Now showing items 1-9 of 9

 • Automatizované zpracování akustických měření 

  Kaláb, Vojtěch
  Práce je zaměřena na vytvoření a popsání aplikace pro zautomatizování zpracování výstupů hlukoměru XL2 od firmy NTi Audio. Aplikace je tvořena ve vývojovém prostředí Visual Basic for Application a realizována v Microsoft ...
 • Měření indexu hlasitosti 

  Hloušek, Pavel
  Tato práce se zabývá měřením hluku. Jsou zde popsány metody měření a vyhodnocování hluku se zaměřením na metodu měření indexu hlasitosti podle Stevense. V první části jsou uvedeny základní pojmy z akustiky. Dále se zde ...
 • Návrh reverberátoru pro simulaci akustiky prostoru 

  Húserka, Jozef
  Práca sa zaoberá simulovaním akustických priestorov pomocou reverberátorov. Výstupom z práce sú algoritmy implementujúce štyri reverberátory a skript počítajúci objektívne parametre akustického priestoru z impulzných ...
 • Objektivní kritéria hodnocení kvality poslechových prostorů 

  Zwins, Jiří
  Cílem semestrální práce je definování základních pojmů v oblasti akustiky, bližší seznámení s definovanými objektivními kritérii hodnocení akustických prostorů a praktické zpracování výpočetních algoritmů v prostředí Matlab. ...
 • Simulace šíření zvukové vlny v uzavřeném prostoru pomocí prostředků geometrické akustiky 

  Husák, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o simulaci šíření zvukové vlny v uzavřeném prostoru pomocí prostředků geometrické akustiky. Zejména se jedná o srovnání a použití Obrazové metody, metody Ray-Tracing a metody Beam-Tracing ...
 • Software pro simulaci rozložení akustického tlaku 

  Hampl, Filip
  Tato semestrální práce se zabývá vytvořením softwaru pro simulaci rozložení akustického tlaku. Jsou v ní vysvětleny základní principy šíření zvuku, které jsou nezbytné pro pochopení dané problematiky. Je zde popis rychlostního ...
 • Úprava akustiky poslechové místnosti pro hodnocení subjektivní kvality audiovizuálních systémů 

  Bijota, Jan
  Práce se zabývá úpravami akustiky poslechové místnosti, které mají být použity na zvolenou místnost tak, aby splňovaly podmínky dané normou ITU-R BS.1116 pro subjektivní hodnocení kvality audiovizuálních systémů. Přináší ...
 • Využití reverberátorů pro úpravu akustiky prostoru 

  Pavlikovský, Vladislav
  Táto diplomová práca sa zaoberá úpravou doby dozvuku uzavretých priestorov. Je rozdelená do dvoch tematických okruhov. Prvý tematický okruh sa zaoberá aktívnymi systémami, ktoré upravujú dobu dozvuku, s bližším zameraním ...
 • Zkoumání vlivu tvaru impulsní odezvy uzavřené místnosti na poslechový vjem 

  Kišac, Matej
  Táto práca sa zaoberá akustikou uzavretých priestorov a psychoakustikou. V prvej časti práce sa prostredníctvom teórie oboznamujeme so základnou štruktúrou akustiky priestorov a zameriame sa konkrétne na impulznú odozvu ...