Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza návštěvnosti škol města Olomouc pomocí časových řad 

  Zbranková, Kateřina
  Obsahem této práce je analyzovat demografický vývoj a provést analýzu základních a středních školských zařízení v městě Olomouc. Hlavním cílem je stanovení prognózy počtu žáků, kteří se zapíší do základních škol v závislosti ...
 • Analýza úspory energie v průmyslové pračce a sušiči 

  Němeček, Zbyněk
  Bakalářská práce se v~první části zaměřuje na problematiku profesionální údržby prádla. Rešeršním způsobem je zpracován náhled do běžných prádelenských procesů a~provozů. Dále se práce věnuje experimentu, který je hlavním ...
 • Energetické využívání odpadů, zejména kalů z čistíren odpadních vod 

  Havlásek, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o energetickém využití kalu. Proces je popsán od úpravy kalu až po čištění spalin. Hlavní důraz je kladen na spalování, které se řídí legislativou. Nejdříve jsou uvedeny technologie úprav a ...
 • Návrh experimentálního modelu ohřevu TUV 

  Kuba, Pavel
  Tato práce popisuje návrh experimentálního modelu ohřevu TUV a identifikaci parametrů systému na základě měření. Podle výsledků rešeršní studie byl zhotoven model ohřívače a měřící jednotka. K měření a přenosu dat do PC ...
 • Návrh měření na průmyslové pračce 

  Těthal, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá v první části rešerší, kde je stručně popsán prací proces a úvod do navrhování experimentů. V další části je proveden experiment, který je výstupem této práce. Popisuje vliv teploty máchání ...
 • Použitelnost Simulinku pro modelování prádelenského procesu 

  Sobočík, Robert
  Práce je rozdělená do dvou částí. První část má rešeršní charakter. Obecně popisuje matematické modelování a simulace, program MATLAB Simulink a prádelenský proces. Druhá část je věnována matematickému modelu průmyslové ...
 • Průzkum trhu s technologiemi pro údržbu prádla 

  Škrdla, Michal
  Tato práce se v první části zabývá rešerší současné nabídky praček a sušiček pro domácnost. Na základě tohoto průzkumu byl vytvořen přehledný seznam současně dostupných spotřebičů všech cenových kategorií včetně jejich ...
 • Tryskání suchým ledem v průmyslové praxi 

  Konečná, Eva
  Práce se zabývá problematikou tryskání suchým ledem a jeho využitím v průmyslové praxi. Jsou zde popsány základní informace o suchém ledu, stejně jako přehled praktického použití tryskání suchým ledem v různých odvětvích ...
 • Vyrovnání provozních dat v energetických procesech 

  Nováček, Adam
  Tato práce řeší problematiku vyrovnávání naměřených dat. Cílem této práce bylo vyrovnání naměřených veličin z elektrického bubnového sušiče prádla, tak aby vyhovovaly exaktně sestavenému matematickému modelu sušení. K ...
 • Využití spalin plynové mikroturbíny pro sušení 

  Těthal, Josef
  Diplomová práce pojednává o řešení problematiky spalin z plynové mikroturbíny jako sušicího média pro obecné sušení. Aby bylo možné tyto spaliny použít je nutné je ochladit na požadovanou teplotu. Výpočtová část zahrnuje ...
 • Zdroje energie a její spotřeba 

  Majer, Jan
  Práce popisuje základní způsoby výroby energie a uvádí základní rozdělení a charakterizaci zdrojů energie. Srovnává a popisuje výrobu energie v České republice a Spojených státech amerických. Práce vysvětluje, kde a jak ...
 • Zpracování a vizualizace dat z hmotnostního spektrometru typu TOF-MALDI 

  Kuba, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vývojem řídicích aplikací pro nanášecí zařízení a hmotnostní spektrometr. Práce obsahuje popis principu činnosti zařízení a jejich hardwarových specifikací. Práce dále obsahuje popis jednotlivých ...