Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza provozních dat tepelného čerpadla 

  Šeda, Libor
  V bakalářské práci jsou shrnuty dostupné metody a koeficienty užívané k testování výkonu a ekologické náročnosti tepelných čerpadel. Pro testování dle norem ISO jsou zde také vysvětleny vstupující faktory. V praktické části ...
 • Analýza tepelných ztrát pasivního manekýna ve větrané místnosti 

  Kodajková, Zuzana
  Táto práca sa zaoberá problematikou tvorby počítačového modelu pre CFD modelovanie prúdenia vzduchu okolo sediacej pasívnej postavy. Súčasťou práce je analýza rýchlostného, tepelného poľa a tepelných strát okolo sediacej ...
 • Energetická a ekonomická bilance vytápění rodinného domku tepelným čerpadlem 

  Pešek, Martin
  Diplomová práce se zabývá výběrem nejvhodnějšího tepelného čerpadla pro vytápění (a přípravu TUV) modelového rodinného domu, a to zejména z hlediska co nejrychlejší ekonomické návratnosti. Součástí práce je úvod do ...
 • Hodnocení stavu vnitřního prostředí 

  Doležal, Libor
  Tato práce poskytuje přehled o činitelích působících na kvalitu vnitřního mikroklimatu s důrazem na faktory s vlivem na tepelnou pohodu. Zároveň poukazuje na nepohodu, kterou tyto faktory způsobují. Jsou zde představeny ...
 • Klimatizační komora pro zpracování uzenin 

  Čermák, Lubomír
  Cílem diplomové práce je navrhnout klimatizační komoru pro sušení uzenin. Samotné konstrukci předchází rozbor problematiky sušení a zrání. Navržená konstrukce zrací komory sestává z nosné konstrukce, nerezové komory, ...
 • Klimatizační systém jednoho reprezentativního podlaží budovy A1 

  Pekárek, Antonín
  Předmětem diplomové práce je návrh klimatizačního systému do nově zrekonstruované výškové budovy Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Rekonstrukcí objektu se dosáhne změny tepelně-technických ...
 • Lokální větrání 

  Bilík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokálního větrání, především variantou lokálního odsávání. Na začátku práce jsou uvedeny důvody, proč je větrání důležité. Jsou zde vyjmenovány i některé požadavky na větrání ...
 • Metody sušení biomasy 

  Hrabánek, Radek
  Tato bakalářské práce má seznámit čtenáře s metodami sušení biomasy a jejich základní rozdělení. Je zde uvedeno roztřídění biomasy pro energetické účely, jsou zmíněny hlavní charakteristiky a rozdíly mezi briketami a ...
 • Návrh teplovzdušného vytápění a větrání nízkoenergetického domku 

  Koutník, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu teplovzdušného vytápění a větrání pro nízkoenergetický dům. Součástí práce je rozdělení budov dle potřeby tepla na vytápění, popis problematiky větrání obytných budov a možnosti jejich ...
 • Rozbor různých způsobů zpětného získávání tepla při větrání 

  Dvouletý, Tomáš
  Bakalářská práce obsahuje souhrn a vysvětlení základních pojmů objevujících se v souvislosti s danou problematikou zpětného získávání tepla při větrání, jako jsou účinnost, ekonomie použití a další. Hlavní částí práce je ...
 • Studie vlivu polohy odváděcích otvorů na kvalitu vzduchu v obytné místnosti 

  Charvát, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vlivem polohy odváděcích výustek na kvalitu vzduchu. Podkladem pro tuto studii je obytná místnost v experimentálním domě, v němž se zkoumá jeden ze způsobů hybridního větrání. Stěžejním bodem práce ...
 • Sušárny uzenin 

  Čermák, Lubomír
  Tato práce je věnována základním požadavkům technologie sušení a zrání masných výrobků ve zracích komorách. Bude zmíněno základní rozdělení salámů a z toho plynoucí parametry pro zrací komory a jak ovlivňuje hygiena a ...
 • Větrací systémy obytných domů 

  Tuka, Ján
  V bakalárskej práci je vypracovaný prehžad vetracích systémov používaných na vetranie obytných domov. V úvodnej časti je vypracovaný prehžad najčastejších škodlivín, ktoré sa v obytných priestoroch vyskytujú. V ďalších ...
 • Větrací systémy obytných domů 

  Birhanzl, Petr
  Bakalářská práce se zabývá větracími systémy obytných domů. Nejprve jsou uvedena pravidla, která by měla být dodržena při návrhu větracích systémů a legislativní požadavky na ně kladené. Poté jsou rozebrány jednotlivé typy ...
 • Větrání a vytápění průmyslové haly 

  Švábenský, Jiří
  Úkolem diplomové práce je navrhnou řešení větrání a vytápění průmyslové haly. Základem návrhu je výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků objektu. Návrh se zabývá přívodem vzduchu pro zimní a letní období pro jednotlivé ...
 • Větrání a vytápění průmyslových hal 

  Ležovič, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá způsoby úpravy vnitřního prostředí průmyslových hal, především z hlediska provozních nároků a dosaženého komfortu na pracovišti. Autor se na úvod zaměřuje na pojmy související s vnitřním mikroklimatem ...
 • Větrání kabiny osobního automobilu – výzkum charakteru proudění z rozmrazovací mřížky předního skla a účinnost tohoto systému. 

  Hapala, Radim
  Diplomová práce se zabývá výzkumem proudění nad rozmrazovací mřížkou čelního skla osobního automobilu Škoda Octavia. V požadovaném rozsahu byly žárovou anemometrií změřeny složky rychlosti a intenzity turbulence. Získaná ...
 • Vytápění a větrání výrobní a skladové haly 

  Bližňák, Jakub
  Cílem této diplomové práce je navrhnout systém vytápění a větrání průmyslové a skladové haly a přilehlé administrativní části objektu. Základem návrhu je výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků objektu. Návrh systémů má ...