Now showing items 1-20 of 28

 • Algebraické a číselně teoretické pozadí eliptické kryptografie s vybranými algoritmy, zejména pro určení řádu eliptické křivky 

  Kureš, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  Článek přináší především přehled vybraných výsledků z algebry (a částečně i z teorie čísel), které jsou nezbytné pro studium eliptických křivek nad konečnými poli. Motivací pro takové studium je kryptografie založená ...
 • Algebraické metody řešení kubické rovnice 

  Sladká, Vladimíra
  Algebraickým řešením kubických rovnic se snažíme získat tři kořeny, z nichž jeden je reálný a zbývající dva mohou být jak reálné, tak kompexně sdružené. Výpočty jsou v této práci prováděny pomocí Cardanových vzorců. V ...
 • Algoritmy hledání shluků řešení diofantické rovnice popisující resonanci Rossbyho vln 

  Leško, Samuel
  Tato prace se zabyva zkoumanim meteorologickeho fenomenu atmosferickych vln z hle- diska teorie cisel a algebry. Z fyzikalniho popisu dynamiky systemu techto vln vyplyva diofanticka rovnice, jejiz reseni tvori ve dvourozmerne ...
 • Algoritmy interpolace polynomy více neurčitých 

  Doktorová, Alice
  Tato bakalářská práce se zabývá algoritmy vícerozměrné interpolace. V první části je studován problém interpolace nad rovinou. Dále je uvedeno zobecnění Lagrangeovy interpolace pro případ více neurčitých. Diskutujeme zde ...
 • Algoritmy pro určení řádu eliptické křivky s využitím v kryptografii 

  Trchalíková, Jana
  Eliptické křivky jsou rovinné křivky, jejíž body vyhovují Weierstrassově rovnici. Jejich hlavní využití je v kryptografii, kde představují důležitý nástroj k tvorbě těžko rozluštitelných kódů bez znalosti klíče, který je ...
 • Diskrétně normované řády kvaternionových algeber 

  Horníček, Jan
  Tato práce shrnuje autorův výzkum v oblasti teorie kvaternionových algeber, jejich izomorfismů a maximálních řádů. Nový úhel pohledu na tuto problematiku je umožněn využitím pojmu diskrétní normy. Za hlavní výsledky práce ...
 • Drozdovy okruhy 

  Nytra, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou Drozdových okruhů. V úvodu jsou připomenuty vybrané partie z teorie algebry, potřebné pro jejich zavedení. Následující kapitola je věnována příkladu Dozdova okruhu. Dále následuje část, ...
 • Dwindlable R-algebras 

  Kureš, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  The concept of a dwindlable R-algebra is defined for an arbitrary topo- logical R-algebra A. It is proved that if A is dwindlable, then its subalgebra of fixed points is trivial. It is also demonstrated that for an ...
 • Ekonomické křivky 

  Hrubešová, Gabriela
  Předmětem této bakalářské práce je studium vybraných ekonomických křivek, popis jejich vlastností a určení matematického vyjádření. V první části je vysvětlena problematika obecných rovinných křivek. Další část se zaměřuje ...
 • Fibonacci čísla a jejich aplikace 

  Váňa, Viktor
  Bakalářská práce se zabývá vybranými aplikacemi Fibonacci čísel a zlatého řezu. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část zkoumá výskyt zlatého řezu v chemii. Konkrétně jde o poměr poloměrů atomů ve sloučeninách ...
 • Frölicherova-Nijenhuisova závorka a její aplikace v geometrii a variačním počtu 

  Šramková, Kristína
  Diplomová práca objasňuje význam Frölicher-Nijenhuisovej zátvorky a jej aplikácií vo fyzikálnych problémoch. Základným aparátom pre tieto aplikácie je diferenciálna geometria na varietach, tenzorový počet a diferenciálne ...
 • Gröbnerovy báze, Čuang-c’ův algoritmus a ataky multivariačních kryptosystémů 

  Doktorová, Alice
  Tato diplomová práce je zaměřena na multivariační kryptosystémy. Její součástí je přehled komutativní algebry se zaměřením na Gröbnerovy báze. Z algoritmů jsou studovány především ty, které využívají Gröbnerovy báze a to ...
 • Hypereliptické křivky a jejich aplikace v kryptografii 

  Perzynová, Kateřina
  Cílem této práce je zpracovat úvod do problematiky hypereliptických křivek s důrazem na konečná pole. T práci je dále popsán úvod do teorie divizorů na hypereliptických křivkách, jejich reprezentace, aritmetika nad divizory ...
 • Křivky v D^3_1 

  Navrátil, Dušan
  Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání křivek v třírozměrném duálním prostoru s lorentzovským vnitřním součinem. Důraz je kladen zejména na detailní rozbor vlastností duálních čísel a duálního lorentzovského prostoru. ...
 • Kvadratické polynomy nad binárními poli 

  Navrátilová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá kvadratickými polynomy nad binárními poli, které indukují bijekci. Stanovíme podmínky bijekce na konktrétním binárním poli s výhledem dalšího zkoumání polynomiálních automorfismů indukujících ...
 • Kvaternionové algebry 

  Bečka, Pavel
  V této práci jsou rozebírané kvaternionové algebry, tedy řtyřrozměrné vektorové prostory s bází 1, i, j, k a zavedeným násobením i2 = a, j2 = b, ij = -ji = k. V práci se zabýváme základními vlastnostmi kvaternionových ...
 • Matematické metody zabezpečení přenosu digitálních dat 

  Bartušek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou zabezpečení digitálních dat pomocí CRC. V práci je popsán princip bezpečnostního kódování, zejména pak zabezpečení dat pomocí CRC, u něhož je vysvětlen matematický princip zabezpečení, ...
 • Matematické principy robotiky 

  Pivovarník, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá matematickými aparátmi popisujúcimi doprednú a inverznú kinematiku robotického ramena. Pre popis polohy koncového efektoru, teda doprednej kinematiky, je potrebné zaviesť špeciálnu Euklidovskú ...
 • Mikroakcelerometrická měření na palubě ruského satelitu „Universat-2“ 

  Fedosov, Viktor
  V předložené práci se prezentují výsledky zkušebního provozu akcelerometru na oběžné dráze v sestavě družice Universat-2. Daný technický experiment byl realizován v rámcích projektu TEASER (Technological Experiment and ...
 • Okruhy endomorfismů eliptických křivek a Mestreho teorém 

  Szásziová, Lenka
  Eliptické křivky jsou mocným nástrojem dnešní doby. Jednak přispěly k vyřešení mnoha matematických problémů, ale také nalezly četná uplatnění v aplikacích, jako je například kryptografie založená na eliptických křivkách ...