Now showing items 1-20 of 26

 • Chování ettringitu v různých vlhkostních prostředích při zvýšené teplotě 

  Hučínová, Lenka
  Práce je zaměřena na chování ettringitu jako vysokovodnatého materiálu závislého na podmínkách vnějšího prostředí. Soustřeďuje se na vývin ettringitu při zvýšené teplotě a různých vlhkostech. V závislosti na těchto faktorech ...
 • The FBC ash as a hydraulic ingredient of hydraulic lime 

  Dvořák, Karel; Kulísek, Karel; Gazdič, Dominik (Elsevier, 2017-01-31)
  This work is focused on the possibilities of utilization of ashes from fluidized bed combustion, i.e. FBC ashes, for the manufacturing of hydraulic lime. Alternative hydraulic binders are becoming very popular in the present ...
 • Komplexní zateplovací systém pro vyšší teploty s využitím druhotných surovin 

  Mészárosová, Lenka
  Práce se zabývá vývojem nových izolačních materiálů na silikátové bázi pro použití při vyšších teplotách. Oblast využití těchto izolačních materiálů je zejména u průmyslových komínů, kde teploty spalin dosahují 85 až 200 ...
 • Možnosti recyklace v oblasti technologie pískového pórobetonu 

  Kostura, Patrik
  Odpadní pórobetonová drť vzniká buď přímo ve výrobně pórobetonu, nebo až na stavbě. Možnosti, jak nakládat s pórobetonovou drtí jsou dvě. Buďto ji budeme řešit jako lehké kamenivo, nebo jako surovinu pro výrobu pórobetonu. ...
 • Možnosti zlepšování užitných vlastností pórobetonu pro nízkoenergetické budovy 

  Neubauerová, Alena
  Pórobeton je moderní stavební materiál s výbornými tepelně – izolačními vlastnostmi s možností rychlé výstavby objektu. Při výrobě pórobetonu můžeme navíc využít i druhotných surovin, jako je elektrárenský popílek nebo ...
 • Nové dodatečné průmyslové izolační systémy pro vyšší teploty 

  Pániková, Juliana
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým návrhem vnější skladby tepelně izolačního kompozitního systému s vyšší tepelnou odolností. Jsou zde stručně popsány vhodné vybrané materiály s izolačními vlastnostmi a nejčastěji ...
 • Porovnání mikrostruktury standardního a modifikovaného popílkového pórobetonu 

  Fleischhacker, Ján
  Množství produkovaných popílků z vysokoteplotního a fluidního spalování je v dnešní době stále velmi vysoké, proto je důležité hledat vhodný způsob pro jejich využití. Jednou z těchto možností je produkce pórobetonu na ...
 • The potential use of the FBC ash for the preparation of blended cements 

  Gazdič, Dominik; Fridrichová, Marcela; Kulísek, Karel; Vehovská, Ludmila (Elsevier, 2017-05-25)
  Ashes from fluidized bed combustion, i.e. FBC ashes, are not being practically used for the production of hydraulic binders. The problem is their chemical and mineralogical composition. FBC ashes are characterized by a ...
 • Průmyslové využití vedlejších energetických produktů 

  Vöröšová, Sabina
  Bakalářská práce se zabývá využitím vedlejších energetických produktů, které vznikají během spalování uhlí v tepelných elektrárnách. Popisuje technologie jednotlivých spalovacích a odsiřovacích procesů s vlastnostmi jejich ...
 • Směsný cement pro speciální účely 

  Hrdina, Matěj
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá technologií výroby portlandského cementu. Jeho surovinovým složením, mineralogickým složením, teorií vzniku slínkových minerálů při výpalu a jeho možným mísením s jinými ...
 • Stabilizace podkladních vrstev dopravních staveb pomocí druhotných surovin 

  Buřičová, Karolína
  Práce se věnuje tématu využití druhotných surovin, které je v současné době aktuální. Cílem je navržení možného způsobu využití těchto surovin při stabilizaci podkladních vrstev dopravních staveb. Práce hodnotí parametry ...
 • Stanovení možností zvyšování vazného potenciálu el. popílků pro výrobu cementových kompozitů 

  Jančaříková, Denisa
  Záměrné používání elektrárenských popílků při výrobě betonu se uplatňuje již desítky let, ovšem v poslední době směřují trendy k maximalizaci jejich užitných vlastností. Jedná se o různé druhy aktivací od chemické, přes ...
 • Studium mikrostruktury autoklávovaného pórobetonu s využitím druhotných surovin 

  Martanová, Jana
  Autoklávovaný pórobeton je využívaným stavebním materiálem, zejména pro jeho tepelně izolační vlastnosti. Během autoklávování dochází v mikrostruktuře pórobetonu ke vzniku krystalických CSH fází, především tobermoritu. ...
 • Studium využitelnosti popílků z procesu denitrifikace spalin 

  Sklenářová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití popílků, pocházejících z vysokoteplotního spalování, kontaminovaných procesem denitrifikace spalin. Hlavním cílem této práce je pak navrhnout, co nejefektivnější způsob aplikace, ...
 • Study of hydration process of ternesite clinker 

  Fridrichová, Marcela; Gazdič, Dominik; Dvořák, Karel; Pekárková, Jana; Kulísek, Karel (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Currently ternesite, Ca5(SiO4)2SO4, is used in the cement production, is one of two key phases of calcium sulfoaluminate cement. Some investigators claim that this phase is nearly inert or very low reactive and it hydrates ...
 • Syntetická příprava a vlastnosti ettringitu 

  Vlachovský, David
  Práce je zaměřena na vlastnosti a chování ettringitu ve vztahu k podmínkám vnějšího prostředí. Zaměřuje se na mineralogické složení ettringitu připraveného metodou syntézy oktadekahydrátu síranu hlinitého a hydroxidu ...
 • Technologie sanace sypaných hrází s využitím vhodných typů odpadů 

  Michalčíková, Magdaléna
  Předmětem této práce je nalezení optimální technologie pro provádění oprav stávajících sypaných hrází s důrazem na jednoduchost a ekonomickou nenáročnost. Dále se zhodnotí parametry vybraných vedlejších energetických a ...
 • Thermodynamic Stability of Ettringite Formed by Hydration of Ye’elimite Clinker 

  Fridrichová, Marcela; Dvořák, Karel; Gazdič, Dominik; Pekárková, Jana; Kulísek, Karel (Hindawi Publishing Corporation, 2016-09-08)
  Although the stability of ettringite has been the subject of much research, the solution is not yet fully clear. Ettringite is generally considered to be stable up to a temperature of 110°C; however, some investigators ...
 • Vliv elektrárenských popílků na trvanlivost betonů 

  Vašek, Tomáš
  Bakalářská práce sestává ze dvou částí, tedy teoretické a praktické. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o výrobě a rozdělení elektrárenských popílků, vývoj a podstata betonů s vysokým obsahem popílku ...
 • Vliv technologie výroby popílkového pórobetonu na vznik tobermoritických fází 

  Fleischhacker, Ján
  Autoklávovaný pórobeton je ekologický stavební materiál s výhodnými vlastnostmi a dlouholetou tradicí. Pro zefektivnění jeho výroby je potřebný výzkum vzniku jeho mineralogického složení. Hlavním minerálem, který dodává ...