Now showing items 1-15 of 15

 • Automatizovaný testbed senzorů oponenta u robotů kategorie minisumo 

  Radvanský, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením automatizovaného testbedu pro měření změn detekčních charakteristik IR senzorů při působení vnějších světelných rušivých vlivů. Měření je prováděno při simulaci denního ...
 • Autonomní robotické měření záření gama 

  Lázna, Tomáš
  Tato práce se zaměřuje na autonomní lokalizaci radiologických zdrojů v definované oblasti zájmu. Jejím cílem je vyvinout lokalizační strategie a platformu, na které je bude možné vyzkoušet. Platforma je sestavena z průzkumného ...
 • Cooperation between an unmanned aerial vehicle and an unmanned ground vehicle in highly accurate localization of gamma radiation hotspots 

  Lázna, Tomáš; Gábrlík, Petr; Jílek, Tomáš; Žalud, Luděk (SAGE Publications, 2018-01-01)
  This article discusses the highly autonomous robotic search and localization of radiation sources in outdoor environments. The cooperation between a human operator, an unmanned aerial vehicle, and an unmanned ground vehicle ...
 • Konstrukce a programové vybavení transportních entit pro testbed Průmysl 4.0 

  Sýkora, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí a programovým vybavením transportních entit pro testbed Průmyslu 4.0. Cílem práce je vytvoření transportní sítě pro přesun sklenice s nápojem mezi jednotlivými buňkami na výrobním ...
 • Měření parametrů GNSS přijímačů 

  Beneš, Jiří
  Cílem této práce je realizace metodiky vhodné ke stanovení statických a dynamických parametrů GNSS přijímačů. Práce začíná rešerší GNSS, především možnostmi vyhodnocení pozice a přidruženými nejistotami. Následující kapitola ...
 • Měření záření gama 

  Lázna, Tomáš
  Práce se věnuje detekci ionizujícího záření, zvláště záření gama. V obecné části seznamuje čtenáře s problematikou a rozebírá nejpoužívanější typy detektorů – plynové, scintilační a polovodičové. V praktické části ověřuje ...
 • Návrh exoskeletu 

  Štancl, Jan
  Bakalářská práce „Návrh exoskeletu“ se zabývá vývojem prototypu protetického exoskeletu ukazováčku. Exoskelet je určen pro pacienta, který přišel o distální a střední článek ukazováčku. Exoskelet se skládá ze třech článků. ...
 • Odhad aktivity bodového zářiče z dat z letecké spektrometrie 

  Jurečka, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou lokalizace bodového zářiče a odhadu jeho aktivity za pomocí letecké spektrometrie. V teoretické části jsou uvedeny druhy ionizujícího záření, popsán princip měření gama záření pomocí scintilačních ...
 • Programování výukového robotického manipulátoru 

  Lichosyt, David
  Práce se v obecné části se práce věnuje teorii ohledně platformy ROS, její nástavbě ROS Industrial, balíčku MoveIt a zpracování obrazu. V praktické části jsou tyto znalosti jsou dále aplikovány na robotické rameno Fanuc ...
 • Robotic Measurement Of Gamma Radiation 

  Lázna, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper presents advanced robotic platform for radiation measurement. Radiation mapping and lost source localization algorithms are suggested. The latter is based on following the intensity gradient. A method for ...
 • Robotické následování osoby pomocí neuronových sítí 

  Zakarovský, Matúš
  Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie softvérového riešenia založeného na neurónových sieťach, pomocou ktorého bolo možné detegovať človeka a následne ho nasledovať. Tento výsledok bol dosiahnutý splnením jednotlivých bodov ...
 • Spojování dílčích 3D modelů povrchu do celkového modelu 

  Lampáš, Marek
  Táto práca sa zoberá spájaním čiastkových 3D modelov povrchu, ktoré sa na určitej ploche prekrývajú, do celkového výsledného modelu. Cieľom je popísanie a vysvetlenie algoritmu, ktorý som vrámci predchádzajúcej semestrálnej ...
 • Using an Automated Heterogeneous Robotic System for Radiation Surveys 

  Gábrlík, Petr; Lázna, Tomáš; Jílek, Tomáš; Sládek, Petr; Žalud, Luděk
  During missions involving radiation exposure, unmanned robotic platforms may embody a valuable tool, especially thanks to their capability of replacing human operators in certain tasks to eliminate the health risks associated ...
 • Vizualizace stacionárního robotu ve Sketchup 

  Iutkin, Egor
  Práce je zaměřena na vytvoření jednoduchého vizualizačního nástroje pro robotický manipulátor v softwaru SketchUp. Trojrozměrné rozhraní softwaru se používá k vizualizaci pohybu virtuálního robota pod kontrolou externí ...
 • Vývoj IoT systému pro domácnost 

  Vančo, Timotej
  Cieľom bakalárskej práce je spraviť rešerš súčasného stavu IoT a následne navrhnúť vytvorenie vlastného IoT riešenia pre inteligentnú domácnosť. Taktiež je cieľom vybrať vhodné komponenty pre vlastné riešenie, z ktorých ...