Now showing items 1-12 of 12

 • Adaptivní segmentace EEG signálů 

  Balcarová, Anežka
  Tato práce je zaměřena na signál EEG, především na segmentaci signálu a dále také na zpracování signálu, které této segmentaci předchází. Je zde nastíněna problematika stacionarity signálu a vyzdvižena důležitost adaptivní ...
 • Analýza variability intronů 

  Kukačková, Hana
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá genovou expresí, významem a charakteristikou intronů a metodami jejich rozpoznávání. V praktické části se zaměřuje na analýzu intronů zvolených genů a vyhledávání konzervativních ...
 • Měření a analýza elektroencefalogramu 

  Klus, Michal
  První teoretická část studuje vznik a historii elektroencefalografie. Popisuje základní stavební část mozku, neouron, z anatomického a funkčního hlediska. Rozebírá princip vzniku elektrických potenciálů. Dále je uveden ...
 • Porovnání metod pro konstrukci barevných DNA spektrogramů 

  Postránecká, Tereza
  Tato práce pojednává o možnostech konstrukce barevných DNA spektrogramů a o vzorech, které z nich detekujeme. Spektrogramy jako nástroje spektrální analýzy nám umožňují současný pohled na lokální frekvence napříč celou ...
 • Segmentace EEG signálů 

  Nečadová, Anežka
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení se signálem EEG. Jsou zde rozebrány jeho vlastnosti, použití a způsoby zpracování. Hlavní část se zabývá segmentací EEG signálu. Dvě metody segmentace jsou realizovány v programu ...
 • Vyhledáváni repetitivní DNA z nukleotidových sekvencí 

  Moskovská, Kateřina
  V této práci je rozebrána problematika repetitivních DNA a algoritmů pro vyhledávání tandemových repetic. Tandemové repetice hrají důležitou roli v biologickém průmyslu. Slouží jako genetické markery pro tvoření genetických ...
 • Vyhledávání CpG ostrůvků z DNA sekvencí 

  Nerušil, Václav
  Diplomová práce ze věnuje vyhledáváním CpG ostrůvků z DNA sekvencí na základě analýzy DNA spektrogramu. První část práce, teoretická, se zabývá významem CpG ostrůvku a popisem algoritmů, které se využívají nebo byly navrženy ...
 • Vyhledávání homologních genů 

  Lýčková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou homologních genů a popisem molekulárně biologických databází, které slouží k jejich vyhledávání a vzájemnému porovnávání. Mezi nejdůležitější instituce, které se zabývají správou ...
 • Vyhledávání kódujících úseků pomocí analýzy DNA spektrogramu 

  Spíchalová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním kódujících úseků pomocí analýzy DNA spektrogramu. V teoretické části jsou popsány numerické reprezentace genomických dat, možnosti úprav sekvencí DNA a charakteristika metod pro ...
 • Vyhledávání přesných a přibližných repetic v sekvenci DNA na základě porovnávaní znaků 

  Martaus, Pavel
  V této práci je v teoretické části popsána repetitivní DNA, její typy a metody pro jejich vyhledávání v sekvenci DNA. V praktické části je navržen a popsán algoritmus pro vyhledávání tandemových repetic s využitím Hammingové ...
 • Vyhledávání přesných a přibližných repetic v sekvenci DNA na základě porovnávaní znaků 

  Martaus, Pavel
  V této práci je v teoretické části popsána repetitivní DNA, jeji typy a metody pro jejich vyhledávání v sekvenci DNA. V praktické části je navržen a popsán algoritmus pro vyhledávání tandemových repetic s využitím Hammingové ...
 • Využití numerických reprezentací ve zpracování nukleotidových sekvencí 

  Košíček, Adam
  Převod sekvencí DNA na vhodnou reprezentaci je důležitou úkolem před samotným započetím analýzy a dalšího zpracování. Hlavním úkolem této práce bylo se seznámit s typy numerických a grafických reprezentací a jejich využitím ...