Now showing items 1-20 of 72

 • Adaptivní rozdělovač datového toku 

  Kazelle, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem algoritmů pro použití sériového rozhraní SGMII (serial gigabit multimedia independent interface) v adaptivním rozdělovači datového toku rámců pro sítě Gigabit Ethernet standard ...
 • Akviziční jednotka pro měření parametrů analogových kmitočtových filtrů 

  Vríčan, Peter
  Predmetom tejto práce je návrh kmitočtových filtrov a ich realizácia. Základným cieľom bolo navrhnúť koncepciu a obvodové zapojenie akvizičnej jednotky pre automatické meranie parametrov kmitočtových filtrov. Akvizičná ...
 • Automatizované pracoviště pro zjištění mechanické odolnosti šroubovaček 

  Podzámsky, Rastislav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom automatizovaného pracoviska pre zistenie mechanickej odolnosti skrutkovačov. Pri návrhu automatizovaného pracoviska boli použité podklady z reálneho merania. Práca sa zaoberá prenosom ...
 • Automobilový zdroj pro notebooky 

  Cupák, Pavel
  Notebook dnes vlastní téměř každý. Umožňuje jednoduché přenášení pracovního prostředí a s výdrží několika hodin umožňuje práci téměř kdekoliv. Baterii je ale potřeba vždy dobít a ne vždy máme po ruce síťovou zásuvku. Často ...
 • Bezdrátový interface pro kontrolu digitálně řízených prvků 

  Halbich, Václav
  V této semestrální práci jsem se zabýval problematikou bezdrátového řízení digitálních prvků pomocí Bluetooth modulů. V první části práce jsou popsány komunikace po sběrnicích SPI, I2C, Up & Down a paralelní sběrnici. Dále ...
 • Bezdrátový IR senzor pro detekci narušení prostoru 

  Suchý, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat zabezpečovací systém pro detekci pohybu osob založený na bateriově napájených senzorech. Ze zadání práce je patrné, že pro komunikaci má být použit integrovaný obvod ...
 • Bezdrátový IR senzor pro detekci narušení prostoru 

  Suchý, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout zabezpečovací systém, pro detekci pohybu osob založený na bateriově napájených senzorech připojených k centrální jednotce.
 • Bezdrátový modulární systém pro řízení a sběr dat řízený pomocí PC 

  Pejchal, Luboš
  Cílem toho projektu bylo navržení koncepce levného a jednoduchého bezdrátového modulárního systému pro bezdrátové řízení zařízení a přenos krátkých úseků informačních dat (měření teploty, sledování stavu zařízení,…). Celý ...
 • Bezdrátový sběr dat v průmyslovém prostředí 

  Macura, Jáchym
  Bakalářská práce se v první části zabývá vybráním vhodného standardu pro bezdrátový sběr dat v průmyslovém prostředí. Dále práce popisuje vlastnosti vybraného standardu ZigBee. Další část práce popisuje jednotlivé, běžně ...
 • Bezdrátový systém pro ovládání dveří 

  Tománek, Daniel
  Semestrální práce s názvem Bezdrátový systém pro ovládání dveří popisuje návrh systému ovládání posuvných dveří pomocí bezdrátového ovladače. Tato práce dále seznamuje s použitým procesorem Silicon Laboratories řady ...
 • DC/DC měnič z napětí 12 V na 300 V 

  Buba, Ondřej
  Tato práce pojednává o návrhu výkonového spínaného zdroje, který bude sloužit pro napájení osciloskopu. Text práce popisuje výběr topologie měniče, návrh impulzního transformátoru a výstupní tlumivky a výběr a zapojení ...
 • Digitálně řízený vícekvadrantový zdroj 

  Chytil, Jiří
  Práce se zabývá problematikou, návrhem a realizací čtyř-kvadrantových zdrojů jak v lineárním tak i spínaném režimu. Ve spínaném režimu se navíc zabývá možností rekuperace energie a optimalizaci odezvy zdroje na změnu povahy ...
 • Dvoukanálový laboratorní zdroj 

  Stehlík, Ota
  Cílem této bakalářská práce je navrhnout a sestrojit dvoukanálový laboratorní zdroj s plynulou regulací výstupního napětí v rozsahu 0 až 25 V s maximálním výstupním proudem 2 A. Na začátku této práce je popsán obecný princip ...
 • Dynamická vyvažovačka malých rotorů 

  Staněk, Michal
  Vyvažovaní rotorů slouží k odstranění nežádoucích vibrací způsobených nerovnoměrným rozložením hmoty rotoru kolem osy otáčení. Provozování nevyváženého rotoru způsobuje zkracování životnosti ložisek, únavu materiálů a ...
 • Efektivní detekce radarových signálů v FPGA 

  Černý, Matěj
  Tato práce pojednává o metodách detekce radarového signálu. Jsou zde rozebrány používané radarové signály a metody detekce. Vybrané základní metody jsou implementovány a nasimulovány v prostředí Matlab a reprezentovány ...
 • Elektronická zátěž s digitálním řízením 

  Bordovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá rozborem a průzkumem konstrukčních možností, jak navrhnout a vyrobit elektronickou zátěž. V práci jsou zmíněny možnosti digitálního řízení. Rovněž jsou popsány principy jednotlivých konstrukčních prvků ...
 • Elektronický předřadník pro vysokotlaké výbojky 

  Prachař, Petr
  V této práci je popsán princip funkce a moţnost připojení vysokotlakých sodíkových a halogenidových výbojek k rozvodné síti. Dále je navrţeno konkrétní zapojení elektronického předřadníku umoţňující efekt stmívání. Návrh ...
 • Historické hodiny s digitrony řízené signálem DCF 77 

  Rollinek, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretický rozbor vlastností a příjmu signálu DCF77. Dále je proveden návrh obvodů přijímače, zobrazovací a ovládací jednotky. Zařízení je schopno zobrazovat přesný čas a datum a to i při ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Kubíček, Michal
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti PERSPEKTA s.r.o. v letech 2007 až 2012 prostřednictvím vybraných finančních ukazatelů. Cílem práce je analýza současné finanční situace a stanovení návrhů ke zlepšení ...
 • Hybridní modul pro průmyslovou lokalizaci 

  Sedláček, Petr
  Tato diplomová práce si klade za cíl návrh hybridního lokalizačního zařízení, které je schopno lokalizace uvnitř i vně budov. Lokalizace uvnitř budov je dosažena pomocí technologie Ultra Wideband a venkovní lokalizace je ...