Now showing items 1-20 of 122

 • Differences and Similarities in the Indebtedness of EU Member States after Last Financial Crisis 

  Lajtkepová, Eva (Nikolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Economic Sciences and Management, 2016-12-29)
  The article’s aim is to provide an overview of the indebtedness of EU member states and to explore whether this indebtedness is linked to or even dependent on selected economic characteristics (GDP, unemployment rate and ...
 • Finanční analýza EUROWAX s.r.o. 

  Kostelník, Jiří
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti EUROWAX s.r.o., a to v období let 2000 – 2008 pomocí vybraného aparátu ukazatelů finanční analýzy. Práce rovněž obsahuje vlastní návrhy řešení stávající situace, které ...
 • Fundraising nestátní neziskové organizace 

  Blumensteinová, Romana
  Bakalářská práce se zaměřuje na zdroje financování nestátní neziskové organizace Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pavučina. Specifikuje, jaké jsou fundraisingové aktivity a rozebírá finanční zdroje a jejich využití. ...
 • Fundraising nestátní neziskové organizace 

  Blumensteinová, Romana
  Bakalářská práce se zaměřuje na zdroje financování nestátní neziskové organizace Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pavučina. Specifikuje, jaké jsou fundraisingové aktivity a rozebírá finanční zdroje a jejich využití. ...
 • Fundraising vybrané neziskové organizace 

  Kolková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou neziskového sektoru a zaměřuje se na nestátní neziskové organizace. V teoretické části vymezuje způsoby financování nestátních neziskových organizací a v praktické části provádí ...
 • Fundraising vybrané neziskové organizace 

  Pokorná, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá hospodařením a vyhledáním zdrojů financování pro neziskovou organizaci spolek Duha. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje problematiku neziskových ...
 • Fundraising vybrané neziskové organizace 

  Matušková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy hospodaření vybrané neziskové organizace navrhnout a posoudit nové možnosti získání dodatečných finančních prostředků a to jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů. Teoretická ...
 • Fundraising vybrané neziskové organizace 

  Košvicová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá neziskovými organizacemi a zaměřuje se na nestátní neziskové organizace. V teoretické části práce je popsána problematika neziskových organizací a fundraisingu. V praktické části práce je provedena ...
 • Fundraising vybrané neziskové organizace 

  Pallascha, Zuzana
  Bakalářská práce se zaměřuje na nestátní neziskové organizace, jejich členění a financování. Praktická část se zabývá analýzou nákladů, výnosů a fundraisingových aktivit u vybrané neziskové organizace. Závěrem práce jsou ...
 • Global COVID-19 Pandemic and Indebtedness of Municipalities with Extended Power in the Czech Republic 

  Lajtkepová, Eva (EDP Sciences, 2021-01-13)
  Research background: In theory, indebtedness of municipalities is only ever associated with the acquisition of investments. It is advised that indebtedness should be regulated by the state, but there is a risk of limiting ...
 • Hospodaření vybrané příspěvkové organizace 

  Kučerová, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany. Na první část práce, obsahující teoretické poznatky, navazuje druhá část, která je zaměřena ...
 • Komparace investičních pobídek pro vybranou společnost v České a Slovenské republice 

  Svobodová, Ivana
  Diplomová práce obsahuje teoretické vymezení investičních pobídek ve vybraných zemích, konkrétně těmito státy jsou Česká republika a Slovenská republika. Dále jsou zde porovnány výpočty investičních pobídek společnosti ...
 • Komparace korporátní daně v České republice a v Německu pro vybranou společnost s ručením omezeným 

  Hyršová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na zdaňování příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným. Je provedena komparace korporátní daně mezi Českou republikou a Německem s cílem vymezit postup výpočtu daňové ...
 • Komparace majetkových daní v České republice a Irsku 

  Roláková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku zdanění majetku v České republice a Irsku. První část práce pojednává o daňové teorii a historii majetkových daní. Další část práce se zabývá rozborem platných právních předpisů ...
 • Komparace majetkových daní v České republice a v Polsku 

  Pejchalová, Petra
  Diplomová práce se zabývá komparací vybrané majetkové daně v České republice a v Polsku. Práce je rozdělena do pěti částí. Aplikačním cílem je výpočet daňové povinnosti pro vybraný zemědělský podnik v České republice a ...
 • Komparace zdanění rodiny v České republice a vybraných zemích OECD 

  Klenorová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá porovnáním zdanění rodiny v České republice a ve vybraných zemích OECD. V teoretické části je popsána osobní důchodová daň, její konstrukční prvky a základní informace o zdaňování fyzických osob ...
 • Komparace zdanění užití motorových vozidel ve vybraných zemích Evropské unie 

  Řezáčová, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na komparaci zdanění užití motorových vozidel ve vybraných zemích Evropské unie. Porovnává daňovou povinnost vybraného podniku v České republice a v dalších státech. Práce se zaměřuje i na ...
 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Micek, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Jihomoravského kraje v letech 2011 – 2015. Teoretická část práce vymezuje postavení krajů v České republice, rozpočtovou soustavu, rozpočtovou skladbu, rozpočet kraje a ...
 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Suchomelová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá hospodařením a zadlužeností Jihomoravského kraje v letech 2010-2016. Teoretická část práce se věnuje vymezení působnosti kraje, orgánů kraje, majetku kraje, rozpočtu kraje, jeho příjmů a výdajů a ...
 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Karasová, Simona
  Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Kraje Vysočina v letech 2010 – 2016. Teoretická část diplomové práce vymezuje veřejnou správu, kraj, majetek kraje, rozpočet kraje a zadluženost kraje. Praktická část diplomové ...