Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza hudebních multiefektů 

  Masár, Igor
  Tato práce se zabývá kytarovými efekty a kytarovým zvukem celkově. Jsou zde popsány nejpoužívanější kytarové efekty a nasimulovány jejich výstupní průběhy. Dále jsou zde porovnány analogové a digitální efekty, vysvětlen ...
 • Aplikace pro mapování magnetického pole přístrojem F.W.BELL 9950 

  Kohnheiser, Jan
  Cílem tohoto projektu je seznámit čtenáře s možnostmi ovládání měřicího přístroje F.W. Bell 9950 pomocí počítače. V práci je rozebrána problematika měření magnetické indukce a bude představen samotný měřicí přístroj i jeho ...
 • Bezkontaktní proudový senzor DC a AC proudu nízkých kmitočtů s využitím Wiegandova efektu 

  Štefánek, Martin
  V práci jsou popsány typy magnetických senzorů, které jsou používány při měření magnetických polí. Dokument je členěn do jednotlivých kapitol, ve kterých je popsán Wiegandův senzor a jeho implementace do magnetického senzoru ...
 • Časově-frekvenční analýza 

  Tráge, David
  Cílem tohoto bakalářské práce je zjistit možnosti získání analýzy časové, frekvenční a jejich vzájemné kombinace, časově-frekvenční, různými metodami například Fourierovou transformací a Vlnkovou transformací. Během práce ...
 • Číslicová filtrace obrazu pomocí waveletové transformace 

  Slávik, Vladimír
  První část textu uvádí do základů teorie vlnkové transformace a její realizace filtrovými bankami. Dále je popsána WT dvourozměrných signálů a důležitá aplikaci WT týkající se této oblasti - redukce šumu signálů. Druhá ...
 • Impulsní generátor 

  Buš, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou generování napěťových impulsů s krátkou dobou trvání. Nejprve rozebírá nejčastěji používané průběhy impulsů a jejich matematický popis. Poté se zabývá různými principiálními obvodovými ...
 • Laboratorní měřicí zesilovač 

  Ševčík, Šimon
  Tato práce se zabývá laboratorním měřícím zesilovačem. Nejprve popisuje prvky nutné ke stavbě tohoto zařízení. Porovnává výhody a nevýhody dostupných integrovaných obvodů a jejich řízení. Experimentální část práce je ...
 • Logger impulzů z Wattmetru 

  Severa, Pavel
  Většina elektronických wattmetrů obsahuje výstup pro zpracovávání informací o spotřebě pro další zařízení. Cílem této semestrální práce je vytvořit vhodné zařízení ke čtení výstupu z wattmetru, ukládat tyto informace na ...
 • Magneticko-resonanční zobrazování tkáňových kultur 

  Chovanec, Ján
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo meranie tkáňových kultur smrku metodami MR zobrazovania. Bola premeraná sada vzorkov, u ktorých bol vyhodnotený obsah zhluku v jednotlivých rezoch. K získaniu obrazu bola využitá magnetická ...
 • Mapování a homogenizace základního magnetického pole tomografu 

  Žůrek, Dalibor
  Tato práce se zaměřuje na rešerši dostupné literatury v oblasti mapování magnetického pole a na rozklad tohoto pole na gradienty. Zpočátku jde o seznámení se základními pojmy v oblasti magnetické rezonance, které jsou ...
 • Měření doběhu gradientních magnetických polí v MR tomografu 

  Kubásek, Ondřej
  Cílem této práce je proměřit doběhy gradientů magnetického pole v MR tomografu, naměřená data zpracovat a vyhodnotit a provést rozbor dané problematiky. Teoretická část je zaměřena na příčiny vzniku tvarového zkreslení ...
 • Měření dynamických vlastností gradientních magnetických polí 

  Kabrda, Miroslav
  V první kapitole bakalářské práce jsem se zaměřil na popis konstrukce tomografu. V následující kapitole je pojednáno o měření gradientních magnetických polích, pomocí metod využívajících okamžitého kmitočtu. V práci jsou ...
 • Měření povrchu jehlic jehličnanů technikami MR tomografie 

  Hladík, Roman
  V této bakalářské práci se pojednává o tomografii na principu magnetické resonance a vyhodnocení nasnímaných obrázků jehlic jehličnanů. Nejprve jsou popsány fyzikální základy magnetické resonance a metody snímání objektů. ...
 • Měření relaxací a difúzí tkáňových kultur smrku 

  Fejgl, Martin
  Tato bakalářská práce pracuje se zevrubným popisem magnetické rezonance a měřením relaxací a difuzí tkáňových kultur smrku. Dále se zabývá zpracováním intenzit shluků tkáňových kultur smrku a výpočtem relaxačních časů T2.
 • Měření relaxací gelových struktur technikami magnetické rezonance 

  Jehličková, Lenka
  Cílem bakalářské práce je změření relaxací gelových struktur technikami magnetické rezonance. V první části je podrobně popsána teorie potřebná k následnému měření. Je zde vysvětlen základní fyzikální princip NMR, zavedeny ...
 • Měření vlhkosti biologických struktur 

  Vlk, Jáchym
  Práce shrnuje známé metody měření kapalin a vlhkosti u komplikovaných biologických struktur. Jsou zde uvedeny a popsány jednotlivé metody i jejich princip. Práce zahrnuje popis a tvorbu indukčního a kapacitního senzoru. ...
 • Napěťový zesilovač pro generování elektrického pole definovaného průběhu 

  Nedbal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací napěťového zesilovače pro generování elektrického pole definovaného průběhu. V první části je uveden návrh funkčního generátoru a stejnosměrného symetrického ...
 • Návrh obrazového postprocesoru 

  Hamada, Adam
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo, ve spolupráci s firmou PROTOTYPA, navrhnout měřící soustavu a metodiku optického snímání rychlých jednorázových dějů za pomoci vysokorychlostních CCD snímačů. Dále je proveden návrh ...
 • Nedestruktivní senzory pro měření velmi malých změn rozměrů biologických struktur 

  Kostka, Filip
  Cílem tohoto semestrálního projektu je zaznamenat průběh velmi malého přírůstku obvodu stromu v průběhu jednoho dne pomocí měření prováděného dendrometrem. Jako senzor je u dendrometru použit tenzometr, který při deformaci ...
 • Osvětlovací systém pro auditorium 

  Novák, Marek
  V této bakalářské práci je uveden návrh a realizace osvětlovacího systému, který svou specifikací překonává možnosti široce rozšířeného protokolu DMX512/RS485. Dále jsou zde popsány omezení tohoto protokolu a také protokolů ...