Now showing items 1-20 of 42

 • Adaptace městského prostředí na klimatické změny 

  Kührová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá tématem adaptace městského prostředí na klimatické změny. Konkrétně se zaměřuje na adaptační prvky a strategie, u nichž je coby faktor pozitivně ovlivňující prostředí ve městě v co největší míře ...
 • Čistící účinnost vertikálních kořenových filtrů 

  Opletal, Jan
  Cílem této práce bylo zjištění čistící účinnosti vertikálních kořenových filtrů. Z analýzy dat kořenové čistírny v Kotenčicích jsem došel k závěru, vertikální pulzně skrápěný kořenový filtr dosahuje nejlepších výsledků v ...
 • Čistící účinnosti netradičních filtračních materiálů 

  Fialová, Tereza
  Kořenové čistírny odpadních vod a zemní filtry jsou zařízení, používající pro čištění odpadních vod filtrační materiál, který je ve většině případů tvořen přirozeným říčním štěrkem, hrubým pískem, popřípadě drceným kamenivem. ...
 • Čištění odpadní vody pro skupinu domů v k.ú. Samopše 

  Poloprutská, Tereza
  Práce pojednává o problematice ekologického čištění odpadních vod od malého znečištění (do 50 EO). Vyčištěné odpadní vody pro vsakování musí splňovat nízké hodnoty celkového dusíku. Proto práce navrhuje dvoustupňovou ...
 • Ekologické čištění odpadních vod pro rekreační objekt 

  Poloprutská, Tereza
  Práce pojednává o problematice čištění odpadních vod ze středně velkého rekreačního objektu. Popisuje jednotlivé možnosti čištění vod, a podrobně se věnuje vegetačním čistírnám odpadních vod. Na konkrétním zájmovém území ...
 • Hydraulická optimalizace horizontálního lapáku písku 

  Kulička, Rostislav
  Abstrakt Práce je zaměřena na vývoj systému regulace průtočné plochy v typizovaném horizontálním lapáku písku, který se v rámci České republiky používá na většině kořenových čistíren odpadních vod pro zachycení pevných ...
 • Hydroekologický monitoring malého vodního toku a jeho vyhodnocení 

  Beneš, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou hydroekologického monitoringu vodních toků. HEM - Hydroekologický monitoring je součástí hodnocení stavu vodních toků, což je požadavkem evropské Rámcové směrnice o vodách. Náplní bakalářské ...
 • Komplexní hospodaření s vodou v objektu rodinného domu bez možnosti napojení na kanalizační síť 

  Plhák, Jiří
  Česká republika bývá nazývána střechou Evropy, většina řek zde pramení a z našeho území odtéká. Zdroje vody jsou tedy omezené a s rostoucími výkyvy počasí, jako jsou především extrémní sucha, roste také nutnost šetrného ...
 • Kompostování čistírenských kalů malých producentů 

  Pumprlová Němcová, Miroslava
  Práce řeší problematiku kompostování směsi čistírenského kalu a biomasy mokřadních rostlin, které jsou jedním z produktů vznikajících na kořenových čistírnách odpadních vod. Úvodní část práce je rešerší odborných informací ...
 • Koncepce řešení čištění odpadních vod v obci Třebešov 

  Chaloupka, Ondřej
  Voda je základním stavebním kamenem života na naší planetě. Její důležitost byla v minulosti velmi opomíjena a kvalita vody v povrchových vodních tocích výrazně poklesla. Je důležité, aby dle zásad trvale udržitelného ...
 • Modelování hydraulické účinnosti vícekomorových septiků 

  Hradilová, Iva
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na nalezení optimálního vnitřního uspořádání vícekomorového septiku za použití v práci popsané konduktivní metody. Přináší podrobný popis a výsledky měření, zahrnující testování ...
 • Možnosti využití vyčištěné komunální odpadní vody pro závlahu 

  Kolajová, Lucie
  Bakalářská práce se z větší části skládá z rešerše, která se zabývá problematikou čištění odpadních vod a jejich opětovného využití na závlahu jak v České republice, tak i ve světě. Dopodrobna se zabývá jednotlivými druhy ...
 • Návrh extenzívní čistírny odpadnich vod pro obec do 500 EO 

  Brychtová, Veronika
  Práce zabývající se návrhem přírodní čistírny odpadních vod pro 300 EO v obci Uhřice. Čistírna je navržena jako nejlepší dostupná technologie pro obec Uhřice – výběru přírodního typu čistírny odpadních vod předcházelo ...
 • Návrh infiltračních zařízení pro samostatné objekty v k.ú. Horní Jelení 

  Kališ, Vladislav
  V této práci jsem se snažil o návrh a posouzení možnosti zasakování dešťových vod pro samostatné budovy. Dále jsem provedl terénní zkoušky za účelem zjištění vsakovacích poměrů. V kapitolách jsem popsal způsob návrhu a ...
 • Návrh malé víceúčelové nádrže v k.ú Velké Albrechtice 

  Novák, Radomír
  Diplomová práce řeší sestavení algoritmu výpočtů pro transformaci povodňové vlny v programu Excel a jeho následné využití pro návrh malé víceúčelové nádrže. Výpočet zohledňuje jak samotné vypouštěcí objekty, tak polohu a ...
 • Návrh rodinného domu se zaměřením na ekologické hospodaření s vodou 

  Stupavská, Jaroslava
  Cieľom práce je optimálny návrh rodinného domu so zameraním na ekologické hospodárenie s dažďovou a odpadovou vodou v domácnosti. Práca je rozdelená do štyroch častí, prvá časť sa venuje návrhu rodinného domu, druhá opisuje ...
 • Návrh technického provedení intenzifikace kořenové ČOV 

  Suchánek, Pavel
  Bakalářská práce je studií tří variant řešení rekonstrukce a intenzifikace konkrétní kořenové čistírny odpadních vod. Požadavek na rekonstrukci stávajícího objektu čistírny vzešel od provozovatele, který požadoval zvýšení ...
 • Návrhové parametry filtračních materiálů pro domovní kořenové čistírny odpadních vod 

  Fialová, Tereza
  Kořenové čistírny odpadních vod a zemní filtry jsou zařízení, používající pro čištění odpadních vod filtrační materiál, který je ve většině případů tvořen přirozeným říčním štěrkem, hrubým pískem, popřípadě drceným kamenivem. ...
 • Odpadové hospodářství kořenových čistíren odpadních vod 

  Mrvová, Michaela
  Práce je zaměřena na odpadové hospodářství kořenových čistíren odpadních vod se zaměřením na objemově nejvýraznější položku – kalové hospodářství. Odvodňování kalů pomocí kalových polí je stále zavrhováno projektanty zejména ...
 • Predikce rizika kontaminace podzemní vody při závlaze odpadními vodami 

  Burešová, Erika
  Práce se zabývá problematikou modelování závlahy vyčištěnou odpadní vodou pomocí softwaru HYDRUS 2D. První část práce je literární rešerší odborných informací a poznatků, které mají za cíl seznámit s problematikou využití ...