Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza biodegradabilních plastů v půdách 

  Paluchová, Natálie
  V současnosti stoupá zájem o využívání biodegradabilních polymerů a to bez ohledu na možné riziko vzniku reziduí. Využívané metody, které jsou schopny rezidua stanovit, zahrnují nutnost předúpravy vzorků a jsou finančně a ...
 • Antioxidační účinky huminových kyselin 

  Bakajová, Barbora
  Hlavním cílem diplomové práce byla studie vlivu huminových kyselin a jejich solí na termooxidační stabilitu a degradabilitu polyvinylalkoholu (PVA). Pro tento účel byla využita metoda termogravimetrie. Bylo prokázáno, že ...
 • Aplikace FTIR a NIR pro analýzu půd 

  Mešková, Michala
  Tato diplomová práce se zaměřuje na využití metod infračervené spektrometrie pro analýzu půdních vzorků. Cílem této práce bylo srovnání a analýza půd pomocí metod ATR (Attenuated Total Reflectance) a DRIFTS (Diffuse ...
 • Charakterizace regenerovaných huminových kyselin 

  Ivancová, Anna
  Práca sa zaoberá fyzikálnou charakteristikou humínových látok, najmä draselných a amónnych solí rôzne regenerovaných humínových kyselín, pripravených z juhomoravského lignitu. Regenerácia lignitu spočívala v oxidácii ...
 • Detekce PET mikroplastů v půdách 

  Kameníková, Eliška
  Využití plastů je spojeno i s jejich postupnou degradací. Ta vede k tvorbě mikroplastů, tj. milimetrových částeček, které mohou způsobovat problémy v životním prostředí. V současné době probíhají rozsáhlé studie detekující ...
 • EPR studium radikálových reakcí, iniciovaných rozpadem vybraných typů peroxidických sloučenin 

  Krkošková, Petra
  Metodou EPR spektroskopie byly sledovány radikálové produkty rozpadu vybraných typů peroxidických sloučenin v přítomnosti redoxních činidel na bázi sloučenin olova a kobaltu. Kromě několika komerčně dostupných peroxidů ...
 • Forenzní analýza půdy metodami FTIR a NIR s multivariační analýzou 

  Nawrath, Pavel
  Diplomová práce se zabývá forenzní multivariační analýzou půdy v lokalitách Ostrava a Třinec. Celkem bylo odebráno 52 vzorků v oblastech hutních společností. U vzorků byly stanoveny koncentrace chromu, manganu, mědi, niklu, ...
 • Hydratace a struktura huminových kyselin studovaná metodami termické analýzy 

  Grebíková, Lucie
  Cílem této práce bylo užití termické analýzy, především teplotně modulované diferenční kompenzační kalorimetrie (TMDSC) k odhalení změn ve struktuře huminových kyselin (HA), způsobených pravidelným vlhčením HA vodou a jejím ...
 • Hydratace biomolekul 

  Flimel, Karol
  Cielom tejto práce bolo využitie metód termickej analýzy (diferenčná kompenzačná kalorimetria a termogravimetria) pri štúdiu kinetiky odparovania vody z HYA. Tento prístup pomohol k stanoveniu zmien desorbčných energií v ...
 • Hydratace biouhlu připraveného mikrovlnnou pyrolýzou vodárenského kalu 

  Miklasová, Marta
  Mikrovlnná pyrolýza představuje možné řešení problému likvidace vodárenských kalů. Jedním z výsledných produktů pyrolýzy je biouhel, amorfní porézní uhlíkatý materiál, který stále více nalézá uplatnění v zemědělství jako ...
 • Hydratace hyaluronové kyseliny 

  Průšová, Alena
  Hydratace patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující sekundární strukturu a tím i funkci molekul v živých systémech. Díky vysoké afinitě tvoří molekuly vody specifické struktury jejichž složení a fyzikální vlastnosti ...
 • Hydrogely huminových kyselin 

  Cihlář, Zdeněk
  Huminové kyseliny představují hlavní součást půdní organické hmoty. Jedná se o všudypřítomné sloučeniny s komplexní chemickou a fyzikálně-chemickou strukturou. Předkládaná práce shrnuje několik způsobů modifikací huminových ...
 • Mikroplasty v půdě 

  Dvořáková, Alena
  Bakalářská práce se zabývá posouzením vhodnosti infračervené spektrometrie pro identifikaci plastů a mikroplastů v půdách. Byly použity techniky DRIFT (difuzní reflektance) a ATR (zeslabená úplná reflektance). Pro analýzu ...
 • Nanočástice platinových kovů v životním prostředí 

  Berka, Michal
  Platinové nanočástice, uvolňující se převážně z automobilových katalyzátorů, představují pro životní prostředí možné riziko. Cílem této bakalářské práce je provedení výzkumu vlivu platinových nanočástic na půdní vlastnosti ...
 • Polymerní materiály pro řízenou administraci léčiv a řízené uvolňování aktivních látek 

  Chamradová, Ivana
  Literární rešerše předložené dizertační práce shrnuje poznatky jak o současně používaných biomateriálech, tak i o tzv. „chytrých“ biomedicínských materiálech mezi které patří termocitlivé kopolymery. Mezi tyto kopolymery, ...
 • Posouzení vhodnosti PET drtě firmy PETKA CZ, a.s. pro výrobu granulátu k potravinářským účelům 

  Kabelíková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá recyklací polyethylentereftalátu a jeho následným zpracováním do podoby regranulátu splňujícího parametry vyžadované pro potravinářské využití. Je uveden stručný popis technologie recyklace, ...
 • Potenciální rizika používání nanočásticových materiálů 

  Flimelová, Miroslava
  Bakalářská práce „Potenciální rizika používání nanočásticových materiálů“ shrnuje poznatky z oblasti nanotechnologií, nanočástic a nanochemie. Cílem práce je literární rešerše této problematiky, používání nanočástic a možná ...
 • Produkce a charakterizace regenerovaných huminových kyselin 

  Uhrová, Anna
  Jihomoravský lignit pocházející z dolu Mír v Mikulčicích, Lignit s.r.o. byl přesítován a vybraná frakce byla modifikována tzv. mokrou cestou pomocí dvou oxidačních (HNO3, H2O2) a dvou „amfifilních“ (kyselina octová, kyselina ...
 • Remediační potenciál huminových kyselin 

  Uhrová, Anna
  V předložené práci byly testovány modifikované lignitické huminové kyseliny za účelem zjištění jejich schopnosti remediace zemědělské půdy. Před samotnou extrakcí jednotlivých huminových kyselin byl lignit modifikován ...
 • Retence vody v huminových kyselinách 

  Cihlář, Zdeněk
  Huminové kyseliny byly vyextrahovány z jihomoravského lignitu. Takto získaný neupravený vzorek huminových kyselin byl oxidován buď H2O2 nebo HNO3. Oxidované huminové kyseliny byly dále modifikovány pomocí formaldehydu za ...