získaných podkladů a informací jsou dopravní nehody komplexně ...
 • Vypracování studie připojitelnosti pro FV elektrárnu 

  Krejčí, Tomáš
  Bakalářské práce se zabývá studií připojitelnosti pro FVE do distribuční soustavy. První časti, jsou zpracovány podmínky připojení nových zdrojů do distribuční soustavy se zaměřením na fotovoltaiku. Jednotlivé body jsou ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Krejčí, Tomáš
  Ve své bakalářské práci se zabývám výběrem a implementací informačního systému do fitness centra. Součástí bakalářské práce je zhodnocení současného stavu ve společnosti a návrhy na vylepšení. V závěru se zabývám konkrétním ...
 • Výběr informačního systému 

  Krejčí, Tomáš
  Ve své diplomové práci se zabývám výběrem informačního systému pro společnost VAŠ hotel B&B s.r.o., která provozuje VV hotel v Brně. Tento informační systém si klade za cíl vylepšit současné procesy a zvýšit počet ubytovaných ...