Now showing items 1-20 of 26

 • Computation of temperature field by cell method and comparing with commercial software 

  Pernica, Marek; Létal, Tomáš; Lošák, Pavel; Naď, Martin (IOP Publishing, 2020-04-01)
  This paper deals with the temperature field of the shell and tube heat exchanger with segmental baffles. Two different types of shell and tube heat exchangers were analysed by a numerical model for thermal-hydraulic rating ...
 • Duplikátory nerezových tlakových aparátů 

  Kamarád, Miroslav
  Tlakové nádoby zaujímají významné místo na poli procesních zařízení díky jejich širokému využití v různých odvětvích průmyslu. Z pohledu návrhu a dimenzování je kladen velký důraz na přesnost, spolehlivost a především ...
 • Evaluation of the technical condition of medium-sized boilers 

  Lošák, Pavel; Létal, Tomáš; Buzík, Jiří; Naď, Martin (EDP Sciences, 2018-03-14)
  The recent trend in the steam and electricity production has been both to increase the efficiency of the facility and to keep tightening legislation concerning emission limits. The lifetime of energy equipment is greatly ...
 • Komplexní návrh mini sýrárny 

  Kamarád, Miroslav
  Potravinářský průmysl zaujímá významné místo v odvětví zvaném procesní inženýrství. Z pohledu návrhu procesních zařízení do potravinářství je nutné klást důraz na hygienické požadavky, přesnou výrobu, spolehlivost, a ...
 • Komplexní pevnostní návrh kondenzátoru 

  Denk, Jakub
  Diplomová práce se zabývá komplexním pevnostním návrhem parního kondenzátoru. Cílem práce je provést pevnostní výpočty vybraného provozního stavu, poskytnout představu o možnostech řešení, doporučení a také upozornit na ...
 • Konstrukční návrh kontejneru na transport sypkých hmot 

  Cihlář, Milan
  Tato bakalářská práce pojednává o průmyslovém využití kontejnerů ISO, které se podle různého využití rozdělují na jednotlivé typy odlišné svou konstrukcí. Součástí práce je také návrh konstrukce a pevnostní analýza kontejneru ...
 • Konstrukční návrh vysokotlakého separátoru se zaměřením na přírubový spoj 

  Šmarda, Radek
  Diplomová práce se v první části zabývá rešerší z oblasti návrhů procesních aparátů. Dále pak popisuje funkci, rozdělení a hlavní části separátorů. Rešeršní část je zakončena detailnějším přehledem přírubových spojů. Druhá ...
 • Kontrolní výpočet částí tlakové nádoby 

  Bukal, Oldřich
  Tlakové nádoby hrají v různých odvětvích průmyslu nezastupitelnou roli. Z hlediska konstrukce tlakových nádob je požadovaná vysoká spolehlivost a bezpečnost. Bakalářská práce je zaměřena na kontrolní výpočet základních ...
 • Kontrolní výpočet tlakové nádoby 

  Šperka, Václav
  Tlakové nádoby zaujímají díky jejich účelu a využití nezastupitelné místo v různých odvětvích průmyslu. Z hlediska konstrukce a dimenzování je požadována vysoká bezpečnost a spolehlivost tlakových nádob, zejména například ...
 • Návrh konstrukce trubkového svazku generátoru páry 

  Klíma, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu stávajícího provedení a nový konstrukční návrh trubkového svazku generátoru páry na základě využití metody konečných prvků v softwaru ANSYS. Dále bude náplní práce zohledňující způsoby ...
 • Návrh odstřeďovacího zařízení pro minimalizaci bílku ve vaječných skořápkách 

  Zakov, Tomáš
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je návrh odstreďovacieho zariadenia pre minimalizáciu zbytkového bielka vo vaječných škrupinách. Postup pri návrhu zariadenia je daný literárnou rešeršou pre použitie jednotlivých ...
 • Návrh uskladňovací nádrže 

  Jahodová, Miroslava
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vertikální uskladňovací nádrže s pevnou střechou. První část obsahuje rozdělení uskladňovacích nádrží, výhody a nevýhody jednotlivých typů a dále pak konstrukční řešení vertikálních ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Klučka, Ivan
  Diplomová práce se zabývá tepelně-hydraulickým, pevnostním a konstrukčním návrhem výměníku tepla s plovoucí hlavou. Úvodní část práce je věnována problematice návrhu výměníku tepla. Následující část práce je zaměřena na ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Buzík, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na tepelně-hydraulický a pevnostní návrh tepelného výměníku s U-trubkovým svazkem uvnitř pláště. Úvodní část práce seznamuje s problematikou návrhu tepelného výměníku. Další část popisuje ...
 • Návrh výměníku tepla dle ČSN EN 13 445 

  Lošák, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na pevnostní výpočet výměníku tepla dle ČSN EN 13 445. Úvodní část práce seznamuje s problematikou návrhů výměníků tepla. V dalších částech je uveden pevnostní výpočet výměníku tepla dle ČSN EN ...
 • Návrh zařízení pro čištění mědi 

  Šmarda, Radek
  Bakalářská práce má dvě hlavní části. První část práce obsahuje metody získávání neželezných kovů z odpadu a druhá část práce se zabývá návrhem zařízení pro čištění mědi z předem definovaného odpadu. Na závěr bakalářské ...
 • Pevnostní návrh závěsu s nestandardními rozměry 

  Zajíc, Jonáš
  Tato bakalářská práce byla vytvořena ve spolupráci s firmo MPS Gradior. Práce se zabývá návrhem a analýzou jedno třmenného závěsu s nenormalizovanými rozměry pro potrubí s označením DN 1400. Cílem bakalářské práce bylo ...
 • Porovnání softwarů pro navrhování a kontrolu tlakových nádob 

  Staňková, Lucie
  Hlavní náplní předkládané práce je porovnání softwarů pro navrhování a kontrolu tlakových nádob. Toto srovnání je provedeno prostřednictvím návrhu zadané tlakové nádoby, konkrétně výměníku tepla. Výměník tepla je navržen ...
 • Praktické porovnání přístupů návrhů tlakových nádob v rámci ČSN EN 13445 

  Procházka, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší praktické porovnání přístupů návrhů tlakových nádob podle normy ČSN EN 13445. Cílem bylo navrhnout zařízení pomocí různých přístupů popsaných v evropské normě a porovnat je. Pro návrh byl zvolen ...
 • Řízení životnosti procesních zařízení v průmyslové praxi 

  Lošák, Pavel
  Disertační práce je zaměřena na řízení životnosti procesních a energetických zařízení v průmyslové praxi, zejména pak v oblasti parních elektráren. Práce se zaměřuje na časté degradační mechanismy vyskytující se v dané ...