Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

    Kvasová, Daniela
    Bakalárska práca sa zaoberá problematikou riadenia pohľadávok z obchodného styku a aplikuje teoretické poznatky na vybranú kapitálovú spoločnosť. Na základe zistených výsledkov vybraných ukazovateľov finančnej analýzy a ...