Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza rizika posouzení nosné ŽB konstrukce 

  Bohatec, Jiří
  Diplomová práce se zabývá hodnocením rizik v průběhu zesilování železobetonového sloupu. Popisuje hodnocení existujících konstrukcí dle normy ČSN ISO 13822, rozebírá nebezpečí, která mohou nastat při určení únosnosti ...
 • Analýza rizika posouzení nosné ŽB konstrukce 

  Bohatec, Jiří
  Diplomová práce se zabývá hodnocením existujících konstrukcí dle normy ČSN ISO 13822, rozebírá nebezpečí, která mohou při určení spolehlivosti stávající konstrukce nastat. Tuto normu posoudím na rizika pomocí analýzy možného ...
 • Kotvení předpjaté frp výztuže pro betonové konstrukce 

  Girgle, František; Horák, David; Štěpánek, Petr; Laníková, Ivana; Šimůnek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Předpětí FRP výztuže v betonových konstrukcích eliminuje její negativní vlastnost, kterou je nízký modul pružnosti. Článek popisuje vyvinutý způsob kotvení, který požívá FRP materiály i pro kotevní oblast. Základní princip ...
 • Life Cycle Assessment Optimization of a Shotcrete Tunnel Lining 

  Štěpánek, Petr; Laníková, Ivana; Venclovský, Jakub (IOP Publishing, 2018-11-27)
  The proposed contribution describes the formulation of the optimization design of a utility tunnel lining. The objective function is defined as a multicriterial problem and includes economic and environmental aspects ...
 • Montovaná skeletová konstrukce nákupního centra 

  Břeňová, Marie
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení vybraných nosných prvků montované haly. Vazník je nadimenzován ve variantě železobeton a předpjatý beton. Návrh a posouzení předpjatého vazníku bylo provedeno ruční metodou a v programu ...
 • Návrh ŽB konstrukcí dle EC 2 a ACI 318 

  Tesárková, Václava
  Práce se zabývá posuzováním železobetonových konstrukcí dle aktuálně platné normy ČSN EN 1992-1-1 (EC 2) ve srovnání s posouzením dle amerického standardu ACI 318-08. Statický výpočet obsahuje posouzení stropní desky na ...
 • Návrh ŽB nosné konstrukce víceúčelového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie ŽB nosnej konštrukcie viacúčelového objektu založeného na základovej doske. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program Scia Engineer 15. Dimenzované sú stropná doska, stĺpy ...
 • Nosná konstrukce bytového domu 

  Tmej, Patrik
  Náplní předkládané práce je posouzení vybraných prvků čtyřpodlažního bytového domu v Litomyšli ze statického hlediska na základě reálné poskytnuté projektové dokumentace. Práce konkrétně řeší průvlak, sloup kruhového ...
 • Nosná konstrukce ŽB a zděného vícepodlažního objektu 

  Fojtek, František
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné monolitické železobetonové konstrukce administrativní budovy. Konkrétně se jedná o lokálně podepřenou stropní desku, jejíž dominantou je kruhový otvor o průměru dva ...
 • Nosná ŽB konstrukce objektu hotelu 

  Macourková, Klára
  Diplomová práce se zabývá statickým řešením monolitické železobetonové konstrukce objektu hotelu. Předmětem řešení je návrh železobetonové monolitické bodově podepřené stropní desky, sloupů, základových patek, základových ...
 • Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik 

  Šimůnek, Petr; Laníková, Ivana; Štěpánek, Petr; Venclovský, Jakub; Junek, Lukáš (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Článek se zabývá možnostmi numerického zpracování expertních analýz při použití matice rizik. Pro obvyklý způsob výpočtu rizika není běžná podoba matice rizik odpovídající. Pro často používanou podobu matice rizika je ...
 • Optimalizace návrhu výztuže betonového průřezu 

  Hudyma, Nazar
  Předmětem bakalářské práce je optimalizace návrhových proměnných železobetonového průřezu, především jeho vyztužení. Pro řešení této úlohy, bylo nejdříve zapotřebí zpracovat rešeršní část, která pojednává o různých metodách ...
 • Optimalizace průřezu a vyztužení střešního vazníku 

  Odvárka, Miroslav
  Práce je zaměřena na optimalizaci tvaru průřezu železobetonového vazníku. Byl vytvořený optimalizační algoritmus v programu Microsoft Office Excel, který optimalizuje tvar a vyztužení železobetonového vazníku, tak aby ...
 • Porovnání návrhových postupů podle ACI 318 a EN 1992 

  Janča, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá porovnáním metodiky posuzování betonových konstrukcí dle aktuálně platné evropské normy ČSN EN 1992-1-1 a amerických standardů ACI 318-14. Ke srovnání byly vybrány nosné konstrukční prvky ...
 • Porovnání návrhu ŽB konstrukcí podle EN a ACI 

  Hamrlík, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na posudek administrativní budovy z pohledu dvou různých norem a porovnání jejich přístupů. Těmito normami je aktuálně platná evropská norma ČSN EN 1992-1-1 (EC2) a norma dle amerických standardů ...
 • Porovnání variant stropní konstrukce rodinného domu 

  Jarmara, Pavel
  Hlavní úkol bakalářské práce je zaměřena na návrh, posouzení a porovnání dvou variant stropních konstrukcí, konkrétně železobetonové stropní desky a systému společnosti Porotherm – nosníky a vložky Miako. Vnitřní síly jsou ...
 • Posouzení železobetonového prvku použitím pravděpodobnostního přístupu 

  Sigmund, Václav
  Diplomová práce se zabývá posouzením železobetonového prvku pomocí plně pravděpodobnostního přístupu a jeho porovnáním s metodou dílčích součinitelů spolehlivosti. Tento přístup posouzení mezního stavu únosnosti bude ...
 • Skladovací hala 

  Osyková, Martina
  Diplomová práce ´´Skladovací hala´´ se zabývá řešením vybraných prvků montované skeletové haly. Řešenými prvky jsou vazník, trám, průvlak, sloup a kalichová patka. Pro řešené prvky byl proveden statický výpočet, návrh ...
 • Statické řešení bazénu v novostavbě horského hotelu 

  Krtička, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem bazénové nádrže podepřené sloupy a stěnami. Nádrž je navržena jako plavecký bazén s půdorysnými rozměry 25x10 m a měnící se hloubkou 1,2 až 1,8 m. Podepření bazénu je ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Kabrhelová, Eliška
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení stropní desky polyfunkčního objektu. Dále je posouzen nejvíce namáhaný sloup pod deskou. Model železobetonové monolitické konstrukce je vytvořen v programu RFEM. Stropní deska a sloup ...