Now showing items 1-14 of 14

 • Autentizace uživatelů webových služeb 

  Plašil, Matouš
  Práce popisuje používané metody pro Single Sign-On z pohledu klientské aplikace. Jsou zde podrobně rozebrány protokoly OpenID a OAuth a jejich odlišnosti. Další část práce se zabývá popisem registrace aplikace a komunikací ...
 • Efektivnost strategií pro zálohování dat 

  Šindler, Martin
  Tato bakalářská práce řeší efektivnost záloh využitím matematického modelu, který určuje celkový objem záloh a objem dat nutných k obnovení daného datového prostoru, dále určuje dostupnost záloh při použití jednotlivých ...
 • Generátor náhodných čísel 

  Križan, Viliam
  Táto diplomová práca sa zaoberá generovaním náhodných čísel a implementáciou generátoru Fortuna v jazyku Java. Práca sa najprv venuje teoretickému zoznámeniu s problematikou generácie náhodných dát. Potom sú v nej popísané ...
 • Hledání Wieferichových prvočísel 

  Ležák, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Článek pojednává o současném stavu hledání Wieferichových prvočísel. Jsou zde navrženy metody, jak toto hledání urychlit, a tyto metody jsou implemen- továny v software na jejich hledání. Tento software byl pak použit ...
 • Implementace kryptografických primitiv 

  Jégrová, Eliška
  Tato semestrální práce je zaměřena na kryptografické metody. Část se věnuje blokovým šifrám, kde popisuje algoritmy Blowfish a 3DES. Dále se zabývá hashovacími funkcemi, z nich podrobně rozebírá algoritmy SHA-3 a Tiger.
 • Manažer hesel s architekturou klient-server 

  Myška, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá implementací manažeru hesel s architekturou klient-server. Základem práce je návrh uživatelského rozhraní klientské části, používaných klíčů, vzdálených metod, serveru a jeho databáze, výběr ...
 • Nízkoúrovňové čtení dat z pamětových úložišť 

  Šalko, Jaroslav
  Tématem této práce je obnova dat z vybraných typů paměťových úložišť. Práce se dá rozdělit na dvě teoretické a jednu praktickou část. Teorie v první části vysvětluje strukturu vybraných paměťových médií a popisuje, jak ...
 • Portál univerzálního protokolu řízení přístupu 

  Čepelák, Tomáš
  Práce se zaměřuje na problematiku řízení přístupu. Představuje univerzální dvoustranný protokol řízení přístupu ACP. Vpráci jsou popsány zprávy tohoto protokolu a jejich sekvence, které AC portály využívají pro komunikaci. ...
 • Reproduktorová soustava s přímou D/A konverzí 

  Ležák, Petr
  Práce pojednává o problematice reproduktorů s přímou D/A konverzí, možnostech jejich technického řešení a konstrukce. Rozebírá klasický převod digitálního signálu na analogový pomocí D/A převodníku, zesilovače a reproduktoru ...
 • Soubor laboratorních úloh k demonstraci počítačových útoků 

  Plašil, Matouš
  Diplomová práce popisuje publikované útoky na počítače a počítačové sítě. Je vysvětlen princip metod pro shomažďování informací o cíli, jako je zjišťování dostupnosti, detekce OS, skenování portů. Další část popisuje útoky ...
 • Systém pro anonymní předávání zpráv 

  Kislinger, Jan
  Diplomová práce se zabývá anonymním předáváním zpráv pomocí protokolu pro anonymní autentizaci. Nejprve obsahuje teoretické seznámení s problematikou a popis protokolu pro anonymní autentizaci a popis jeho vlastností. Dále ...
 • Testovací implementace protokolu ACP 

  Ležák, Petr
  Diplomová práce obecně pojednává o metodách řízení přístupu, jednotlivých jeho modulech a konkrétně pak o autentizaci žadatelů. Jsou zde uvedeny metody autentizace využitelné v testovací implementaci protokolu ACP. Dále ...
 • Učební pomůcka pro vizualizaci asymetrické kryptografie 

  Kužela, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou kryptografických protokolů, zejména asymetrických. Cílem této práce bylo vytvořit aplikaci pro vizualizaci průběhu matematických operací v asymetrických kryptosystémech. Nejvíce ...
 • Využití paralelizovaných matematických operací v oblasti zpracování dat 

  Polášek, Jaromír
  Tato Bakalářská práce se zabývá zrychlení výpočtů funkcí paralelními výpočty, zprostředkovaných grafickými kartami NVDIA, prostřednictvím technologie CUDA. Teoretická část popisuje obecné principy paralelních výpočtů a ...