Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza rizik v novelizované normě ISO 9001 

  Lacko, Branislav (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Příspěvek popisuje novou verzi normy systémů řízení kvality ISO 9001, obohacenou o hledisko aplikace řízení rizik. Jsou vysvětleny cíle a principy tohoto přístupu a uveden přehled souvisejících norem. Příspěvek doporučuje ...
 • Hierarchické řízení vícesměrového robota 

  Pazdera, Miroslav
  Náplní této diplomové práce je návrh řídícího systému pro mobilní robotický podvozek pohybující se po horizontální matici kuličkových elementů. Součástí práce je analýza pohybů podvozku a definování instrukcí pro řídící ...
 • Historie automatizace a hodinové stroje v Čechách 

  Krajíček, Lukáš
  Hodináři byli průkopníci prvních automatických strojů. Tato práce se převážně zabývá popisem hodinového stroje umístěného na věži kostela v Nové Říši, dokumentujícího historické počátky automatizace u nás ve středověku. V ...
 • Kauzální analýza chyb řídících programů 

  Čapková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odhalování chyb v softwarových programech. Práce obsahuje hierarchicky organizovanou typologii softwarových chyb, získanou rešeršemi z dostupné literatury, analýzu vlivů na vznik ...
 • Návrh inovace termoformovacího stroje 

  Sipták, Petr
  Cílem práce je navrhnout inovaci termoformovacího stroje tak, aby se eliminovala složitá výměna rozdělovníku nahrazením trvalého nastavitelného kusu. Diplomová práce ukazuje aplikaci automatizace ve výrobě u malé potravinářské ...
 • Návrh postupu analýzy rizik v projektech technologické přípravy slévárenské výroby 

  Krčálová, Žaneta
  Autorka diplomová práce se zabývá návrhem postupu analýzy rizik v projektech technologické přípravy slévárenské výroby. V současné době se problematice řízení rizik neklade příliš velká pozornost. Za pomoci analýzy současného ...
 • Návrh subsystému CRM firemního informačního systému 

  Honajzer, Martin
  Tato práce si klade za cíl zanalyzovat a navrhnout model, podle kterého by vývojový tým byl schopen vytvořit plně funkční CRM modul informačního systému pro potřeby společnosti, která se zabývá nabídkou počítačových školení. ...
 • Nové směry v údržbě automatických soustav 

  Císař, Radek
  Bakalářská práce se zabývá novými směry v údržbě automatizovaných soustav. Zaměřuje se na sestavení přehledu problémů, které vznikají při provozování automatizovaných soustav. Návrhy řešení se pokoušejí tyto problémy ...
 • Parametry pracovního prostředí a jejich měření 

  Havlíček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá parametry pracovního prostředí a jejich měřením. Pracovnímu prostředí se v dnešní době věnuje velká pozornost, protože výrazně ovlivňuje pohodu a výkony člověka. Jeho vhodnou optimalizací ...
 • Programové vybavení pro modelování automatizačních úloh 

  Bursík, Miroslav
  Tato diplomová práce popisuje a porovnává vybraný počítačový software, jenž lze využít k modelování automatizačních úloh. Práce je rozdělena na několik částí podle využití jednotivých software v různých odvětvích automatizace.
 • Projektový management podle IPMA 

  Doležal, Jan; Hájek, Martin; Hrazdilová Bočková, Kateřina; Krátký, Jiří; Lacko, Branislav; Máchal, Pavel; Nechvílová, Stanislava; Pitaš, Jaromír; Tetřevová, Liběna; Cingl, Ondřej (Grada, 2012)
 • Racionalizace procesů v prostředí LOTUS NOTES 

  Kojecký, Jan
  Tato práce popisuje racionalizaci procesu v prostředí Lotus Notes ve firmě, která zajišťuje kompletní podporu produktu Lotus Notes pro velkou mezinárodní firmu. Popisuje tříúrovňový systém podpory. Dále se zabývá racionalizací ...
 • Risk Management and Knowledge Management as Critical Success Factors of Sustainability Projects 

  Doskočil, Radek; Lacko, Branislav (MDPI, 2018-05-05)
  The paper is focused on the analysis of the key aspects of sustainability projects, namely advanced risk management and project knowledge. These aspects are recommended to the attention of institutions and project managers ...
 • Rizika textilních výrobních procesů při produkci kordu 

  Krábková, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou v oblasti řízení rizik ve vybraném podniku, který zaměřuje svoji činnost především na výrobu technických tkanin. Teoretická východiska práce zahrnují vymezení základních pojmů ...
 • Robotický stolní fotbal - systémová integrace 

  Švanda, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je zdokonalit stávající řešení robotického stolního fotbalu, který vznikl v rámci studentských prací při společnosti B&R Automation. Práce se zabývá systémovou integrací jednotlivých dílčích ...
 • Root Cause Analysis in Post Project Phases as Application of Knowledge Management 

  Doskočil, Radek; Lacko, Branislav (MDPI, 2019-03-19)
  This paper is focused on the root cause analysis of post project phases. The research has been linked to the identification of the 21 most common reasons for not executing post project phases. The main aim of this paper ...
 • Využití mobilních robotů v zahradnictví 

  Kalvoda, Lukáš
  V této bakalářské práci se zabývám užitím robotů v domácnosti, především tedy na zahradě. Cílem práce je nejprve naznačit co si pod pojmem robotika vůbec máme představit, stanovit nynější problémy robotiky, jak v České ...
 • Využití nových prostředků RFID 

  Štěpánek, Samo
  Bakalárska práca sa zameriava na technológiu RFID a jej možnosti využitia v zdravotníctve. Práca obsahuje teoretické východiská k spracovaniu témy, analýzu súčasného stavu využívania RFID v zdravotníctve v ČR a vo svete, ...
 • Význam automatizace pro inovaci strojírenských provozů 

  Jevická, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá tím, jaký význam má automatizace z hlediska inovace výrobních procesů. Na příkladech strojů se popisuje současný stav průběhu konkrétního výrobního procesu určité výrobní firmy. Cílem je zdůraznit ...
 • Zavádění projektového řízení do strojírenských firem 

  Jarolímek, Jiří
  Tato bakalářská práce mapuje současný stav použití projektového řízení ve strojírenství, dále pak návrh jeho implementace do strojírenské společnosti, která ho dosud nepoužívala. Možnosti projektového řízení jsou popsány ...