Now showing items 1-5 of 5

 • Detekce komplexů QRS v signálech EKG 

  Kuna, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou konstrukcí detektorů QRS komplexů. Zaměřuje se na detekci komplexu z jednotlivých svodů i z prostorové rychlosti spočítané z trojic ortogonálních svodů. V teoretickém rozboru byly zmíněny ...
 • Měření EKG signálů a realizace detektoru QRS komplexu 

  Handl, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou měření EKG signálů a realizací detektoru QRS komplexu. V práci je stručně popsána anatomie srdce, vznik a šíření potenciálů, které jsou evokovány činností myokardu. Následuje seznámení s ...
 • Myoelektrická protéza ruky 

  Lutz, Jan
  Tato práce se zabývá využitím elektromyografu jako ovládacího prvku pro protetickou náhradu lidské paže. Čtenáři je zde popsán vznik tohoto signálu a způsob jeho šíření. Práce je zaměřena zejména na povrchové snímání ...
 • Navigační subsystém robotu Minidarpa 

  Kuna, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část je spíše teoretická, neboť zahrnuje principy družicové navigace a metody zpřesňování polohy GPS přijímače. Druhá část je aplikační a popisuje navigační subsystém ...
 • Nelinearity v procesu akvizice dat u optické koherentní tomografie 

  Kadla, Jan
  Tato bakalářská práce navazuje na mou semestrální práci, poskytuje tedy popis problematiky zobrazovacího systému optické koherentní tomografie z hlediska stručného historického vývoje, konstrukčních částí a variant. Předchozí ...