Now showing items 1-20 of 24

 • Antioxidační účinky huminových kyselin 

  Bakajová, Barbora
  Hlavním cílem diplomové práce byla studie vlivu huminových kyselin a jejich solí na termooxidační stabilitu a degradabilitu polyvinylalkoholu (PVA). Pro tento účel byla využita metoda termogravimetrie. Bylo prokázáno, že ...
 • Charakterizace regenerovaných huminových kyselin 

  Ivancová, Anna
  Práca sa zaoberá fyzikálnou charakteristikou humínových látok, najmä draselných a amónnych solí rôzne regenerovaných humínových kyselín, pripravených z juhomoravského lignitu. Regenerácia lignitu spočívala v oxidácii ...
 • EPR studium radikálových reakcí, iniciovaných rozpadem vybraných typů peroxidických sloučenin 

  Krkošková, Petra
  Metodou EPR spektroskopie byly sledovány radikálové produkty rozpadu vybraných typů peroxidických sloučenin v přítomnosti redoxních činidel na bázi sloučenin olova a kobaltu. Kromě několika komerčně dostupných peroxidů ...
 • Hydratace a struktura huminových kyselin studovaná metodami termické analýzy 

  Grebíková, Lucie
  Cílem této práce bylo užití termické analýzy, především teplotně modulované diferenční kompenzační kalorimetrie (TMDSC) k odhalení změn ve struktuře huminových kyselin (HA), způsobených pravidelným vlhčením HA vodou a jejím ...
 • Hydratace biomolekul 

  Flimel, Karol
  Cielom tejto práce bolo využitie metód termickej analýzy (diferenčná kompenzačná kalorimetria a termogravimetria) pri štúdiu kinetiky odparovania vody z HYA. Tento prístup pomohol k stanoveniu zmien desorbčných energií v ...
 • Hydratace biouhlu připraveného mikrovlnnou pyrolýzou vodárenského kalu 

  Jemelková, Marta
  Mikrovlnná pyrolýza představuje možné řešení problému likvidace vodárenských kalů. Jedním z výsledných produktů pyrolýzy je biouhel, amorfní porézní uhlíkatý materiál, který stále více nalézá uplatnění v zemědělství jako ...
 • Hydratace hyaluronové kyseliny 

  Průšová, Alena
  Hydratace patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující sekundární strukturu a tím i funkci molekul v živých systémech. Díky vysoké afinitě tvoří molekuly vody specifické struktury jejichž složení a fyzikální vlastnosti ...
 • Hydrogely huminových kyselin 

  Cihlář, Zdeněk
  Huminové kyseliny představují hlavní součást půdní organické hmoty. Jedná se o všudypřítomné sloučeniny s komplexní chemickou a fyzikálně-chemickou strukturou. Předkládaná práce shrnuje několik způsobů modifikací huminových ...
 • Nanočástice platinových kovů v životním prostředí 

  Berka, Michal
  Platinové nanočástice, uvolňující se převážně z automobilových katalyzátorů, představují pro životní prostředí možné riziko. Cílem této bakalářské práce je provedení výzkumu vlivu platinových nanočástic na půdní vlastnosti ...
 • Polymerní materiály pro řízenou administraci léčiv a řízené uvolňování aktivních látek 

  Chamradová, Ivana
  Literární rešerše předložené dizertační práce shrnuje poznatky jak o současně používaných biomateriálech, tak i o tzv. „chytrých“ biomedicínských materiálech mezi které patří termocitlivé kopolymery. Mezi tyto kopolymery, ...
 • Posouzení vhodnosti PET drtě firmy PETKA CZ, a.s. pro výrobu granulátu k potravinářským účelům 

  Kabelíková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá recyklací polyethylentereftalátu a jeho následným zpracováním do podoby regranulátu splňujícího parametry vyžadované pro potravinářské využití. Je uveden stručný popis technologie recyklace, ...
 • Potenciální rizika používání nanočásticových materiálů 

  Flimelová, Miroslava
  Bakalářská práce „Potenciální rizika používání nanočásticových materiálů“ shrnuje poznatky z oblasti nanotechnologií, nanočástic a nanochemie. Cílem práce je literární rešerše této problematiky, používání nanočástic a možná ...
 • Produkce a charakterizace regenerovaných huminových kyselin 

  Uhrová, Anna
  Jihomoravský lignit pocházející z dolu Mír v Mikulčicích, Lignit s.r.o. byl přesítován a vybraná frakce byla modifikována tzv. mokrou cestou pomocí dvou oxidačních (HNO3, H2O2) a dvou „amfifilních“ (kyselina octová, kyselina ...
 • Produkce, charakterizace a návrh aplikací regenerovaných huminových kyselin 

  David, Jan
  Předkládaná disertační práce se zabývá huminovými látkami (HL), zejména huminovými kyselinami a jejich solemi, tj. humáty. V práci je prezentována literární rešerše o huminových látkách, stručně je zmíněna historie výzkumu ...
 • Remediační potenciál huminových kyselin 

  Uhrová, Anna
  V předložené práci byly testovány modifikované lignitické huminové kyseliny za účelem zjištění jejich schopnosti remediace zemědělské půdy. Před samotnou extrakcí jednotlivých huminových kyselin byl lignit modifikován ...
 • Retence vody v huminových kyselinách 

  Cihlář, Zdeněk
  Huminové kyseliny byly vyextrahovány z jihomoravského lignitu. Takto získaný neupravený vzorek huminových kyselin byl oxidován buď H2O2 nebo HNO3. Oxidované huminové kyseliny byly dále modifikovány pomocí formaldehydu za ...
 • Stabilita solí a komplexů huminových kyselin 

  Nováčková, Kristýna
  Základem práce je studium vlivu přítomnosti kovů inkorporovaných do struktury huminových látek při tepelné zátěži za přítomnosti vzdušného kyslíku. Pro tyto účely byla použita lignitická huminová kyselina, u které byl ...
 • Stanovení stárnutí bavlny pomocí změny polymeračního stupně celulózy 

  Flimelová, Miroslava
  Stupeň polymerace patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující stárnutí celulózy. Výsledkem stárnutí celulózových materiálů je snižování stupně polymerace a s tím spojené zhoršení mechanických a optických vlastností ...
 • Studium fázových přeměn v huminových látkách 

  Grebíková, Lucie
  Práce je zaměřena na zmapování možností využití teplotně modulované diferenční kompenzační kalorimetrie při studiu fázových přeměn v huminových látkách, především huminových kyselinách (HA). Studovány budou jak huminové ...
 • Termooxidační stabilita kompozitů PMMA 

  Čechová, Eva
  Tato práce se zabývá studiem termooxidační stability kompozitů polymethylmethakrylátu (PMMA) plněného mikro a nanočásticemi siliky. V připravených vzorcích byly použity různé objemové zlomky a různé velikosti částic siliky. ...