Now showing items 1-20 of 202

 • Analýza finanční situace společnosti užitím kvantitativních metod 

  Rutar, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat výkonnost společnosti užitím kvantitativních metod, tedy ekonomických ukazatelů a časových řad. Práce bude rozdělena na část teoretickou, ve které čtenáře seznámím se všemi základními ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Sedláčková, Martina
  Bakalářská práce na téma „Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně“ se zabývá moderními možnostmi analyzování kvality služeb a spokojenosti zákazníků pro společnost Dopravní podnik města Brna a.s. ...
 • Analýza vývoje potravinářského průmyslu v ČR 

  Smečka, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje potravinářského průmyslu v České republice. Pomocí statistických metod zjišťuje, jakým směrem se tento průmysl v posledních letech vyvíjel, jaké makroekonomické ukazatele ho ...
 • Analýza vývoje trhu mobilních telekomunikací v ČR 

  Milota, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje trhu mobilních operátorů v České republice. S využitím dat Českého telekomunikačního úřadu z posledních let se pomocí statistických metod snaží vytvořit prognózu vývoje trhu ...
 • Aplikace metody analýzy rizika vedoucí ke zvyšování kvality životního prostředí 

  Pochlopeňová, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou metódy analýzy rizika pre hodnotenie vplyvov podnikateľského subjektu na životné prostredie. V úvode teoretickej časti je uskutočnené vstupné preskúmanie životného prostredia zamerané ...
 • Determinanty digitální budoucnosti Katalánska v rámci Španělského království 

  Požgayová, Barbora
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou aktuálne dosiahnutej úrovne digitálnej transformácie podnikov z dvoch oblastí: Katalánska a Španielska. Aby bolo možné porovnať údaje získané rovnakým spôsobom, bol navrhnutý koncept ...
 • Determinanty IPO 

  Kalabis, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá mírou provázanosti prvotní veřejné nabídky akcií (IPO) a změny makroekonomických ukazatelů na největších evropských finančních trzích. V teoretické části práce je specifikována základní ...
 • Determinanty mzdového vývoje v regionech České republiky 

  Brodová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou modelu, jenž vysvětluje vztahy mezi výší hrubé mzdy a zvolenými ekonomickými faktory v jednotlivých regionech České republiky. První část obsahuje vysvětlení termínů z ekonomické a ...
 • Determinanty rozvoje ekonomik zemí V4 a Rakouska 

  Muzikář, Jakub
  Diploma thesis focuses on revealing determinants of economic growth of the V4 countries and Austria. The thesis examines economic growth from a theoretical and practical point of view. The theoretical point of view is based ...
 • Efektivnost investic při výrobě betonu 

  Dörflová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investic a analýzu faktorů, které efektivnost ovlivňují, v podmínkách společnosti TBG BETONMIX a.s. Teoretická část obsahuje obecné informace o investicích, zdrojích ...
 • Efektivnost investic výstavby soustav pro přenos elektrické energie 

  Beneš, Jan
  V této diplomové práci se zabývám především způsoby hodnocením ekonomické efektivnosti investic do soustav pro přenos a distribuci elektrické energie od dodavatelů ke konečným zákazníkům a návrhem metodiky hodnocení ...
 • Efektivnost investičního záměru 

  Benedělová, Martina
  Cílem této diplomové práce je provést ekonomické zhodnocení investice. Tato investice je zaměřena do oblasti zlepšení součastné kvality životního prostředí firmy Cement Hranice, a.s. realizováním investice do by-passového ...
 • The effect of intensive fattening of bulls with a high-concentrate diet on ruminal mucosa – a morphometric study 

  Černík, Julius; Štercová, Eva; Šterc, Jan; Fictum, Petr; Luňáček, Jiří; Halouzka, Roman (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2011-09-15)
  The aim of the study was to identify the effect of fattening of experimental Simmental bulls (a total of 10 animals) with a high-concentrate diet on ruminal mucosa and dimensions of ruminal papillae, and to assess the ...
 • Effects of peroral supplementation of different forms of zinc on the ruminal mucosa of goat kids – a morphometric study 

  Černík, Julius; Pavlata, Leoš; Pechová, Alena; Mišurová, Lubica; Jokverová, Olga; Luňáček, Jiří; Halouzka, Roman (VFU Brno, 2013-12-31)
  The aim of the study was to identify the effect of supplementation of various forms of zinc on the ruminal mucosa and dimensions of ruminal papillae in 6-month-old goat kids. The experimental period lasted from weaning to ...
 • Ekonometrický model cen bytů v Brně 

  Ondroušek, Jakub
  Náplní diplomové práce „Ekonometrický model cen bytů v Brně“ je tvorba ekonometrického modelu na základě dat o nabízených nemovitostech. Teoretická část práce obsahuje definice proměnných a popisuje data, která jsou využívána ...
 • Ekonomická efektivnost kogenerační jednotky 

  Balga, František
  Diplomová práce je zaměřena na analyzování ekonomické efektivnosti investičního projektu. Teoretická část této práce popisuje jednotlivé fáze investičního rozhodování, zahrnující definici druhů investic, investičních ...
 • Ekonomická efektivnost projektů silničních komunikací 

  Palčák, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá riešením problematiky ekonomickej efektívnosti výstavby a prevádzky projektov cestných komunikácií. Riešená práca definuje tie významné socio-ekonomické benefity, ktoré zabezpečí prevádzka cestnej ...
 • Ekonomické zhodnocení investičního záměru 

  Kocourek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením investičního záměru společnosti KOVOLIT a.s., která uvažuje o obměně stávající manipulační techniky ve svém provozu. Výhodnost této investice je posuzována za pomoci vybraných nástrojů ...
 • Facility management - vliv nákladů na cenu jednotlivých služeb 

  Nováček, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast facility managementu a jeho postavení v komerčních firmách co by nástroj pro podporu hlavních výrobních činností. Analytická část práce je zaměřená na zkoumání způsobu kalkulací nákladů ...
 • Faktory ovlivňují elasticitu poptávky českého spotřebitele 

  Luňáček, Jiří; Meluzínová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The mission of economics in practical application can be described as an additional tool for the deeper understanding of the connection between market subjects. The price elasticity of demand is an ...