Now showing items 1-20 of 38

 • Adsorpce mikrobiálních buněk na modelové biologické povrchy 

  Mikušová, Janka
  Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie modelového sorpčného povrchu vhodného pre štúdium adsorpcie bakteriálneho kmeňa Lactobacillus rhamnosus ako reprezentatívneho probiotického bakeriálneho kmeňa. Vytvorenie sorpčného ...
 • Bigely - příprava a charakterizace 

  Mušková, Alexandra
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom bigélov, ktoré sú zložené z hydrogélu a oleogélu. Cieľom práce bolo pripraviť a charakterizovať bigély. Hydrogély boli pripravené na základe interakcie záporne nabitého tenzidu ...
 • Charakterizace karagenanu densitometrií 

  Poledňáková, Halina
  Denzitometricky byla zkoumána hustota roztoků karagenanu v závislosti na koncentraci a teplotě roztoků. Následně byla zkoumána ultrazvuková rychlost rovněž denzitometricky a pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým ...
 • Charakterizace medicínských biopolymerů ultrazvukovou spektroskopií 

  Jugl, Adam
  Pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením byly zkoumány vlastnosti roztoků hyaluronanu o různé molekulové hmotnosti v závislosti na koncentraci a teplotě roztoku. Dále byl zkoumán vliv iontové síly na vlastnosti ...
 • Charakterizace vybraných polyelektrolytových komplexů metodami strukturní a termické analýzy 

  Řiháčková, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou polyelektrolytových komplexů chitosan-lignohumát, chitosan-polystyrensulfonát, chitosan-alginát a chitosan-karagenan. Práce je motivována hledáním vhodné alternativní látky za lignohumát. ...
 • Fázová separace ve zředěných roztocích polymerů a tenzidů 

  Klementová, Tereza
  Tato bakalářská práce se věnuje podmínkám fázové separace za nízkých koncentrací v systému polyelektrolytu (hyaluronanu sodného) a kationaktivního tenzidu cetyltrimethylamonium bromidu. Separovaná fáze byla studována pomocí ...
 • Fluorescenční sondy ve výzkumu domén asociativních koloidů 

  Mischingerová, Monika
  Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem samotná koncentrace fluorescenční sondy (pyrenu) ovlivňuje kritickou micelární koncentraci příslušného tenzidu. V této práci byly použity všechny druhy tenzidů (anionaktivní, ...
 • Gelace hydroxyethylcelulózy a hyaluronanu kyselinou citronovou 

  Martinková, Martina
  Diplomová práce pojednává o gelaci hydroxyethylcelulózy a hyaluronanu netoxickým síťovacím činidlem – kyselinou citronovou. Nejprve byl optimalizován postup gelace samotné hydroxyethylcelulózy s kyselinou citronovou. Po ...
 • Hodnocení stability kosmetických disperzí pomocí odstředivého analyzátoru 

  Procházková, Michaela
  V této bakalářské práci byla hodnocena stabilita laboratorně vytvořených kosmetických emulzí z běžně dostupných surovin, a byla srovnávána se stabilitou komerčních tělových mlék. Teoretická část práce je zaměřena na popis ...
 • Hyaluronanové hydrogely pro medicínské aplikace 

  Janča, David
  Tato práce se zabývá studiem vlastností hydrogelů připravených pomocí interakce polyelektrolytu hyaluronanu s kationaktivním tenzidem cetyltrimetylamonium bromidem (CTAB) v modelu fyziologického roztoku 0,15 M NaCl. Byly ...
 • Hydrogely s inkorporovanými enzymy 

  Geistová, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem inkorporace enzymů do fázově separovaných hydrogelů. Cílem práce bylo stanovit enzymovou aktivitu ve fázově separovaných gelech. Gely byly připraveny metodou suché cesty na základě ...
 • Interakce hyaluronanu a povrchově aktivních látek 

  Krouská, Jitka
  Vliv hyaluronanu na micelizaci tenzidů byl studován různými fyzikálně-chemickými metodami. Byly zvoleny dva kationaktivní tenzidy, a to tetradecyltrimethylammonium bromid (TTAB) a cetyltrimethylammonium bromid (CTAB). ...
 • Interakce hyaluronanu s DNA 

  Sklenářová, Renáta
  Diplomová práce se zabývá studiem možných interakcí mezi hyaluronanem (HA) a plasmidovou DNA (pDNA). Plasmidová DNA byla izolována z E. coli JM 109 (pUC19) a resuspendována v TE pufru stejně jako vysokomolekulární hyaluronan. ...
 • Interakce polykationtů a aniontových tenzidů 

  Szabová, Jana
  Tato práce se zabývá studiem interakce polykationtů a aniontových tenzidů s přihlédnutím k fázové separaci ve vodě a ve fyziologickém roztoku (0,15 moldm3 NaCl). Nejdříve byly provedeny solubilizační experimenty (za využití ...
 • Interakce trimethylchitosanu s tenzidem Niaproof 

  Zbořilová, Hana
  Tato práce se zabývá studiem interakce polykationtu N,N,N-trimethylchitosanu (TMC) s aniontovou povrchově aktivní látkou Niaproof® 4 ve vodě a fyziologickém roztoku. Z důvodu komerční nedostupnosti N,N,N-trimethylchitosanu ...
 • Kataniontové vezikulární systémy 

  Repová, Romana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá kataniontovými vezikulárnymi systémami. Cieľom práce bolo pripraviť a charakterizovať tieto systémy. Kataniontový vezikulárny systém sa skladá z kladne a záporne nabitej povrchovo aktívnej ...
 • Koloidní vlastnosti hyaluronových solů 

  Krouská, Jitka
  Předmětem této práce bylo popsat agregační vlastnosti kyseliny hyaluronové (HA) a jejích hydrofobně modifikovaných derivátů. Za tímto účelem byly připraveny vodné roztoky kyseliny a dvou derivátů, lišící se stupněm substituce ...
 • Kombinace hyaluronanu a kolagenu v medicínských přípravcích 

  Vaculíková, Hana
  V této práci byla zkoumána hustota a ultrazvuková rychlost roztoků kolagenu v ultra čisté deionizované vodě a roztoků kolagenu s hyaluronanem v ultra čisté deionizované vodě. Hustota byla měřena denzitometricky při různých ...
 • Mikrokalorimetrická studie bakteriální degradace ropy a ropných produktů 

  Bola, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem degradace nafty, jako jednoho z možných produktů ropy pomocí bakteriálních kmenů Pseudomonas Putida a Pseudomonas Chlororaphis. Tato práce je motivována prozkoumáním využitelnosti ...
 • Mikrokalorimetrická studie interakcí hyaluronanu a kataniontových vezikulárních systémů 

  Mach, Jakub
  S využitím izotermické titrační kalorimetrie byly studovány vlastnosti tenzidů ve vodě, interakce opačně nabitých tenzidů ve vodě a interakce v systému obsahujícím didecyldimethylamoniumchlorid (DDAC), hyaluronan a amfifilní ...