Now showing items 1-20 of 28

 • Automatizovaný výpočet návrhu kelímkové pece 

  Míček, Radoslav
  V hlavní části bakalářské práce je nejdříve zpracována problematika elektrického odporového ohřevu z obecného hlediska, tzn. je vysvětlen princip obou základních druhů odporového ohřevu, a dále jsou uvedeny aplikace ...
 • Charakterizace dielektrických bariérových výbojů za atmosférického tlaku 

  Budík, Martin
  Cílem této diplomové práce je seznámení s metodikou a konstrukcí vhodného elektrického zapojení pro měření energie spotřebované výbojem. Tyto poznatky budou sloužit k proměření závislosti výkonu na frekvenci pro povrchový ...
 • Energetické problémy elektrotepelných zařízení 

  Popelář, Vojtěch
  Elektrické pece jsou jedním z největších odběratelů elektrické energie. Mají velký negativní vliv na elektrizační soustavu. Proto je nutná optimalizace jejich pracovního procesu. Práce se zabývá energetickými problémy ...
 • Energetické problémy indukčních elektrotepelných zařízení 

  Milka, Jiří
  Indukční ohřev se nejvíce používá v metalurgii pro tavení kovových materiálů. Princip indukčního ohřevu vychází z elektromagnetické indukce, jež vyvolá ve vodivém materiálu vířivé proudy ohřívající vsázku. První část ...
 • Kompenzace jalového výkonu v praxi 

  Tomeš, Martin
  Práce se zabývá kompenzací jalového výkonu v praxi. Teoretická část popisuje základní pojmy v kompenzaci účiníku, důvody kompenzace, jakým způsobem se kompenzuje, popřípadě sankce za nedodržení stanoveného účiníku. Pozornost ...
 • Laboratorní ohřev vysokonapěťových kabelů 

  Vala, Martin
  Tato práce se zabývá možnostmi laboratorního ohřevu vysokonapěťových kabelů. První část práce je vyhrazena pro popis tepla, jako fyzikálního jevu a veličin s teplem spojených. Druhá část se zabývá možnostmi měření teploty ...
 • Matematický model vytápění užitím tepelného čerpadla 

  Dobeš, Radim
  V této bakalářské práci se zabýváme návrhem matematického modelu vytápění s využitím tepelného čerpadla a vypočtením základních provozních výstupů. Dále programujeme vhodné uživatelské prostředí a vyhodnocujeme již vytvořený ...
 • Metodika výpočtu odporových pecí s nepřímým ohřevem 

  Bezecný, Ján
  Obsahem předložené bakalářské práce je stanovení metodiky výpočtu odporových pecí s nepřímým ohřevem. Při tvorbě metodiky jsme využili teoretické poznatky z oblasti proměny elektrické energie na teplo a jeho sdílení s ...
 • Modely silových vedení pro přenos dat PLC systémů 

  Fajkus, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku datové komunikace po silnoproudých vedeních. Tato technologie je označována jako PLC (Power Line Communication). Širšímu nasazení této technologie do praxe v současnosti brání ...
 • Monitoring částečných výbojů a jejich minimalizace v rozváděči UG ZS1 

  Bajánek, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá čiastkovými výbojmi v rozvádzači ABB UniGear ZS1. Práca sa zaoberá teoretickým rozborom vzniku čiastkových výbojov, popisom parametrov a možnosťami merania čiastkových výbojov. Zaoberá sa popisom ...
 • Návrh koncepce kompenzace jalového výkonu v průmyslové síti 

  Popek, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem koncepce kompenzace jalového výkonu v průmyslové síti. Cílem je navrhnout kompenzační zařízení tak, aby účiník odebírané energie byl v mezích požadovaných distributorem elektrické energie. ...
 • Návrh svodičů přepětí v rozváděči vysokého napětí v závislosti na parametrech připojené zátěže 

  Němec, Ondřej
  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou návrhu svodičů přepětí. První část práce popisuje problematiku přepětí. V další části práce jsou popsány zkušební impulsy potřebné ke zkouškám svodičů přepětí. Dalším tématem ...
 • Nepřímý odporový ohřev 

  Haluza, Zdeněk
  Význam elektrotepelné techniky v celosvětovém měřítku je značný. Právě odporový ohřev je jeden z mnoha způsobů, které lze použít v elektrotepelných zařízeních. Při přímém odporovém ohřevu prochází elektrický proud přímo ...
 • Optimalizace nepřímého odporového ohřevu 

  Havránek, Miroslav
  Nepřímý odporový ohřev je jedním z mnoha způsobů jak ohřívat (tavit) vsázku. Používá se především v metalurgii pro tavení měkkých kovů. Principiálně vychází z přímého odporového ohřevu (Jouleova zákona). U nepřímého ...
 • Optimalizace provozu elektrických obloukových pecí 

  Mikulinec, René
  Bakalářská práce se zabývá problematikou elektrických obloukových pecí, proto je úvodní část práce věnována elektrickému oblouku a jeho rozdělením podle druhu napájení. Dále je uvedeno rozdělení obloukových pecí a silnoproudý ...
 • Optimalizace provozu indukční pece ve slévárně Vsetín 

  Trachta, Jiří
  Cílem této práce je optimalizace provozu indukční pece ve slévárně společnosti PROMET FOUNDRY a.s. V této slévárně jsou instalovány dvě indukční tavící pece o shodné konstrukci, které mohou pracovat buď v režimu tavení, ...
 • Parametry v tepelném výpočtu elektrotepelných zařízení 

  Mikmek, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelným výpočtem odporové kelímkové pece s důrazem na vliv volených parametrů. Je popsán celý postup tepelného výpočtu. U konkrétního výpočtu uvedeného v této práci je předpokládána znalost ...
 • Power to gas 

  Abdallah, Hadi
  Tato práce se zabývá problematikou technologie power-to-gas, která slouží k akumulaci energie tím, že přeměňuje přebytečnou elektrickou energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů energie na syntetický zemní plyn. Cílem bylo ...
 • Přeizolace vedení 110 kV 

  Krejčí, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá přeizolazí vedení 110 kV. Cílem práce je navrhnout nové izolátorové závěsy. První, teoretická část práce, se věnuje izolátorům jejich vývoji, dělení a možnostem použití. Jsou uvedené různé materiály, ...
 • Příprava školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí 

  Nosek, Jan
  Bakalářská práce dokumentuje tvorbu školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí. Převážná část práce je věnována seznámení s produkty firmy ABB, ke kterým jsou školicí materiály vypracovány. Hlavní důraz byl kladen ...