Now showing items 1-2 of 2

  • Statistická analýza ROC křivek 

    Kutálek, David
    ROC křivka (z anglického Receiver Operating Characteristic curve) je zobrazení dvou různých distribučních funkcí F0 a F1, kde na osy se vynáší hodnoty 1-F0(c) a 1-F1(c). Parametr c je reálné číslo. Takto sestrojená křivka ...
  • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

    Šimek, Petr
    V diplomové práci jsem se zabýval metodou Six Sigma a jejím užitím v praxi ve firmě Miele technika s.r.o. První část se zabývá teoretickým popisem metody Six Sigma, metodikou DMAIC a používanými nástroji jako je SIPOC, ...