Now showing items 1-20 of 67

 • Differences and Similarities in the Indebtedness of EU Member States after Last Financial Crisis 

  Lajtkepová, Eva (Nikolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Economic Sciences and Management, 2016-12-29)
  The article’s aim is to provide an overview of the indebtedness of EU member states and to explore whether this indebtedness is linked to or even dependent on selected economic characteristics (GDP, unemployment rate and ...
 • Fundraising nestátní neziskové organizace 

  Chalupová, Romana
  Bakalářská práce se zaměřuje na zdroje financování nestátní neziskové organizace Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pavučina. Specifikuje, jaké jsou fundraisingové aktivity a rozebírá finanční zdroje a jejich využití. ...
 • Fundraising vybrané neziskové organizace 

  Matušková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy hospodaření vybrané neziskové organizace navrhnout a posoudit nové možnosti získání dodatečných finančních prostředků a to jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů. Teoretická ...
 • Fundraising vybrané neziskové organizace 

  Kolková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou neziskového sektoru a zaměřuje se na nestátní neziskové organizace. V teoretické části vymezuje způsoby financování nestátních neziskových organizací a v praktické části provádí ...
 • Hospodaření vybrané příspěvkové organizace 

  Kučerová, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany. Na první část práce, obsahující teoretické poznatky, navazuje druhá část, která je zaměřena ...
 • Komparace majetkových daní v České republice a Irsku 

  Roláková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku zdanění majetku v České republice a Irsku. První část práce pojednává o daňové teorii a historii majetkových daní. Další část práce se zabývá rozborem platných právních předpisů ...
 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Micek, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Jihomoravského kraje v letech 2011 – 2015. Teoretická část práce vymezuje postavení krajů v České republice, rozpočtovou soustavu, rozpočtovou skladbu, rozpočet kraje a ...
 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Karasová, Simona
  Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Kraje Vysočina v letech 2010 – 2016. Teoretická část diplomové práce vymezuje veřejnou správu, kraj, majetek kraje, rozpočet kraje a zadluženost kraje. Praktická část diplomové ...
 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Suchomelová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá hospodařením a zadlužeností Jihomoravského kraje v letech 2010-2016. Teoretická část práce se věnuje vymezení působnosti kraje, orgánů kraje, majetku kraje, rozpočtu kraje, jeho příjmů a výdajů a ...
 • Management zadluženosti vybraného města 

  Maňáková, Petra
  Předložená diplomová práce Management zadluženosti vybraného města se věnuje zhodnocení hospodaření a zadluženosti statutárního města Zlín ve sledovaných letech 2012 - 2016. První část práce je věnována teoretickým východiskům ...
 • Mikroekonomické dopady minimální mzdy na vybrané podniky 

  Lajtkepová, Eva
  I když zákonná minimální mzda není kategorií novou (poprvé byla stanovena již v r.1912 ve státě Massachusetts v USA), v České republice se s ustanovením o minimální mzdě poprvé setkáváme až v novele zákona č. 65/1965 Sb., ...
 • Možnosti financování investičního projektu obce 

  Rejchrtová, Jana
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování investičního projektu obce. První část práce obsahuje teoretická východiska pro pochopení fungování obce a uvedení možností financování obcí. Druhá část obsahuje stručné ...
 • Návrh koncepce vzdělávání v rámci komory finančních poradců 

  Březina, Jiří
  Předmětem bakalářské práce „Návrh koncepce vzdělávání v rámci komory finančních poradců“ je analýza stávající situace na finančně-poradenském trhu, jejíž nedostatky vedly k návrhu koncepce vzdělávání finančních poradců za ...
 • Návrh na optimalizaci nepřímých administrativních nákladů zdanění v podniku 

  Cabala, Martin
  Tato práce zkoumá nepřímé administrativní náklady zdanění. To jsou ty náklady, které je potřeba vynaložit v souvislosti s odevzdáním daně. Výčet těchto nákladů bude aplikován pro potřeby optimalizace v konkrétním podniku. ...
 • Návrh na zlepšení finančního hospodaření obce Zašová 

  Mikošková, Lucie
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci obce Zašová v období roku 2002 až 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Finanční analýza posuzuje minulost, současnost a předpokládanou budoucnost finančního ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření města Adamova 

  Charvát, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením města Adamova v letech 2002-2005. Cílem této práce je analyzovat nejdůležitější prvky a vztahy příjmů a výdajů rozpočtu města Adamova. Na základě dosažených výsledků analýzy pak ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Procházková, Pavla
  Bakalářská práce analyzuje hospodaření obce Syrovice. Obsahuje teoretické poznatky o obcích, jejich majetku, hospodaření s ním a také kontrole hospodaření obce. V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na obec ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Krejcar, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou rozpočtu obce v období 2002 až 2008 a to prostřednictvím vybraných finančních metod. Její teoretická část se zabývá poznatky z fungování a hospodaření obce. Její praktická ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Lindovský, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Těškovice v letech 2006 -2008. Cílem této práce je analyzovat příjmy a výdaje rozpočtu obce a zhodnotit její hospodaření. První část práce obsahuje teoretická východiska, druhá ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Němeček, Josef
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Březnice ve Zlínském kraji. Její část teoretická shrnuje nejpodstatnější poznatky z oblasti fungování obce, hospodaření obce a z oblasti rozpočtového určení daní. Praktická část ...