Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza ztráty integrity uskladňovací nádrže pomocí MKP 

  Ševčík, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na výpočtové modelování kritického zatížení podtlakem a přetlakem opravené nádrže. Do této nádrže při čištění produktovodu vnikla směs plynu, která způsobila ztrátu integrity spoje mezi ...
 • Computation of temperature field by cell method and comparing with commercial software 

  Pernica, Marek; Létal, Tomáš; Lošák, Pavel; Naď, Martin (IOP Publishing, 2020-04-01)
  This paper deals with the temperature field of the shell and tube heat exchanger with segmental baffles. Two different types of shell and tube heat exchangers were analysed by a numerical model for thermal-hydraulic rating ...
 • Ekonomický návrh vysokotlakého plynovodu 

  Šrámková, Veronika
  Cieľom tejto bakalárskej práce bol ekonomický návrh vysokotlakého plynovodu s maximálnou kapacitou 40 mil.Nm3/d a dĺžkou 100 km. Ekonomický návrh pozostával z analýzy a porovnania nákladov na výstavbu a prevádzku pre tri ...
 • Evaluation of the technical condition of medium-sized boilers 

  Lošák, Pavel; Létal, Tomáš; Buzík, Jiří; Naď, Martin (EDP Sciences, 2018-03-14)
  The recent trend in the steam and electricity production has been both to increase the efficiency of the facility and to keep tightening legislation concerning emission limits. The lifetime of energy equipment is greatly ...
 • Konstrukční návrh adsorbéru 

  Štěpánek, Josef
  Hlavní náplní diplomové práce je návrh konstrukce a pevnostní výpočet adsorbéru. Výpočet je proveden podle podle normy ČSN EN 13 445. V první části je řešena problematika adsorbéru. Dále je provedena pevnostní analýza ...
 • Konstrukční návrh kolektoru 

  Podhorský, Michal
  Cílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh kolektoru. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je proveden rozbor jednotlivých částí kolektoru a jeho analytický výpočet pomocí norem EN 12 952, ČSN 69 ...
 • Konstrukční návrh kontejneru na transport sypkých hmot 

  Cihlář, Milan
  Tato bakalářská práce pojednává o průmyslovém využití kontejnerů ISO, které se podle různého využití rozdělují na jednotlivé typy odlišné svou konstrukcí. Součástí práce je také návrh konstrukce a pevnostní analýza kontejneru ...
 • Konstrukční návrh kontejneru na uskladňování ropných látek 

  Mifek, Roman
  Předmětem práce je návrh kontejneru na uskladňování ropných látek. První část seznamuje s problematikou kontejnerů na kapalné látky a jejich rozdělením. Další část je zaměřena na kontejnery s hranatou nádobou a možnosti ...
 • Kontrolní pevnostní výpočet napojení potrubí 

  Dohnal, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na kontrolní pevnostní výpočet potrubního systému se zohledněním lokálních účinků tepelného zatížení. Pro správnou funkci řešeného systému, je třeba, aby odolával provozním zatížením, a umožňoval ...
 • Kontrolní výpočet částí tlakové nádoby 

  Bukal, Oldřich
  Tlakové nádoby hrají v různých odvětvích průmyslu nezastupitelnou roli. Z hlediska konstrukce tlakových nádob je požadovaná vysoká spolehlivost a bezpečnost. Bakalářská práce je zaměřena na kontrolní výpočet základních ...
 • Kontrolní výpočet potrubí v souladu s ASME B31.3 

  Dohnal, Milan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na kontrolní pevnostní výpočet již zhotoveného potrubního systému, jenž představuje klíčový prvek v transportu procesních médií a to především kapalin. Pro správnou funkci potrubí je třeba, ...
 • Metody hodnocení únavy materiálu konstrukčních uzlů tlakových zařízení s využitím výsledků numerických analýz 

  Boleloucký, Václav
  Diplomová práce se zabývá hodnocením únavové životnosti v okolí konstručního uzlu tlakové nádoby, kde vzniká výrazná koncentrace napětí a je zde předpoklad primárního vlivu na únavu materiálu. Konkrétně se jedná o místo ...
 • Nalezení optimální geometrie kryogenní nádoby 

  Létal, Tomáš
  Předkládaná práce je zaměřena na nalezení optimální konstrukce pro uchycení kryogenní nádoby v rámu ISO kontejneru. Řešení vychází z pevnostních analýz několika navržených variant a jejich následného posouzení. Na základě ...
 • Návrh experimentální solární sušárny 

  Plucar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou technického sušení, principů, druhů a typů sušení, možností využitelnosti solárního sušení čistírenských kalů na území České republiky, jeho dostupnosti během ročního období, ...
 • Návrh geometrie kontejneru pro skladování ropných produktů 

  Bezděk, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem uskladňovacího kontejneru typu ISO 1CC pro ropné látky. Kontejner je navržen v souladu s normami ISO. Tyto standardy předepisují nebo omezují některé rozměry kontejneru, jiné rozměry jsou ...
 • Návrh konstrukčního řešení autoklávu 

  Poduška, Libor
  Diplomová práce pojednává o základním konstrukčním rozdělení autoklávů všeobecně. Zabývá se návrhem nejoptimálnějšího konstrukčního řešení autoklávu pro stanovené parametry s požadavkem návrhu konstrukce hermeticky ...
 • Návrh separátoru 

  Bukal, Oldřich
  Diplomová práce je zaměřena na návrh konstrukce a pevnostní výpočet separátoru podle ČSN EN 13 445. V první části je řešena problematika návrhu a konstrukce separátorů, v dalších částech je řešen návrh konstrukce a pevnostní ...
 • Návrh uskladňovací nádrže 

  Nováček, Filip
  Cílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh uskladňovací nádrže na petrolej. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je práce zaměřena na seznámení se známými typy uskladňovacích nádrží, jejich částmi, ...
 • Návrh uskladňovací nádrže 

  Jahodová, Miroslava
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vertikální uskladňovací nádrže s pevnou střechou. První část obsahuje rozdělení uskladňovacích nádrží, výhody a nevýhody jednotlivých typů a dále pak konstrukční řešení vertikálních ...
 • Nelineární analýza ztráty stability spalinového potrubí 

  Jelínek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá nelineární analýzou ztráty stability spalinového potrubí, které je součástí odsiřovací linky. Popisuje tvorbu zjednodušeného MKP modelu. Dále zmiňuje nastavování okrajových podmínek modelu ...