Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační mix společnosti 

    Kupcová, Hana
    Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza, zhodnocení stávajícího komunikačního mixu společnosti Shockworks, s. r. o. a návrhy na jeho zlepšení. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska, která s danou ...
  • Stanovení hodnoty podniku 

    Kupcová, Hana
    Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty společnosti Steelmont - konstrukce, s. r. o. V první části jsou vymezena teoretická východiska české a zahraniční literatury, která s danou problematikou souvisí. Druhá část ...