Now showing items 1-20 of 84

 • Analýza alternativ odstraňování PCDD/F při spalování odpadů 

  Frýba, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu techniky využívané k čištění spalin od persistentních organických látek, především PCDD/F. Pro tři nejčastěji používané metody řešení bylo provedeno srovnání ...
 • Analýza chování uživatelů internetových sociálních sítí z hlediska bezpečnosti 

  Walder, Marek
  Předmětem bakalářské práce je statistická analýza chování uživatelů internetových sociálních sítí z hlediska bezpečnosti na základě vytvořeného dotazníku. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky z ...
 • Analýza demografického vývoje ve školství města Jihlavy 

  Stejskalová, Anna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje a na analýzu předškolních a školských zařízení ve městě Jihlava. Hlavním cílem je stanovení prognózy počtu žáků, kteří se zapíší do mateřských a základních ...
 • Analýza demografického vývoje ve školství města Vyškova 

  Burdová, Mária
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje ve městě Vyškov. Analyzuje počet dětí navštěvujících školní a předškolní zařízení v závislosti na počtu narozených dětí a určuje prognózu počtu dětí, které ...
 • Analýza demografického vývoje ve školství v Šumperku 

  Lehar, Adam
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje dětí ve městě Šumperk. V práci jsou použité statistické metody časových řad a regresní analýzy. Analyzuje počet dětí navštěvujících školní a předškolní ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů podniku pomocí statistických metod 

  Galuška, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis finanční výkonnosti podniku MESIT přístroje spol. s r.o. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou část, která popisuje metody finanční analýzy a statistické metody ...
 • Analýza návštevnosti škôl v Piešťanoch pomocou časových radov 

  Radošinský, Martin
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je odhad počtu detí, ktoré budú navštevovať materské školy a odhad počtu detí hlásiacich sa do prvých ročníkov základných škôl v meste Piešťany v najbližších rokoch. Tento odhad bude ...
 • Analýza některých ukazatelů ve školství Jihomoravského kraje 

  Jeřábek, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu demografických údajů a školství v Jihomoravském kraji. Hlavním cílem je zjištění prognózy počtu žáků jdoucích do základních škol v závislosti na počtu narozených dětí. K dosažení ...
 • Analýza produkce obecního odpadu 

  Švarc, Vít
  Práce popisuje současný stav odpadového hospodářství České republiky a problematiku produkce různých skupin odpadů. Využity jsou reálné údaje o produkci a složení odpadových toků v obci Jihlava. Práce dále hodnotí vliv ...
 • Analýza rizikového chování uživatelů sociální sítě Facebook 

  Ondra, Jan
  Tématem bakalářské práce je analýza rizikového chování uživatelů sociální sítě Facebook. Analýza je provedena na základě vlastního dotazníkového šetření. První část práce je věnována teoretickým poznatkům z oblasti statistiky, ...
 • Analýza separovaných složek komunálních odpadů ve vztahu k oběhovému hospodářství 

  Plánková, Tereza
  Bakalářská práce rozebírá současný stav odpadového hospodářství a představuje legislativu týkající se aktuálního stavu a změn v nakládání s odpadem. Zákaz skládkování dále využitelného odpadu od roku 2024 a vytyčené ...
 • Analýza složení komunálních odpadů, jejich původu a určení potenciálu pro změny 

  Kučera, David
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou produkce a složení odpadu v domácnostech. Je zde představena legislativa vztahující se k českému odpadovému hospodářství, komunální odpady a způsoby jejich zpracování. Další ...
 • Analýza společnosti Seznam.cz a.s. pomocí časových řad 

  Svoboda, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá časovými řadami a jejich využití k vyhodnocení výkonnosti podniku. Společností vybranou pro aplikaci časových řad je Seznam.cz, a.s provozující internetový portál www.seznam.cz.
 • Analýza ukazatelů firmy Peros, spol. s r. o. pomocí časových řad 

  Koláčková, Iveta
  Tato bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou firmy Peros s.r.o. V první části práce ukáže teoretická východiska pro následnou analýzu. V závěru práce bude zhodnocena aktuální situace firmy a stanovena predikce ...
 • Analýza ukazatelů firmy Sporten, a.s. pomocí časových řad 

  Drdlová, Světlana
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů společnosti SPORTEN, a.s. pomocí statistických metod. V teoretické části bude popsána problematika časových řad a vybraných ukazatelů finanční analýzy. V praktické ...
 • Analýza ukazatelů nehodovosti v automobilové dopravě ČR 

  Sedlák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nehodovosti osobních vozidel. Je zaměřena na analýzu vývoje indexů nehodovosti a jejich částečnou prognózu do budoucna. Je zkoumán především počet nehod, jejich závažnost a ...
 • Analýza ukazatelů pojistného plnění z povinného ručení 

  Večerka, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá analýzou časové řady průměrné škody na povinném ručení u společnosti AXA pojišťovna a.s. Práce obsahuje teoretická východiska, která jsou využita v praktické části, kde je průměrná škoda analyzována ...
 • Analýza ukazatelů společnosti Bohemia asfalt s.r.o. pomocí časových řad 

  Fischerová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá analýzou firmy BOHEMIA ASFALT s.r.o. s využitím statistických metod. Popisuje teoretická východiska potřebná pro analýzu časových řad a zobrazuje zpracování vybraných ukazatelů pomocí časovývch ...
 • Analýza účetních výkazů firmy Emco spol.s.r.o. pomocí časových řad 

  Jančová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá statistickými metodami, zejména se zaměřuje na analýzu účetních výkazů podniku pomocí časových řad. Popisuje teoretická východiska potřebná k úspěšné analýze a zobrazuje samotné zpracování vybraných ...
 • Analýza vybraných demografických a ekonomických ukazatelů města Hodonín 

  Volf, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu demografického a ekonomického vývoje města Hodonín z hlediska vybraných ukazatelů. Hlavním cílem práce je zkoumání vývojového trendu zvolených ukazatelů a stanovení prognózy ...