Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza vybraných ukazatelů Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. pomocí časových řad 

  Kučera, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. pomocí časových řad. V teoretické části jsou objasněny základní východiska potřebná k úspěšnému provedení analýzy. Praktická ...
 • Bezdrátový přenos letových údajů z letounu na krátkou vzdálenost 

  Kučera, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá bezdrátovým přenosem letových dat z letounu na pozemní stanici. Jedná se o data odesílaná z akrobatického letadla během závodů, konkrétně o GPS pozici a data ze senzorů akcelerace a sklonu ...
 • Experimentální zjištění doby odezvy MR tlumiče s modifikovaným pístem 

  Kučera, Petr
  Tato práce se zabývá měřením odezvy magnetoreologického tlumiče. V úvodní části byl proveden průzkum současné situace, popsána současná konstrukční řešení pasivních tlumičů, z nichž MR tlumiče vycházejí. Byla zde také ...
 • Historický vývoj pístových spalovacích motorů 

  Kučera, Petr
  Tato bakalářská práce má za úkol charakterizovat základní etapy vývoje pístových spalovacích motorů pro aplikaci v dopravních prostředcích. První část práce obsahuje seznámení s problematikou těchto motorů, jejich základní ...
 • Konstrukce asistenčního robota 

  Novotný, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh rámu a zvedacího mechanismu asistenčního robota „Boba“. Součástí práce je návrh variant mechanismů, převodů a celkové konstrukce, kontrola finálního řešení a realizace prototypu. ...
 • Konstrukce montážního stolu pro uložení tiskařského štočku na pouzdro podle mikrobodu 

  Navrátil, Václav
  Cílem této bakalářské práce je návrh konstrukce montážního stolu pro umístění tiskařského štočku na pouzdro podle mikrobodu na nově vyvíjenou montážní stolici od firmy Soma Engineering. První část práce obsahuje profil ...
 • Konstrukce testeru pneumatických obvodů 

  Buš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením testeru pneumatických obvodů. V první části bakalářské práce jsou uvedeny stručné informace o soutěži Aventics Pneumobil Competition a závodních vozidlech týmu VUT. Dále ...
 • Meta-učení v oblasti dolování dat 

  Kučera, Petr
  Tato práce popisuje možnosti využití meta-učení v oblasti dolování dat. Popisuje problémy a úlohy dolování dat, na které je možné aplikovat meta-učení, se zaměřením na klasifikaci. Obsahuje přehled technik meta-učení a ...
 • Návrh zapojovacího rozhraní virtuálních laboratoří 

  Kučera, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis programování 3D aplikací v jazyce C++ pomocí OpenGL. Zaměřuje se jednak na obecný popis vlastností OpenGL s příhlednutím na jeho možnosti při využití tvorby vitruálních laboraotří. ...
 • Pevnostně deformační analýza uchycení filtru pevných částic na traktoru Zetor Forterra 

  Kučera, Petr
  Předmětem této diplomové práce je MKP analýza konstrukce uchycení filtru pevných částic na traktoru Zetor Forterra. V úvodu práce je krátká rešeršní část zabývající se problematikou emisí u vznětových motorů a způsoby ...
 • Polarizační nedokonalosti světla v interferometrii 

  Kučera, Petr
  Disertační práce pojednává o polarizačních nedokonalostech optických komponentů, které jsou využívány ke kontrole a k transformaci polarizačního stavu světla. Získané teoretické výsledky jsou pak využity ve vybraných ...
 • Studie potenciálu nákupu ploché oceli z asijských zdrojů s využitím pro automobilový průmysl v rámci EU 

  Kučera, Petr
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení potenciálu nákupu ocelových svitků z asijských trhů s využitím pro automobilový průmysl v rámci EU. V teoretické části jsou objasněny základní metody analýzy tržního prostředí ...
 • Teplotní analýza asynchronního stroje pomocí programu Ansys Workbench 

  Kučera, Petr
  Cílem diplomové práce je seznámení se s programem Ansys Workbench a výpočet tepelného pole kolem modelu asynchronního stroje. Po seznámení s programem ANSYS Workbench, byl sestaven model asynchronního stroje a na něm byly ...
 • Využití Inventor Studia v modelování, vizualizaci a animaci 

  Kučera, Petr
  V bakalářské práci je stručně popsán softwarový program Autodesk Inventor s popisem možností modulu Inventor Studio a vytvoření jeho manuálu. Je zde nastíněno jeho použití a také postup tvorby jednoduchého modelu elektrického ...
 • Vztah klient-server u webových aplikací 

  Kučera, Petr
  Tato práce zkoumá možnosti přesunu aplikační logiky ve webových aplikacích ze serverů na klienty s cílem snížit zátěž serverů. Zkoumá činnosti, které mohou být prováděny na straně klientů v oblasti generování HTML kódu ze ...