Now showing items 1-20 of 50

 • Analýza faktorů ovlivňujících provoz plynové mikroturbíny 

  Hájková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením provozních parametrů plynové mikroturbíny. První část se věnuje plynové mikroturbíně, její funkci a jednotlivým konstrukčním součástem. Dále je popsáno možné využití v rámci ...
 • Analýza spotřeb průmyslových provozů 

  Konečná, Eva
  Snaha o snížení využívání primárních energií je vysoce aktuální v evropském i celosvětovém měřítku. Oblast průmyslu, obzvláště technologické vybavení provozů, stále nabízí velký prostor pro úspory. Ke snížení spotřeb a ...
 • Analýza účinnosti kaskády tepelných čerpadel 

  Miklas, Václav
  Tato práce se zaměřuje na analýzu reálné provozní účinnosti tepelných čerpadel vzduch-voda. První část prezentuje úvod do problematiky tepelných čerpadel včetně přehledu aktuálně se rozvíjejících technologií. Hlavní část ...
 • Bezdrátové senzorové sítě v průmyslové praxi 

  Podhorský, Michal
  Práce se věnuje tématu bezdrátových senzorových sítí. První část je zaměřena na komponenty bezdrátové sítě. Jsou popsány dvě základní části hardwaru, a to senzorový uzel a základní stanice. Dále jsou představeny základní ...
 • Bilanční model jednotky pro energetické využití biomasy 

  Tomšů, Ondřej
  Práce se zabývá vytvořením matematického modelu pro výpočet hmotnostních a energetických bilancí jednotky pro energetické využití biomasy v prostředí výpočtového software W2E a následným ověřením platnosti bilančního modelu ...
 • Biomasa v systémech zásobování teplem měst a obcí - I 

  Soudek, Ondřej
  Seznámení se s problematikou centralizovaného zásobování teplem je cílem předkládané práce. Důraz je kladen na technologické prvky tohoto systému. Současný trend zapříčiňuje rozšiřování využití biomasy v centralizovaném ...
 • Biomasa v systémech zásobování teplem měst a obcí - II 

  Tomšů, Ondřej
  Práce se zabývá centralizovaným zásobováním teplem v systémech měst a obcí. Představuje systém zásobování teplem, uvádí historii centralizovaného zásobování teplem v ČR, rozdělenou do několika charakteristických období a ...
 • Čištění vzduchotechnických systémů a dosažitelné energetické úspory 

  Lapáček, Milan
  Práce se zabývá posouzením vlivu zanášení potrubních tras na energetickou spotřebu vzduchotechnických systému. V první části je pozornost věnována typickým částem, které se podílí na tvorbě vnitřního prostředí budov a ...
 • Energetické využití ozdobnice čínské 

  Križan, Andrej
  Predložená práca sa zaoberá predstavením ozdobnice čínskej ako energetickej plodiny. Hlavný doraz je kladený na zhodnotenie energetických parametrov s následným využitím ako biomasové palivo. Výsledkom práce je posúdenie ...
 • The energy performance of vacuum evaporators for liquid digestate treatment in biogas plants 

  Vondra, Marek; Máša, Vítězslav; Bobák, Petr (PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018-03-01)
  Vacuum evaporation is an efficient method for reducing the volume of liquid digestate (LD) from biogas plants (BGP). Furthermore, thickening LD in BGP contributes to the efficient utilization of waste heat and also reduces ...
 • Experimentální měření v oblasti průmyslového sušení textilu 

  Gutovský, Jan
  Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení klíčových parametrů ovlivňujících rychlost sušení prádla. První část obsahuje stručnou, ale nezbytnou teorii procesu sušení, konkrétně konvekčního procesu sušení v průmyslové ...
 • Experimentální ověření kogeneračního systému na bázi plynové mikroturbíny 

  Buřil, Lukáš
  Hlavním tématem této diplomové práce je problematika integrace plynové mikroturbíny do prádelenského provozu. Tato integrace spočívá ve využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny pro přímé sušení prádla a ohřev vody v ...
 • Identifikace regulované soustavy, jednotka pro spalování biomasy 

  Macalík, Radek
  Diplomová práce se zabývá identifikací reálné experimentální jednotky pro spalování biomasy. Rozebírá jednotlivé metody identifikace, volbu modelu a metody odhadu jeho parametrů, zejména s využitím metody nejmenších čtverců ...
 • Intelligent Energy-Savings and Process Improvement Strategies in Energy-Intensive Industries 

  Teng, Sin Yong
  S tím, jak se neustále vyvíjejí nové technologie pro energeticky náročná průmyslová odvětví, stávající zařízení postupně zaostávají v efektivitě a produktivitě. Tvrdá konkurence na trhu a legislativa v oblasti životního ...
 • Komplexní přístup k řešení systému nakládání s odpady s využitím recyklačních strojů 

  Černý, Ondřej
  Tato práce má za úkol popsat a zhodnotit současný stav odpadového hospodářství, jak v ČR, tak komplexně v porovnání s EU. Jedním z jejich cílů je také poukázat na stále se zvyšující množství odpadů, které lidé neustále ...
 • Matematický model kotle na biomasu pro účely řízení 

  Máša, Vítězslav
  Práce se zabývá vytvořením dynamického matematického modelu biomasového kotle jako regulované soustavy a praktickým využitím tohoto modelu. V úvodní části práce je představena problematika energetického využívání biomasy ...
 • Metoda nejmenších čtverců v identifikaci dynamických systémů 

  Matějka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá popisem metody nejmenších čtverců a její aplikací v identifikaci dynamických systémů. Předkládá matematické odvození metody nejmenších čtverců a teoretické základy experimentální identifikace ...
 • Metody nakládání s infekčním odpadem z nemocničních provozů 

  Kovář, Lukáš
  Bakalářská práce poskytuje ucelený přehled o odpadech vznikajících ve zdravotnictví a o možnostech jejich likvidace. Především se zaměřuje na infekční odpad vznikající v nemocničních provozech. Pro infekční odpady platí ...
 • Monitoring a řízení procesů v bioplynových stanicích 

  Trubač, Daniel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku řízení bioplynových stanic. Zabývá se vznikem bioplynu a fungováním bioplynové stanice. Samostatná část je věnována popisu faktorů ovlivňujících efektivitu a stabilitu ...
 • Nakládání s biologickým odpadem ze zpracování vajec 

  Zich, Jan
  Hlavním cílem této bakalářské práce je rešerše možných využití vaječného odpadu, přičemž důraz je kladen na farmaceutický průmysl. Nejdříve je popsáno běžné nakládání s tímto odpadem včetně legislativy a také je vysvětleno, ...