Now showing items 1-17 of 17

 • Algebraické a číselně teoretické pozadí eliptické kryptografie s vybranými algoritmy, zejména pro určení řádu eliptické křivky 

  Kureš, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  Článek přináší především přehled vybraných výsledků z algebry (a částečně i z teorie čísel), které jsou nezbytné pro studium eliptických křivek nad konečnými poli. Motivací pro takové studium je kryptografie založená ...
 • Algoritmy hledání shluků řešení diofantické rovnice popisující resonanci Rossbyho vln 

  Leško, Samuel
  Tato prace se zabyva zkoumanim meteorologickeho fenomenu atmosferickych vln z hle- diska teorie cisel a algebry. Z fyzikalniho popisu dynamiky systemu techto vln vyplyva diofanticka rovnice, jejiz reseni tvori ve dvourozmerne ...
 • Algoritmy interpolace polynomy více neurčitých 

  Doktorová, Alice
  Tato bakalářská práce se zabývá algoritmy vícerozměrné interpolace. V první části je studován problém interpolace nad rovinou. Dále je uvedeno zobecnění Lagrangeovy interpolace pro případ více neurčitých. Diskutujeme zde ...
 • Drozdovy okruhy 

  Nytra, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou Drozdových okruhů. V úvodu jsou připomenuty vybrané partie z teorie algebry, potřebné pro jejich zavedení. Následující kapitola je věnována příkladu Dozdova okruhu. Dále následuje část, ...
 • Dwindlable R-algebras 

  Kureš, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  The concept of a dwindlable R-algebra is defined for an arbitrary topo- logical R-algebra A. It is proved that if A is dwindlable, then its subalgebra of fixed points is trivial. It is also demonstrated that for an ...
 • Ekonomické křivky 

  Hrubešová, Gabriela
  Předmětem této bakalářské práce je studium vybraných ekonomických křivek, popis jejich vlastností a určení matematického vyjádření. V první části je vysvětlena problematika obecných rovinných křivek. Další část se zaměřuje ...
 • Gröbnerovy báze, Čuang-c’ův algoritmus a ataky multivariačních kryptosystémů 

  Doktorová, Alice
  Tato diplomová práce je zaměřena na multivariační kryptosystémy. Její součástí je přehled komutativní algebry se zaměřením na Gröbnerovy báze. Z algoritmů jsou studovány především ty, které využívají Gröbnerovy báze a to ...
 • Křivky v D^3_1 

  Navrátil, Dušan
  Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání křivek v třírozměrném duálním prostoru s lorentzovským vnitřním součinem. Důraz je kladen zejména na detailní rozbor vlastností duálních čísel a duálního lorentzovského prostoru. ...
 • Kvadratické polynomy nad binárními poli 

  Navrátilová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá kvadratickými polynomy nad binárními poli, které indukují bijekci. Stanovíme podmínky bijekce na konktrétním binárním poli s výhledem dalšího zkoumání polynomiálních automorfismů indukujících ...
 • Matematické metody zabezpečení přenosu digitálních dat 

  Bartušek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou zabezpečení digitálních dat pomocí CRC. V práci je popsán princip bezpečnostního kódování, zejména pak zabezpečení dat pomocí CRC, u něhož je vysvětlen matematický princip zabezpečení, ...
 • Matematické principy robotiky 

  Pivovarník, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá matematickými aparátmi popisujúcimi doprednú a inverznú kinematiku robotického ramena. Pre popis polohy koncového efektoru, teda doprednej kinematiky, je potrebné zaviesť špeciálnu Euklidovskú ...
 • Mikroakcelerometrická měření na palubě ruského satelitu „Universat-2“ 

  Fedosov, Viktor
  V předložené práci se prezentují výsledky zkušebního provozu akcelerometru na oběžné dráze v sestavě družice Universat-2. Daný technický experiment byl realizován v rámcích projektu TEASER (Technological Experiment and ...
 • První šachový zápas mezi zaměstnanci Ústavu matematiky FSI VUT a studenty matematického inženýrství 

  Havlíčková, Alice; Kureš, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  Článek se vrací k historicky prvnímu šachovému zápasu mezi zaměstnanci Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a studenty Matematického inženýrství na téže fakultě, který proběhl ...
 • Soustavy polynomiálních rovnic v ekonomii 

  Šramková, Kristína
  Bakalárska práca je založená na aplikácii matematického aparátu pri analýze ekonomických modelov, konkrétne modelov, ktoré vedú na sústavu polynomiálnych rovníc. Jednou z častí je súhrn základných poznatkov z oblasti algebry ...
 • Tensory a jejich aplikace v geometrii a mechanice 

  Kunz, Daniel
  V této práci popisuji konstrukci tenzorové algebry a následné využití této zajímavé struktury pro popis zakřivených ploch. Této struktury se dá využít v geometrii nebo například v mechanice. Důraz je kladen na jasnou ...
 • Transfer eliptických křivek na torus 

  Bajko, Jaroslav
  Eliptické křivky jsou nedílnou součástí novodobé matematiky a nacházejí uplatnění zejména v kryptografii. Práce se věnuje vizualizaci eliptických křivek a grupové operace nad nimi v reálné rovině a následně na toru. V ...
 • Weilovo párování na eliptických křivkách v kryptosystémech založených na totožnosti a kryptograficky randomizované odpovídací techniky 

  Kureš, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  Článek shrnuje dvě autorovy přednášky: o kryptografii založené na totožnosti a o kryptograficky randomizovaných odpovídacích technikách. V obou případech se opíráme o eliptickou kryptografii, tedy systémy využívající ...