Now showing items 1-20 of 61

 • Development of new methods for determining the distribution of steel fibres in the hardened steel fibre reinforced concrete – possibilities of production and verification of test specimens 

  Anton, Ondřej; Komárková, Tereza; Láník, Jaromír; Heřmánková, Věra (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Many research teams currently deal with the issue of determining the distribution of steel fibres in the hardened steel fibre reinforced concrete, both in terms of fibre concentration, and in terms of homogeneity of fibre ...
 • Diagnostický průzkum mostní konstrukce 

  Houška, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o provedení komplexního průzkumu mostní konstrukce. Tento diagnostický průzkum v prvním kroku slouží jako objektivní zhodnocení stavu mostu pro zpracování dalšího investorského záměru. V ...
 • Diagnostický průzkum objektu historické budovy 

  Řezáčová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky, realizací a vyhodnocením diagnostických prací konstrukčních prvků a celků historického objektu školní budovy. Součástí je statický posudek vodorovné části konstrukce a ideový ...
 • Diagnostický průzkum objektu rodinného domu 

  David, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem objektu rodinného domu Horní 15 v Brně. Stavebně technický průzkum bylo nutné provést, kvůli změně majitele domu a pro zjištění stavu pro případnou rekonstrukci. ...
 • Diagnostika a hodnocení prefabrikované železobetonové konstrukce 

  Kocuba, Robert
  Tato diplomová práce se zabývá prohlídkou a stavebně technickým průzkumem železobetonové prefabrikované konstrukce z druhé poloviny 20. století. V teoretické části je provedena rešerše literatury, podkladů a platných norem ...
 • Diagnostika mostní konstrukce 

  Nápravník, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně-technickým průzkumem dálničního mostu ev. č. D1-243 přes ulici Řípskou na okraji města Brna. Teoretická část práce obsahuje mostní názvosloví, prohlídky mostů, problematiku ...
 • Diagnostika mostu poškozeného požárem 

  Hüblová, Sabina
  Tato práce se zabývá posouzením stavu mostní konstrukce poškozeného požárem. Jedná o most přes dálnici D46 za obcí Držovice. V rámci tohoto stavebního průzkumu budou zmíněny použité diagnostické metody - metody nedestruktivní ...
 • Diagnostika poruch a vad existujícího objektu 

  Niedoba, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem objektu občanské vybavenosti střediska volného času v Lužánkách, Brno Lidická 50. Diagnostika objektu byla provedena z důvodu rychle se šířících staticky významných ...
 • Diagnostika poruch železobetonových sloupů pomocí ultrazvukové metody 

  Hrabová, Kristýna; Hüblová, Sabina; Cikrle, Petr; Láník, Jaromír (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  Trvalá udržitelnost je velmi diskutovaným tématem po celém světě, souvisí nejen s množstvím odpadů a emisí spotřebovaných a vytvořených při výrobě stavebních materiálů, ale i s životností konstrukcí. Pro stavební konstrukce ...
 • Diagnostika průmyslové podlahy z drátkobetonu 

  Kuře, Václav
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části je pozornost zaměřena na problematiku průmyslových podlah, jejich provádění a úpravy. Zvláštní pozornost je věnována minerálním vsypům, betonu pro použití ...
 • Diagnostika při hodnocení stavebně statického stavu existující konstrukce 

  Kopec, Jan
  Tato práce se v úvodu zabývá ve své teoretické části shrnutím a podrobným popisem vybraných diagnostických metod, které byly aplikovaný na vybraných konstrukčních částech existujícího mostního objektu v rámci praktické ...
 • Diagnostika stavebních konstrukcí při hodnocení aktuálního stavu 

  Pospíšil, Ondřej
  Práce se zabývá diagnostickými metodami užívanými při hodnocení existujících železobetonových konstrukcí. V praktické části jsou tyto metody aplikovány při podrobném stavebně technickém průzkumu provozní budovy ve Sportovním ...
 • Diagnostika vybrané mostní konstrukce 

  Jedlička, Lukáš
  Tato práce se zabývá stavebně technickým průzkumem mostu ev. č. 43-011 za obcí Česká u Brna. Součástí práce je literární rešerše pojednávající o systému hospodaření a kontroly mostů na pozemních komunikacích, o prefabrikovaných ...
 • Diagnostika vybrané mostní konstrukce 

  Novák, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá diagnostikou vybraného železobetonového trámového mostu v obci Luhačovice. V rámci tejto práce sú tiež popísané jednotlivé diagnostické metódy a nástroje používané pri diagnostike mostných ...
 • Diagnostika železobetonových objektů s použitým systémem zvedaných stropů 

  Čeřovský, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku železobetonových skeletových konstrukcí s použitým systémem zvedaných stropů. První část práce se zabývá problematikou způsobu návrhu a výstavby těchto objektů. V další ...
 • Evaluation of Selected Physicomechanical Properties of SFRC according to Different Standards 

  Komárková, Tereza; Láník, Jaromír; Anton, Ondřej (Hindawi, 2018-05-14)
  Steel fiber reinforced concretes are currently very popular, especially in the construction of industrial floors of warehouses and other halls with relatively large floor areas. However, it is important to mention that ...
 • Experimental assessment of steel fibre reinforced concretes with different concentrations of fibres 

  Komárková, Tereza; Láník, Jaromír; Topolář, Libor; Štoller, Jiří; Stoniš, Patrik (IOP Publishing, 2018-07-16)
  At present, steel fiber reinforced concrete can be classified as a composite material commonly used for load-bearing building structures. Adding steel fibers to fresh mixture improves its mechanical properties in comparison ...
 • Experimental testing of the electromagnetic coil – determining the range of electromagnetic coil 

  Komárková, Tereza; Láník, Jaromír; Anton, Ondřej; Heřmánková, Věra (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The principle of steel fibre reinforced concrete structures is a uniform distribution of steel fibers in the given volume (structure or structural element), which, however, is not always possible to guarantee in the ...
 • Experimentální a numerická analýza externího zesílení železobetonového prvku namáhaného ohybem 

  Czerwek, Martin
  Návrh a výroba zkušebních železobetonových trámů pro účely laboratorního zkoušení. Provedení vybraných zkoušek mechanických vlastností na vybraných tělesech. Experimentální analýza železobetonových trámů v laboratoři. ...
 • Experimentální a numerická analýza spřažených dřevobetonových konstrukcí 

  Zelený, Petr
  Diplomová práce se zabývá spřaženými dřevobetonovými stropními konstrukcemi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány způsoby výstavby a materiály požívané pro spřažené dřevobetonové ...