Now showing items 1-20 of 37

 • ABB RobotStudio - ovládání robota z PLC B&R Automation 

  Mittaš, Eduard
  Cieľom tejto závarečnej práce je ukázať rôzne spôsoby komunikácie s kontrolérom robota a tiež následné ovládanie tohto robota. Simulácia úlohy bude prevedená s yyužitím protokolu TCP/IP, pričom komunikácia v laboratóriu s ...
 • Analýza rizik v novelizované normě ISO 9001 

  Lacko, Branislav (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Příspěvek popisuje novou verzi normy systémů řízení kvality ISO 9001, obohacenou o hledisko aplikace řízení rizik. Jsou vysvětleny cíle a principy tohoto přístupu a uveden přehled souvisejících norem. Příspěvek doporučuje ...
 • Automatizované sledování výrobních strojů 

  Šíp, David
  Tato práce pojednává o monitorování výrobních strojů. Zabývá se návrhem a realizací automatizovaného monitorovacího systému ve strojírenské firmě. Popisuje automatický způsob snímání dat ze strojů, zpracování získaných ...
 • Hierarchické řízení vícesměrového robota 

  Pazdera, Miroslav
  Náplní této diplomové práce je návrh řídícího systému pro mobilní robotický podvozek pohybující se po horizontální matici kuličkových elementů. Součástí práce je analýza pohybů podvozku a definování instrukcí pro řídící ...
 • Historie automatizace a hodinové stroje v Čechách 

  Krajíček, Lukáš
  Hodináři byli průkopníci prvních automatických strojů. Tato práce se převážně zabývá popisem hodinového stroje umístěného na věži kostela v Nové Říši, dokumentujícího historické počátky automatizace u nás ve středověku. V ...
 • Historie automatizace v Čechách 

  Ondrášek, Martin
  Zvonkohry byly jedny z prvních aplikací automatických zařízení. Tato práce se převážně zabývám popisem zvonkohry umístěné ve věži Pražské Lorety, dokumentujícího historické počátky automatizace u nás.
 • Kauzální analýza chyb řídících programů 

  Čapková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odhalování chyb v softwarových programech. Práce obsahuje hierarchicky organizovanou typologii softwarových chyb, získanou rešeršemi z dostupné literatury, analýzu vlivů na vznik ...
 • Komunikace lidí a robotů 

  Boumová, Markéta
  Tato práce, která byla psána na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně, Ústav automatizace a informatiky, se zabývá problémem komunikace mezi lidmi a roboty z netradičního hlediska. Snahou bylo vyhodnotit a ...
 • Návrh algoritmů pro modul informačního systému 

  Weinlichová, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem algoritmů pro nový modul firemního informačního systému. V úvodní části se zabývá způsoby popisu informačních systémů. Pro upřesnění popisovaného systému stručně chrakterizuje prostředí ...
 • Návrh inovace termoformovacího stroje 

  Sipták, Petr
  Cílem práce je navrhnout inovaci termoformovacího stroje tak, aby se eliminovala složitá výměna rozdělovníku nahrazením trvalého nastavitelného kusu. Diplomová práce ukazuje aplikaci automatizace ve výrobě u malé potravinářské ...
 • Návrh konstrukce stavěče kuželek 

  Nevoral, Tomáš
  Tato práce pojednává o návrhu automatického stavěče kuželek. V teoretické části byl proveden průzkum trhu již realizovaných řešení a jejich patentové ochrany. V praktické části bylo navrhnuto vlastní řešení automatického ...
 • Návrh postupu analýzy rizik v projektech technologické přípravy slévárenské výroby 

  Krčálová, Žaneta
  Autorka diplomová práce se zabývá návrhem postupu analýzy rizik v projektech technologické přípravy slévárenské výroby. V současné době se problematice řízení rizik neklade příliš velká pozornost. Za pomoci analýzy současného ...
 • Návrh subsystému CRM firemního informačního systému 

  Honajzer, Martin
  Tato práce si klade za cíl zanalyzovat a navrhnout model, podle kterého by vývojový tým byl schopen vytvořit plně funkční CRM modul informačního systému pro potřeby společnosti, která se zabývá nabídkou počítačových školení. ...
 • Nové směry v údržbě automatických soustav 

  Císař, Radek
  Bakalářská práce se zabývá novými směry v údržbě automatizovaných soustav. Zaměřuje se na sestavení přehledu problémů, které vznikají při provozování automatizovaných soustav. Návrhy řešení se pokoušejí tyto problémy ...
 • Parametry pracovního prostředí a jejich měření 

  Havlíček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá parametry pracovního prostředí a jejich měřením. Pracovnímu prostředí se v dnešní době věnuje velká pozornost, protože výrazně ovlivňuje pohodu a výkony člověka. Jeho vhodnou optimalizací ...
 • Predikce v projektech s využitím Markovských řetězců 

  Doležal, Jan
  Tato práce se zabývá možnostmi predikce budoucího vývoje projektů a možnostmi podpory pro rozhodování manažerů takových projektů, což je velmi aktuální téma v současném turbulentním prostředí. Projekt je v rámci této práce ...
 • Programové vybavení pro modelování automatizačních úloh 

  Bursík, Miroslav
  Tato diplomová práce popisuje a porovnává vybraný počítačový software, jenž lze využít k modelování automatizačních úloh. Práce je rozdělena na několik částí podle využití jednotivých software v různých odvětvích automatizace.
 • Projektový management podle IPMA 

  Doležal, Jan; Hájek, Martin; Hrazdilová Bočková, Kateřina; Krátký, Jiří; Lacko, Branislav; Máchal, Pavel; Nechvílová, Stanislava; Pitaš, Jaromír; Tetřevová, Liběna; Cingl, Ondřej (Grada, 2012)
 • Racionalizace procesů v prostředí LOTUS NOTES 

  Kojecký, Jan
  Tato práce popisuje racionalizaci procesu v prostředí Lotus Notes ve firmě, která zajišťuje kompletní podporu produktu Lotus Notes pro velkou mezinárodní firmu. Popisuje tříúrovňový systém podpory. Dále se zabývá racionalizací ...
 • Risk Management and Knowledge Management as Critical Success Factors of Sustainability Projects 

  Doskočil, Radek; Lacko, Branislav (MDPI, 2018-05-05)
  The paper is focused on the analysis of the key aspects of sustainability projects, namely advanced risk management and project knowledge. These aspects are recommended to the attention of institutions and project managers ...