Now showing items 1-20 of 30

 • Aplikační aspekty textilních zátěrů s termochromními pigmenty 

  Sobková, Martina
  V diplomové práci je prezentovaná literární rešerše na téma termochromní pigmenty a jejich aplikace v polymerních matricích. Výzkum byl zaměřen na hlubší pochopení termochromního efektu v pigmentech na bázi molekulárních ...
 • Fotopolymerace 

  Kučera, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá problematikou fotochemie makromolekulárních látek, především fotopolymeračních a fotosíťovacích reakcí. V teoretické části jsou nejdříve shrnuty dosavadní poznatky z oblasti obecné fotochemie a ...
 • Heterogenní radikálová modifikace polypropylenu 

  Brňák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá heterogénnou technikou prípravy modifikovaného polypropylén g maleinanhydrid (PP–g–MAH). Znalosti priebehu reakcie a vplyvy na proces modifikácie PP sú zhrnuté v teoretickej časti. Príprava ...
 • Homogenní a heterogenní suflonace polystyrenu 

  Kučera, František (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2001)
 • Hydrolytická stabilita poly(3-hydroxybutyrátu) 

  Šikyňová, Martina
  Bakalárska práca sa zaoberá skúmaním hydrolytickej stability poly(3-hydroxybutyrátu) pri hydrolýze v nadbytku vody a pri hydrolytickej degradácii v tavenine. V teoretickej časti práce sú zhrnuté poznatky o priebehu, ...
 • Kompatibilizace polymerních směsí poly(mléčné kyseliny) PLA 

  Boldovjaková, Tatiana
  Bakalárska práca sa zaoberá reaktívnou kompatibilizáciou polymérnych zmesí kyseliny polymliečnej a polyamidu 6 s hmotnostným pomerom 20/80. Na základe poznatkov prezentovaných v literárnej rešerši, bola zvolená metodika ...
 • Lepivost tkaniny nánosované vrstvou gumárenské směsi 

  Mahel, Jindřich
  Teoretická část diplomové práce popisuje základní skladbu gumárenské směsi, metody používané k jejímu zpracování a shrnuje dosavadní poznatky v oblasti lepivosti. Experimentální část se zabývá návrhem metod akcelerovaného ...
 • Metody analýzy radikálově roubovaného polypropylenu 

  Zahálka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá charakterizací a analýzou radikálově roubovaného polypropylenu. Teoretická část se zabývá popisem analytických metod a postupů používaných ke stanovení koncentrace MA v roubovaném PP a metod ...
 • Modifikace PLA reaktivní extruzí 

  Matláková, Jana
  Diplomová práce se zabývá roubováním maleinanhydridu a anhydridu kyseliny itakonové na kyselinu poly(mléčnou) (PLA). U modifikované kyseliny poly(mléčné) byla sledována závislost konverze monomerů na různých molárních ...
 • Možnosti recyklace odpadů tvrdých PU pěn z produkce KingSpan CZ 

  Figalla, Silvestr
  Teoretická část bakalářské práce zhodnocuje metody a trendy recyklace polyuretanových materiálů s důrazem na tvrdé polyuretanové pěny používané jako termoizolace ve stavebnictví. Experimentální část práce je zaměřena na ...
 • Optimalizace mikrovlnné glycerolýzy síťovaných tuhých PU pěn pro využití recyklátu ve výrobě 

  Figalla, Silvestr
  Teoretická část shrnuje možnosti chemické recyklace polyurethanových a polyisokyanurátových izolačních pěn a metod přípravy polyolů z jejich alkoholyzátů. Důraz je kladen na využití mikrovlnné ho ohřevu během depolymerace ...
 • Polymerní nanokompozity - metody přípravy 

  Černý, Miroslav
  V bakalářské práci byla provedena rešerše metod přípravy a povrchové úpravy nanočástic CaCO3 a přípravy PS/CaCO3 nanokompozitů V experimentální části byla provedena příprava PS/CaCO3 nanokompozitů dvěmi metodami: radikálovou ...
 • Povrchové úpravy biokompatibilních materiálů 

  Kováč, Ján
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom vplyvu plazmového výboja na zmeny povrchových vlastností biomateriálu. Povrchové úpravy boli prevedené pomocou troch typov plazmového výboja: kĺzavý oblúkový výboj (GA z angl. gliding ...
 • Praktické aspekty blokové polymerace styrenu 

  Pukančíková, Andrea
  Diplomová práce shrnuje v literární části aktuální poznatky z oblasti blokové polymerace styrenu, zejména radikálové polymerace využívající jedno- a vícefunkční iniciátory a dále koordinační polymerace styrenu s metalocenovými ...
 • Příprava akrylátových kopolymerů emulzní polymerací 

  Arvai, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá přípravou akrylátových kopolymerů technikou emulzní polymerace. V rámci práce byly připraveny 2 sady vzorků kopolymerů n-BA/MMA a 2 EHA/MMA. Na vzorku ze sady n-BA/MMA byl dále zkoumán vliv ...
 • Příprava kompozitů PP roubovaných monomerem naneseným na plnivu 

  Kramerová, Nina
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu kompozitů s polypropylenovou matricí metodou „in situ“ v mixeru Brabender, kdy současně s homogenizací matrice a plniva probíhá radikálové roubování PP anhydridem kyseliny itakonové ...
 • Příprava materiálů na bázi reaktivně modifikovaných polyolefinů 

  Běťák, Lukáš
  Diplomová práce popisuje přípravu modifikovaných polyolefinů roubováním anhydridem kyseliny itakonové a následnou reakcí s primárními anebo sekundárními aminy (diaminododekan, aminoethylethanolamin a aminoethylpiperazin). ...
 • Příprava roubovaných PP s různou koncentrací MA a IA 

  Běťák, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá přípravou a srovnáním roubovaného polypropylenu v tavenině anhydridy karboxylových kyselin. V teoretické části byly shrnuty dosavadní poznatky týkající se radikálového roubování. V experimentální ...
 • Radikálová polymerace nenasycených organických kyselin a jejich anhydridů 

  Chladil, Martin
  Cílem práce je vypracování literární rešerše na zadané téma, její kritické zpracování a vyhodnocení výsledků
 • Radikálové roubování PE/PP kopolymeru 

  Šido, Jiří
  Diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací blokového kopolymeru PP/PE roubovaného anhydridem kyseliny itakonové v tavenině. Teoretická část se zabývá radikálově iniciovaným roubováním polárních monomerů na ...