Now showing items 1-20 of 36

 • ABB RobotStudio - ovládání robota z PLC B&R Automation 

  Mittaš, Eduard
  Cieľom tejto závarečnej práce je ukázať rôzne spôsoby komunikácie s kontrolérom robota a tiež následné ovládanie tohto robota. Simulácia úlohy bude prevedená s yyužitím protokolu TCP/IP, pričom komunikácia v laboratóriu s ...
 • ABB RobotStudio - vzorové příklady v C# 

  Mittaš, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá programovaním pohybov robota od spoločnosti ABB v jazyku C#. Cieľom je ukázať aj netradičné spôsoby použitia jazyka C#. V úvode sú v krátkosti popísané prostriedky programovania a simulácie ...
 • Adaptivní regulátor s průběžnou identifikací soustavy 

  Horňan, Bohdan
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku adaptívnych regulátorov. Je rozdelená na dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa venuje identifikačným metódam dynamických systémov a metódam optimalizácie ...
 • Arduino: programování v prostředí Matlab/Simulink 

  Zimek, Tomáš
  Práce se zabývá plaformou Arduino, problematikou jejího programování v prostředí Matlab/Simulink a efektivní aplikací na třech demonstračních úkolech. První se představuje rozpoznání barev, když Arduino je využito jako ...
 • Automatický tester HMI 

  Lang, Stanislav
  Diplomová práce je věnována problematice automatických testů termostatů vyráběných firmou Honeywell. První kapitola se obecně zabývá problematikou testování termostatů a následuje diskuse o možných přístupech k řešení. ...
 • Buzeni pocitace (WOL) s ATMega 

  Homola, Stanislav
  Tato práce podrobně popisuje realizaci zapnutí počítačů v síti pomocí funkce Wake on Lan, implementování www serveru do mikroprocesoru a měření teploty. K tomuto je využito mikroprocesoru ATmega 32, teplotního čidla DS18B20 ...
 • Detekce kolize objektů v 3D prostoru 

  Grulich, Jan
  Práce se zabývá detekcí kolizí v 3D simulačním prostoru. V první části jsou popsány nejpoužívanější algoritmy pro detekci, stejně jako některé knihovny hotových řešení. Druhá část práce obsahuje popis testovacího softwaru ...
 • Implementace PSD regulátoru do mikrokontroléru MCF52233 

  Lang, Stanislav
  Cílem mé bakalářské práce je návrh a realizace číslicového regulátoru s možností uživatelského nastavení. První dvě kapitoly jsou zaměřeny teoreticky, uvádějí do problematiky regulace a poskytují základní seznámení s ...
 • MATLAB/Global Optimization Toolbox: řešení optimalizačních problémů 

  Švihálková, Kateřina
  Bakalářská práce popisuje základní možnosti globálních optimalizačních metod implementovaných ve výpočetním prostředí MATLAB. V první části jsou popsány aplikační knihovny MATLABU -- Optimization Toolbox a Global Optimization ...
 • Model Ball & Plate: simulace a návrh řízení 

  Burlachenko, Sofiia
  Tato práce se zabývá identifikací a regulací modelu „Ball & Plate“. Práce obsahuje popis již existujícího reálného modelu a příslušný matematický a simulační model. K výpočtu regulátoru je použita metoda kořenového hodografu ...
 • Monitorování pracovního prostoru robotu 

  Gurecká, Hana
  Cílem teoretické části práce je shrnutí postupů a algoritmů určených pro monitorování pracovního prostoru robota, kterým je věnována první kapitola. Dalším důležitým tématem je problematika přesnosti výpočtů při použití ...
 • Návrh a realizace modelu automatické pračky 

  Železný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modelu automatické pračky, v rámci souborů EDU-mod, pro podporu výuky předmětu Programovatelné automaty. Podrobně popisuje postup při výrobě od návrhu, přes realizaci, až po ...
 • Návrh a realizace modelu mísicí jednotky 

  Bielik, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou realizací modelu mísicí jednotky dle předlohy modelu řady EDU-mod. Jejím cílem je seznámení se s modelem. Dále následuje návrh řídícího obvodu mísicí jednotky, jeho ...
 • Návrh a realizace modelu posuvné jednotky 

  Šmarda, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem modelu posuvové hydraulické jednotky podle předlohy téže jednotky od firmy EDU-mot, jež slouží pro výuku řídících systémů. Je v ní popsán celý vývoj modulu od návrhu přes konstrukci až ...
 • Návrh a realizace nové laboratorní úlohy s PLC B&R Automation 

  Cejpek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorní úlohy primárně určené pro předmět „Vyšší formy řízení“, který pro výuku využívá prostředky firmy B&R Automation. Z možných přístupů volí modelování dynamických systémů pomocí ...
 • Návrh a realizace vzorových úloh pro PLC B&R Automation 

  Vymazal, Aleš
  Tato bakalářská práce pojednává o firmě B&R Automation a jejich technologiích. Součástí práce je také návod k vývojovému prostředí Automation Studio a stručné srovnání všech dostupných programovacích jazyků tohoto vývojového ...
 • Návrh a realizace vzorových úloh pro PLC B&R Automation 

  Sýkora, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací úloh pro PLC B&R a podrobným návodem práce v Automation Studio. Obsahuje také informace o firmě B&R Automation Ges. m. b. H. a jejích produktech. Návrh úloh probíhal ve ...
 • Návrh řídicího programu průmyslového robota IRB 120 pomocí softwaru RobotStudio 

  Nevřiva, Václav
  Cílem bakalářské práce je návrh řídícího programu pro vybranou laboratorní úlohu v programu RobotStudio, jeho implementace pro průmyslového robota IRB 120 společnosti ABB Robotics a ověření navrženého řešení simulací a ...
 • Optimalizace PID regulátoru pomocí evolučních výpočetních technik 

  Kočí, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá použitím evolučních výpočetních technik při nastavování PID regulátoru. V rešeršní části shrnuje základní informace o problematice regulace a další potřebné podkladové informace o kvalitě ...
 • Optimalizace řídicího algoritmu pomocí evolučního algoritmu 

  Lang, Stanislav
  Práce se věnuje možnostem využití evolučních výpočetních technik v oblasti automatizace. Teoretická část práce popisuje používané techniky v automatizaci a optimalizaci. Praktická část uvedené disciplíny propojuje, výstupem ...