Now showing items 1-18 of 18

 • Aerodynamický výpocet vzduchové části parního kotle 

  Kudela, Libor
  Cílem této práce je provést rozbor problematiky aerodynamického výpočtu parních kotlů na straně spalovacího vzduchu. Na základě projekční dokumentace provést stanovení dílčích ztrátových součinitelů jednotlivých komponent ...
 • Efficient Integration of Machine Learning into District Heating Predictive Models 

  Kudela, Libor; Chýlek, Radomír; Pospíšil, Jiří (MDPI, 2020-12-02)
  Modern control strategies for district-level heating and cooling supply systems pose a difficult challenge. In order to integrate a wide range of hot and cold sources, these new systems will rely heavily on accumulation ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Zezulka, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním domu pomocí kotlů na tuhá paliva. Práce je rozdělena do několika částí. První část pojednává o nejčastěji využívaných tuhých palivech, popisuje jejich vlastnosti, složení a nejběžnější ...
 • Návrh úprav a rozvoje tepelné sítě v systému centrálního zásobování teplem 

  Nytra, Petr
  Teplárenství je důležitý obor pro uspokojení základních lidských potřeb – tepelný komfort. Bakalářská práce se zabývá shrnutím teplárenství a teplárenských soustav ČR. Řeší současný a budoucí stav v oblasti Praha-Barrandov ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Jílek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku tepla pro média voda – voda, jenž je součástí chladící okruhu. Práce obsahuje základní popis a rozdělení trubkových výměníků. Dále obsahuje návrh a výpočet ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Tatýrek, Lukáš
  Navrhovaný tepelný výměník je součástí kogenerační jednotky, kterou se v současné době zabývám, jako možnou alternativou pro získávání elektřiny a tepla v období topné sezóny. Cílem je zpracovat rešerši použitelných tepelných ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Kopřivová, Anna
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu tepelného výměníku typu voda-pára. Podstata tepelných výměníků spočívá ve zvyšování účinnosti tepelných oběhů. Na začátku práce je popsán princip těchto tepelných cyklů, konkrétně ...
 • Okruhy jaderných elektráren 

  Pavlíček, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje historii a začátkům jaderné energetiky, vysvětlení základních poznatků jaderné energetiky a uvedení do dané problematiky. Poté je popsáno rozdělení jaderných reaktorů podle různých kritérií. ...
 • Optimalizace a inovace ve vytápění pomocí tepelných čerpadel 

  Petr, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly, jejich popisem, srovnáním a následným zhodnocením vytápění modelového domu. V první části je provedena rešerše, která popisuje na jakých principech tepelná čerpadla fungují a ...
 • Performant and Simple Numerical Modeling of District Heating Pipes with Heat Accumulation 

  Kudela, Libor; Chýlek, Radomír; Pospíšil, Jiří (MDPI, 2019-02-16)
  This paper compares approaches for accurate numerical modeling of transients in the pipe element of district heating systems. The distribution grid itself affects the heat flow dynamics of a district heating network, which ...
 • Posouzení snížení tepelných ztrát bytového domu 

  Šimková, Nikola
  Stúpajúca tendencia vývoja cien energií vyúsťuje do hľadania možností na zníženie jej potreby. Bakalárska práca sa zaoberá posúdením zníženia tepelných strát bytového domu. V úvode pojednáva o faktoroch vplývajúcich na ...
 • Princip autonomních skleníků 

  Formánek, Adam
  Tato rešeršní bakalářská práce si klade za cíl zkoncentrovat znalosti z rozsáhlé literatury zabývající se autonomními skleníky a tématy s nimi spojenými. První část práce je zaměřena na základní pojmy spojené s autonomními ...
 • „Smart cities“ a decentralizovaná výroba energie 

  Opátová, Alexandra
  Táto bakalárska práca popisuje princípy decentralizovanej výroby energie spolu s výhodami, či výzvami ktoré patria ku problematike. V prvej kapitole je popísaný koncept „smart city“ a oblasti využitia. Taktiež sú popísané ...
 • Snížení energetické náročnosti rodinného domu 

  Ondrák, Adam
  Práce se zabývá problematikou snížení energetické náročnosti rodinného domu, kdy k této problematice přistupuje ve třech krocích. Zaprvé vyšetření tepelných ztrát celého objek-tu pomocí normy ČSN EN 12 831 a termokamery. ...
 • Testovací zařízení pro tepelné cyklování termoelektrických modulů 

  Preisler, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá termoelektrickými moduly a způsoby jejich testování. V reálných aplikacích dochází vlivem cyklického tepelného namáhání k poškozování termoelektrických modulů a snižování jejich výkonových ...
 • Vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem 

  Pinkas, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem.V první části je vysvětlen princip jeho fungování. Představeny jsou i základní zdroje tepla pro tepelná čerpadla včetně jejich výhod a nevýhod. ...
 • Vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem 

  Abrahám, Jan
  Bakalářská práce se zabývá využitím tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu. V teoretické části je představen princip fungování tepelného čerpadla, vysvětlen topný faktor a popsány jednotlivé druhy tepelných čerpadel ...
 • Vývoj cen energií od r. 1989 a jeho dopady na techniku prostředí 

  Kudela, Libor
  Cílem této práce je shromáždit údaje o cenách základních energií, využívaných v technice prostředí na území České republiky od r. 1989, analyzovat jejich vývoj a poměr ke kupní síle obyvatelstva i mezi sebou navzájem. Tato ...