Now showing items 1-20 of 39

 • Analýza a inovace stejnosměrných elektrických motorků 

  Šimko, František
  Tato práce má za cíl navrhnout funkční vzorek inovovaného motorku. Práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části byla provedena analýza dostupných stejnosměrných motorků malého výkonu na trhu. Náplní druhé části ...
 • Analýza elektrických a hybridních vozidel 

  Slaběňák, Patrik
  V současné době začínají být zdroje ropy pomalu omezené, a proto je potřeba uvažovat nad alternativními zdroji energie. Výsledkem tohoto semestrálního projektu je základní přehled o aktuálním vývoji elektrických a hybridních ...
 • CAD systémy a výkresová dokumentace 

  Kučera, Jaroslav
  Projekt je zaměřen na konstruování v moderních CAD systémech. Úvod pojednává o vývoji technického kreslení a rozděluje jej na etapy. V další fázi jsou porovnány dva programy od firmy Autodesk – AutoCAD a Inventor. Podrobněji ...
 • CAE systém EPLAN Electric P8 - tvorba výkresové dokumentace pro dálkové ovládání motorgenerátoru 

  Měřínský, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o tvorbě výkresové dokumentace v profesionálním CAE systému EPLAN Electric P8. Jako vzor výkresové dokumentace bylo zvoleno netradiční řešení dálkového ovládání a monitoringu motorgenerátoru ...
 • Daňová optimalizace ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Kuchyňková, Hana
  Daňová optimalizace je legální cesta, jak snížit daňovou povinnost bez porušení zákona. Česká legislativa umožňuje několik způsobů, jak legálně redukovat příjmy a tím zároveň i daň z příjmu fyzických a právnických osob. ...
 • Inovace motorků pro automobilové aplikace 

  Vejtasa, Leoš
  V automobilech se vyskytuje velké množství motorků pro nejrůznější aplikace - některé typy aut obsahují i více než 50 motorků. Většinu tvoří stejnosměrné stroje, resp. stejnosměrné motorky. V této bakalářské práci jsou ...
 • Měření konstrukčních rozměrů rotoru asynchronního stroje 

  Tobolák, Petr
  Tato práce popisuje problematiku skenování rotorů asynchronních motorů pomocí 3D skeneru. V úvodu se zabývá teorií asynchronních motorů, možnými poruchami těchto strojů a v neposlední řadě i problematikou 3D skenování. ...
 • Modely elektrických přístrojů v moderních CAD systémech 

  Prokeš, Marek
  V této diplomové práci se především zhodnocují nové možnosti programu Autodesk Inventor Professional 2008. Autodesk Inventor je systém pro 3D strojírenské návrhy obsahující nástroje pro 3D modelování, správu informací, ...
 • Moderní CAD systémy v silnoproudé elektrotechnice 

  Strnad, Karel
  Práce se zaměřuje na stručné shrnutí historie CAD systémů a popisuje novinky, které přináší nová verze programu Autodesk Inventor oproti předešlé verzi. Poté je v pěti krocích popsán postup parametrického modelování v ...
 • Návrh zapojovacího rozhraní virtuálních laboratoří 

  Kučera, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis programování 3D aplikací v jazyce C++ pomocí OpenGL. Zaměřuje se jednak na obecný popis vlastností OpenGL s příhlednutím na jeho možnosti při využití tvorby vitruálních laboraotří. ...
 • Nové možnosti modelování v parametrických CAD programech 

  Sedláčková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá programy Autodesk Inventor Professional 2008 a Ansys Workbench. Cílem je seznámení se s pracovním prostředím a postupem práce v obou programech a jejich vzájemnou spoluprací. V části o ...
 • Nové možnosti modelování v programu Autodesk Inventor Professional 2008 

  Nepokoj, Lukáš
  Tato práce popisuje některé novinky programu Autodesk Inventor Professional 2008, zejména se pak zaměřuje na Inventor Studio. K Inventor Studiu je zde vytvořen manuál popisující jeho jednotlivé nástroje a postupy při jejich ...
 • Optimalizace malých elektrických strojů 

  Koutný, Ondřej
  Electrical machines are used in many areas of the life of society and are produced in large numbers and range. Electrical machines with low output and small and low voltage are one of the oftenest used kinds. In a wider ...
 • Parametrické CAD systémy a databáze součástí 

  Szoltys, Kryštof
  Autodesk Inventor je plně 3D CAD systém. Tento systém obsahuje nástroje pro tvorbu a návrh součástí, včetně správy informací daných součástí a technickou podporu. První kapitola práce je zaměřená na popis nejdůležitějších ...
 • Pevnostní a modální analýza v parametrických adaptivních CAD programech 

  Sedláček, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na použití metody konečných prvků (MKP) v prostředí programu Autodesk Inventor Professional (AIP) 2010. Pro analyzování součástí nebo sestav pomocí MKP slouží v programu AIP 2010 modul ...
 • Počítačová podpora projektování v elektrotechnice 

  Tesař, Radek
  Tato práce se zabývá problematikou využití moderní výpočetní techniky pro účely podpory projektování v elektrotechnice. V úvodu seznamuje s obecnými základy projektování, důvody a stupni zpracovávaných dokumentací. Následuje ...
 • Software pro řízení zapalování a vstřikování spalovacích motorů 

  Huška, Lukáš
  Tato diplomová práce nás seznamuje se zapalovacími systémy používanými v automobilech se spalovacími motory a s problematikou nastavování správné doby zapálení směsi ve válcích. Také jsou zde popsány používané způsoby ...
 • Software pro řízení zapalování a vstřikování spalovacích motorů 

  Kuda, Roman
  Zvyšující se požadavky a nároky na provoz motorových vozidel přispěly k vývoji nových systémů přípravy směsi paliva a zapalování. Splnění stále přísnějších emisních limitů, nižší spotřeba paliva při současném zvýšení výkonu ...
 • Systémy bezpečnosti provozu vozidla 

  Slaběňák, Patrik
  V dnešní době je cestování automobilem velice rozšířené a přáním každého cestujícího je bezpečný návrat. Výsledkem této bakalářské práce je přehled nejpoužívanějších stabilizačních systémů, které se v automobilech vyskytují ...
 • Tvorba a analýza parametrických modelů elektrických strojů v CAD systémech 

  Chmelíček, Petr
  Cílem této práce je popsat a na praktických příkladech demonstrovat možnosti počítačové podpory konstruktérské činnosti. První část obsahuje popis programu Autodesk Inventor, což je jeden z nejvýznamnějších moderních ...