Now showing items 1-20 of 32

 • Asfaltová směs pro obrusné vrstvy se zvýšeným obsahem R-materiálu 

  Spies, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem asfaltové směsi pro obrusnou vrstvu s vysokým obsahem R-materiálu (množství 50 %) a použitím asfaltového pojiva modifikovaného pryžovým granulátem (CRMB) bez užití rejuvenátorů či jiných ...
 • Asfaltové směsi s vyšší životností za použití R-materiálu 

  Stromecký, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem asfaltových směsí s vysokým modulem tuhosti (VMT) za použití R-materiálu. V teoretické části jsou popsány charakteristiky těchto směsí v ČR a ve Švýcarsku. Dále se tato část zabývá využíváním ...
 • Diagnostika vozovky a návrh opravy 

  Černoch, Adam
  V textu je uveden záznam o provedení vizuální prohlídky vybraného úseku v městě Luhačovice. Do formuláře byly zakresleny poruchy vozovky, určeny jejich plochy a délky. Dále je popsáno zhodnocení a příčina vzniku porušení. ...
 • Diagnostika vozovky a návrh opravy 

  Schindler, Marek
  Poruchy vozovek jsou nedílnou součástí užívání a stárnutí pozemních komunikací. Před návrhem jejich údržby a opravy je nezbytně nutné provést diagnostiku vozovky. Technické podmínky TP 82 a TP 87 popisují správné provedení ...
 • Dlouhodobé posuzování vozovek opravených recyklací podkladů 

  Kadlubiec, Janusz
  Má práce se zabývá sledováním úseků komunikace, které byly zrekonstruované zrecyklováním stávajícího povrchu. Já jsem tyto komunikace zdokumentoval a posoudil jejich stav po době užívání. Sledováné úseky jsem vložil do ...
 • Dvouvrstvý koberec drenážní s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 

  Klimeš, Petr
  Cílem této práce je zpracovat rešerši literatury týkající se použití dvouvrstvých drenážních systémů, určit zásady pro návrh směsí typu asfaltový koberec drenážní. Jsou navrženy směsi drenážního koberce PA 8, PA 11 a PA ...
 • Geografické informační systémy v dopravě 

  Souček, Václav
  Práce je zaměřena na problematiku spojenou s využíváním geografických informačních systémů v dopravě. Z typů dopravy byla vybrána doprava železniční, pro svůj obrovský potenciál zejména v oblasti nákladní přepravy, ale ...
 • Measuring Tyre Rolling Noise at the Contact Patch 

  Kozák, Petr; Matuszková, Radka; Radimský, Michal; Kudrna, Jan (IOP Publishing, 2017-07-02)
  The paper describes the development of the measuring device used to measure rolling noise at the tyre/road interface at the Institute of Road Structures, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. The ...
 • Návrh a posouzení asfaltové směsi s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 

  Hotař, Petr
  Cílem bakalářské práce je navržení asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy s použitím asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem a provedení zkoušek podle normy ČSN EN 13108-2 a TP 148. Práce vychází z prostudované ...
 • Návrh a posouzení asfaltového betonu pro ložní vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 

  Musílek, Lukáš
  V diplomové práci je proveden návrh asfaltového betonu pro ložní vrstvy s použitím nízkoviskózního a vysokoviskózního asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. Na těchto směsích jsou provedeny vybrané funkční laboratorní ...
 • Návrh a posouzení směsi pro asfaltové vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL) 

  Coufalík, Pavel
  Tato práce se zabývá možností použití asfaltové směsi se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL). V teoretické části je pojednáno o problematice vrstvy SAL a jsou zde popsány použité zkušební metody. V praktické části ...
 • Návrh asfaltové směsi s použitím 30 % R-materálu a její posouzení funkčními zkouškami 

  Horáček, Daniel
  Cílem mojí bakalářské práce je návrh asfaltové směsi s vyšší životností (směsi typu VMT 16) a její následné posouzení vybranými funkčními zkouškami. Směsi VMT se používají pro ložní a podkladní vrstvy vozovek s vyšším ...
 • Nosná železobetonová konstrukce administrativní budovy 

  Kudrna, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné železobetonové konstrukce administrativního objektu o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Během návrhu byly vhodně kombinovány idealizované ruční modely řešených ...
 • Odolnost asfaltových pojiv proti stárnutí 

  Rous, Vojtěch
  V této diplomové práci je popsáno stárnutí asfaltových pojiv a zkušenosti s různými metodami ze zahraničí. Praktická část se zabývá prováděním zkoušky stárnutí metodou RTFOT a stanovením vlivu doby trvání zkoušky na ...
 • Porovnání švédského a amerického konceptu návrhu směsí s CRmB 

  Puda, Adam
  Tato práce se zabývá porovnáním dvou návrhových konceptů pro výrobu asfaltových směsí s použitím pojiva modifikovaného pryžovým granulátem. Návrhové koncepty pocházejí ze Švédska a USA. V teoretické části jsou stanoveny ...
 • Posouzení asfaltového koberce drenážního a tenkého s asfaltem modifikovaným přísadou TecRoad 

  Kaška, Zdeněk
  Tato práce je zaměřena na návrh a určení vlastností asfaltového koberce drenážního a asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy s přísadou TecRoad. Pro popis vlastností je stanovena odolnost vůči vodě, ztráta částic, tuhost, ...
 • Posouzení nízkohlučného asfaltového koberce mastixového s CRmB 

  Zavřel, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh směsi SMA LA 8 s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem (9,9 %) a modifikační přísadou TecRoad (22 %) a provedení zkoušky odolnosti vůči účinkům vody, odolnosti vůči vzniku trvalých ...
 • Použití sklovláknitých geomříží do asfaltových vozovek 

  Sadil, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá používáním sklovláknitých geomříží do souvrství asfaltových vozovek. Tyto prvky se používají jako výztužné materiály v konstrukci vozovek především pro částečnou eliminaci či oddálení tvorby ...
 • Reologické vlastnosti asfaltových pojiv 

  Hotař, Petr
  V diplomové práci je provedeno srovnání reologických vlastností čtyř silničních asfaltů a dvou polymerem modifikovaných asfaltů (komplexní smykový modul a fázový úhel a dynamická viskozita). Dále byly na pojivech určeny ...
 • Součinitel tření povrchu vozovky a Skid Resistance Index 

  Nekulová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá souvislostí mezi poklesem součinitele podélného tření v závislosti na měřicí rychlosti a hodnotou makrotextury povrchu MPD. Jsou zde uvedeny výsledky měření součinitele podélného tření a ...