Now showing items 1-14 of 14

 • 3D vodní paprsek 

  Kučera, Michal
  Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím a technologickými možnostmi abrazivního vodního paprsku při aplikaci 3D řezací hlavy. Součástí práce je popis technologie vodního paprsku a jeho další aplikace. Experimentální ...
 • Adaptivní komprese dat pomocí neuronových sítí 

  Kučera, Michal
  Tématem práce je využití neuronových sítí pro kompresy dat. Tento nástroj přináší nové možnosti jak při bezeztrátové tak ztrátové kompresi. Návrh několika kompresních algoritmů ukazuje chování, výhody i slabiny těchto ...
 • Čtyřdobý jednoválcový motor závodního motocyklu třídy MX1 

  Kučera, Michal
  Tato diplomová práce popisuje konstrukční návrh čtyřdobého jednoválcového závodního motocyklu o zdvihovém objemu 450 cm3. Na úvod je popsáno konstrukční řešení motorů některých motocyklů třídy MX1 a základní parametry ...
 • Drapákové kleštiny nakladače 

  Kučera, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem drapákových kleštin, které jsou určeny jako přídavné zařízení pro kolový nakladač. Zařízení slouží pro manipulaci s kulatinou a řezivem. Dle zvoleného nakladače je ...
 • Měřič krevního tlaku 

  Kučera, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a realizace neinvazivního měřiče krevního tlaku na principu detekce Korotkových zvuků. Tuto metodu měření krevního tlaku porovnává s dalšími používanými metodami. Tento návrh ...
 • Návrh opatření v síti NN pro implementaci obnovitelných zdrojů a elektromobility dle scénářů NAP SG 

  Vojtěch, Jan
  V práci je proveden rozbor legislativních a strategických dokumentů Evropské unie a České republiky, které nastavují cíle v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, popřípadě 2040. Samostatné kapitola je věnována národním ...
 • Návrh systému pro podporu realizace akcí 

  Kučera, Michal
  Bakalářská práce zpracovává problematiku pořádání akcí ve skautském okrese Hodonín. Práce se skládá ze tří částí, první částí jsou teoretická východiska práce, která popisují zpracovávanou problematiku, ve druhé části je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Myslík, Martin
  Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení informačního systému společnosti Natural Pack Group s.r.o. a jeho možných změn, které povedou ke zlepšení současného stavu. V první části práce jsou definována teoretická ...
 • Segmentovaná vlnková transformace obrazu 

  Kučera, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá úpravou klasického algoritmu výpočtu diskrétní waveletové transformace s diskrétním časem tak, aby bylo možné rozdělit vstupní obraz na segmenty a ty nezávisle zpracovávat. Je představena a ...
 • Stochastické diskrétní modelování porušování betonových konstrukcí 

  Kučera, Michal
  Práce se zabývá využitím deterministického modelování s vlivem nahodilosti materiálových parametrů k napodobení série experimentálních zkoušek betonových těles tvaru psí kosti při jednoosém excentrickém tahu zaměřujících ...
 • Využití moderních technologií k návrhu pivní sklenice pro pivovar Starobrno, a.s. 

  Kučera, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím aditivní technologie Rapid Prototyping pro návrh a výrobu modelu pivní sklenice. Součástí práce je vytvoření reálného 3D modelu pivní sklenice pomocí parametrického programu SolidWorks ...
 • Využití transformace wavelet packet pro úsporné vyjádření obrazových dat 

  Kučera, Michal
  V dnešní době stále roste potřeba uchovávat a přenášet digitální obrazová data. K efektivnímu využití přenosových a úložných kapacit je nutná komprese. Tato bakalářská práce se zabývá kompresní metodou založenou na ...
 • Začlenění lokálního zdroje – kogenerační jednotky do průmyslové sítě 

  Kučera, Michal
  Diplomová práce se zabývá začleněním kogenerační jednotky spalující důlní plyn do průmyslové sítě. Cílem práce je navrhnout a zhodnotit různé varianty začlenění kogenerační jednotky do průmyslové sítě. První, teoretická ...
 • Zplyňovací jednotky a jejich aplikace v elektroenergetice 

  Kučera, Michal
  Bakalářská práce se zabývá zplyňováním a možnostmi jeho využití v elektroenergetice. Nejdříve je proveden stručný pohled do historie zplyňování a je porovnáno zplyňování se spalováním. Práce je zaměřena zejména na zplyňování ...