Now showing items 1-20 of 106

 • 3D mapování vnitřního prostředí senzorem Microsoft Kinect 

  Pilch, Petr
  Tato práce se zabývá vytvářením 3D map vnitřního prostředí pomocí senzoru Microsoft Kinect. V první části je uveden popis senzoru Microsoft Kinect, metody získávání a zpracování hloubkových dat a jejich následné skládání ...
 • Adaptivní řízení elektromechanických aktuátorů s využitím dopředného kompenzátoru založeného na více-modelovém přístupu 

  Sova, Václav
  Tato dizertační práce se zabývá odvozením nového adaptivního dopředného kompenzátoru, který bude použit pro řízení elektromechanických aktuátorů používaných v automobilovém průmyslu. Jedná se o elektronickou škrticí klapku ...
 • Analýza neurčitosti pozice kolového robota. 

  Němec, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním několika metod výpočtu neurčitosti pozice kolových robotů. První část popisuje jednotlivé metody výpočtu. Další části jsou věnovány jednotlivým popsaným metodám a faktorům, které ...
 • Analýza použitelnosti GPS dat pro navigaci mobilního robotu 

  Novák, Pavel
  Tato práce se zabývá problémem přesnosti GPS a DGPS při navigaci mobilního robota ve venkovním prostředí. První část práce se zabývá teoretickým rozborem GPS, popisem jeho funkce, teoretickým popisem chyb a jejich vlivem ...
 • Analýza vlastností stereokamery ZED ve venkovním prostředí 

  Svoboda, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na testování ZED kamery a SLAM mapování ve venkovním prostředí. Je zde porovnána funkčnost samotné vizuální odometrie ZEDfu, vyvíjena samotným výrobcem kamery, s běžně používanými metodami ...
 • Analýza využitelnosti kompasu pro navigaci mobilního robotu v indoor prostředí 

  Pilch, Petr
  Tato práce se zabývá využitelností kompasu HMC6343 pro řízení robotu ve vnitřním prostředí. V první části je představena historie kompasu a popsán princip činnosti některých druhů kompasů včetně anizotropního magnetorezistivního ...
 • Analýza využitelnosti senzoru Kinect v2 v mobilní robotice 

  Margetaj, Martin
  Tato práce pojednává o parametrech senzoru Kinect v2 a jeho následné využití v robotice. V práci bude rozebrána správná instalace ovladačů potřebná ke správné funkci senzoru pod operačním systémem Ubuntu a pod frameworkem ...
 • Aplikace SLAM algoritmů pro vozidlo s čtyřmi řízenými koly 

  Najman, Jan
  Tato práce se zabývá aplikací SLAM algoritmů na experimentální čtyřkolové vozidlo Car4. V první části práce je uveden princip fungování SLAM včetně popisu rozšířeného Kalmanova filtru, který je jednou z jeho hlavních ...
 • Bezpečnost provozu mobilních robotů v indoor prostředí 

  Vojta, Jakub
  Při spolupráci s firmou Bender Robotics. s. r. o. vznikl požadavek na posouzení provozní bezpečnosti autonomního mobilního robotu (AMR). Posouzení bezpečnosti je krokem na cestě k sériové výrobě robotu. Vstup výrobku na ...
 • Design vnějšího pláště mobilního robotu 

  Bláha, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá designem a konstrukcí vnějšího pláště mobilního robotu, který má sloužit k převážení nákladu. Na začátku této práce jsou stručně popsány různé technologie, kterými lze vyrobit plášť robotu. ...
 • Detekce a rozpoznání omezení rychlosti z dopravních značek 

  Solnický, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro detekci a rozpoznání omezení rychlosti z dopravních značek. Konkrétně jde o rozpoznání červených kruhových značek Nejvyšší povolená rychlost z obrazových dat za ...
 • Detekce cesty pro mobilní robot analýzou obrazu 

  Coufal, Jan
  Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pro mobilní robot pohybující se ve venkovním prostředí. V první části je analyzován problém, navrženo řešení a prozkoumány vhodné metody zpracování obrazu. V druhé části jsou ...
 • Detekce cesty ve venkovním prostředí zpracováním obrazu 

  Vrbičanová, Antónia
  Táto práca sa zaoberá detekciou cesty, ktorá sa nachádza vo vonkajšom prostredí. Na dosiahnutie tohto cieľa sú použité dva prístupy. Požaduje sa, aby boli oba odolné voči náhlym svetelným zmenám v obraze a použiteľné pre ...
 • Detekce mobilního robotu zpracováním obrazu 

  Novotný, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním sekvence snímků robota ze statické kamery umístěné nad rovinou pohybu robota. Nejprve jsou popsány metody segmentace obrazu a metody vhodné pro nalezení polohy. V další části jsou ...
 • Detekce osob pomocí laserového scanneru 

  Němeček, Jakub
  Tato práce se zabývá detekcí dynamických objektů, především lidí, a sledování jejich pohybu. Detekce je založena na datech z laserového dálkoměru. Sledování pohybu je založeno na porovnávání dat z více skenů. Algoritmus ...
 • Detekce QR kódů na grafické kartě pro platformu ROS 

  Hurban, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem a implementací algoritmu pro detekci QR kódů s integrací do platformy ROS a výpočty běžícími na grafické kartě. Z rešerše současně dostupných nástrojů a technik je vybrán vhodný postup ...
 • Detekce vybraných znaků znakového jazyka 

  Zbavitel, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je zjistit způsoby detekce znaků znakového jazyka pomocí zpracování senzorických dat. Část této práce tvoří vytvoření dostatečně mohutné množiny dat snímáním téhož znaku znakovaného různými osobami. ...
 • Detekce změn prostředí zpracováním obrazu z kamery mobilního robotu 

  Venglář, Vojtěch
  Tato práce se zabývá zpracováním obrazu a jeho využitím k detekci změn v prostředí. V první části jsou uvedeny základní metody a postupy užívané ke zpracování obrazu. Ve druhé části je pak ukázka implementace řešení daného ...
 • Diagnostická aplikace založená na TwinCAT 

  Zigo, Ľubomír
  Táto práca popisuje postup tvorby diagnostickej aplikácie pre gumárenský lis riadený systémom Beckhoff TwinCAT. Aplikácia v pravidelných intervaloch monitoruje lis a v prípade poruchy oznámi jej príčinu obsluhe na monitore ...
 • Estimace rychlosti vozidla 

  Roštek, Martin
  Rýchlosť vozidla je jednou z kľúčových stavových premenných, ktorej znalosť je potrebná v reálnom čase a s vysokou presnosťou, aby mohla slúžiť ako vstupná veličina pre systémy kontroly dynamiky vozidla. Jej priame meranie ...