Now showing items 1-12 of 12

 • CAD systémy a výkresová dokumentace 

  Kučera, Jaroslav
  Projekt je zaměřen na konstruování v moderních CAD systémech. Úvod pojednává o vývoji technického kreslení a rozděluje jej na etapy. V další fázi jsou porovnány dva programy od firmy Autodesk – AutoCAD a Inventor. Podrobněji ...
 • Deformační chování nano/mikro vyztuženého PMMA 

  Recman, Lukáš
  Práce sleduje vliv velikosti částic na elastický modul a deformační chování za mezí kluzu. Bylo pozorováno, že jak elastická oblast, tak oblast za mezí kluzu ukazuje silnou závislost chování na velikosti částic. Cílem této ...
 • Fyzikální stárnutí polypropylénu 

  Weiss, Jiří
  Byla studována problematika fyzikálního stárnutí komerčně vyráběných homopolymerů polypropylenu Mosten. Práce je zaměřena na sledování změn fyzikálních vlastností polymeru v časovém horizontu 90 dní od data přípravy ...
 • Kinetika krystalizace v semikrystalických nanokompozitech 

  Fiore, Kateřina
  Růst krystalů zásadně ovlivňuje morfologii a tím také mechanické vlastnosti semikrystalických polymerů. Tato PhD práce přináší alternativní pohled na popis kinetiky krystalizace v polyolefinech plněných slabě interagujícími ...
 • Kompetence manažera v multikulturním prostředí firmy STUDENT AGENCY, s.r.o. 

  Kučera, Jaroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o kompetencích manažera. O problémech, které mohou nastat v komunikaci v multikulturním prostředí firmy. Obsahuje základní souhrnné informace o tom, jaké jsou role manažera ve firmě. V ...
 • Lomové chování trubkových polyolefinů 

  Fiedler, Lubomír
  Práce se zabývá studiem lomového chování trubkových typů vysokohustotního polyetylénu (HDPE). V první části byla provedena podrobná studie současného stavu poznání. Byla zaměřena na používané typy plastů pro trubkové ...
 • Měření lineární teplotní roztažnosti plastových hydroizolačních fólií 

  Mahel, Jindřich
  Cílem práce bylo navrhnout a sestavit přístroj pro měření lineární teplotní roztažnosti plastových hydroizolačních fólií. V teoretické části jsou srovnány metody používané pro měření teplotní délkové roztažnosti pevných ...
 • Pokročilé vrstevnaté kompozity pro stomatologické aplikace 

  Šedivý, Zbyněk
  Disertační práce se zabývá mechanickou odezvou vrstevnatých kompozitů pro stomatologické aplikace. Různé skladby vrstev a různé částicové a vláknové kompozity jsou studovány v tříbodovém ohybu za pokojové teploty. Tyto ...
 • Popis porušování vrstevnatých polymerních prostředí 

  Zouhar, Michal
  Cílem této práce je studium porušování vícevrstvých polymerních materiálů. Kvazi-křehké porušení (prostřednictvím iniciace a následného šíření creepové trhliny) při nízkých napětích je nejčastější způsob porušování polymerních ...
 • Rozpustnost polypropylenu v uhlovodíkových rozpouštědlech 

  Urbánková, Radka
  Polypropylen, velkoobjemově vyráběný polyolefin, disponuje vynikajícími užitnými vlastnostmi, ekologickou nezávadností, snadnou recyklovatelností a zpracovatelností různými technologickými postupy. Klíčovými strukturními ...
 • Studium vlivu podmínek na rychlost šíření trhliny v HDPE 

  Patzelt, Petr
  Teoretická část zahrnuje popis materiálových a testovacích parametrů, které ovlivňují průběh SCG resp. délku trvání FNCT testu. Experimentální část je zaměřená na porovnání časů do lomu za použití různých detergentů. Pro ...
 • Vliv teplotní historie na vztah mezi strukturou a vlastnostmi orientovaného polypropylenu 

  Sadílek, Jiří
  Tato práce se zabývá tím, jak teplotní historie ovlivňuje strukturu a vlastnosti polypropylenových monofilů s různým stupněm orientace a také výchozího isotropního neorientovaného polypropylenu. Pojmem teplotní historie ...