Now showing items 1-20 of 33

 • Aplikace pro bezpečné ukládání dat do paměti mobilních zařízení 

  Kocáb, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření aplikace pro bezpečné ukládání dat do paměti mobilních zařízení. Teoreticky jsou popsány operační systémy podle oblíbenosti u uživatelů a programovací jazyky. V další části práce ...
 • Aplikace pro rezervaci vstupenek v IMS 

  Otoupalík, Pavel
  Tato práce se zabývá popisem IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem) a možnostmi tvorby aplikací využívajících služeb tohoto systému. Obsahem teoretické části této práce je podrobný popis síťové architektury IMS a ...
 • Dynamická metrika v OSPF sítích 

  Mácha, Tomáš
  Masivní vývoj Internetu vedl ke zvýšeným požadavkům na spolehlivou síťovou infrastrukturu. Efektivita komunikace v síti závisí na schopnosti směrovačů určit nejlepší cestu pro odesílání a přeposílání paketů ke koncovému ...
 • Experimentální síť pro testování podpory QoS 

  Fogl, Miroslav
  Práce rozvádí problematiku podpory kvalitativních požadavků služeb v sítích IP na síťové i linkové vrstvě. Jsou zde popsány možnosti podpory kvalitativních služeb jednotlivých síťových prvků v laboratoři UTKO (směrovače, ...
 • Komunikační klient v JavaMe 

  Svoboda, Pavel
  Tato diplomová práce se věnuje problematice vývoje multimediálních aplikací na platformě Java Micro Edition. Cílem je navrhnout a realizovat aplikaci umožňující hovor dvou účastníků. V první části práce je charakterizována ...
 • Konvergované řešení hovorových služeb 

  Mácha, Tomáš
  Rozvoj technologie VoIP je neodmyslitelně spojen s faktory rychlého růstu kvality a rychlosti připojení k Internetu. Nasazení technologie VoIP se stalo jednou z klíčových oblastí konvergence komunikačních a informačních ...
 • Mapování QoS požadavků na síťové prostředí 

  Konečný, Zbyněk
  Problematikou konvergovaných sítí je dostatečné zajištění kvality služeb po celé délce komunikačního přenosu. Tato problematika je úzce spjata se službami pracujícími v reálném čase, jako jsou VoIP (Voice over Internet ...
 • Možnosti využití bezdrátových modulů pro sběr dat 

  Machů, Petr
  V bakalářské práci se zabývám moderními způsoby bezdrátového přenosu dat při decentralizovaném čištění odpadních vod. Navrhnul jsem tři různé architektury zapojení a k něm uvádím různé druhy bezdrátových modemů. Poté ...
 • Multimediální služby v bezdrátových sítích 

  Bučina, Peter
  Hlavním tématem diplomové práce je problematika bezdrátových sítí především standardu IEEE 802.11. Teoretická část práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. Zaobírá se základním přehledem standardů, architektury, využití ...
 • Multimediální služby v IMS 

  Dohnálek, Václav
  Tato diplomová práce rozebírá novou technologii v mobilních službách { IP multimedia subsystem. První, teoretická část podrobn popisuje architekturu této technologie, její základní protokoly. Jelikož se jedná o real-time ...
 • Multimediální služby založené na IMS 

  Novotný, Roman
  Práce se zabývá popisem systému IMS (IP Multimedia Subsystem) se zaměřením na služby, které tato architektura nabízí. Obsahem teoretické části diplomové práce je podrobný popis architektury IMS, z hlediska jejích prvků a ...
 • Obnovení provozu v datové síti po vzniklé chybě 

  Trávníček, Michal
  Cílem této bakalářské práce bylo vysvětlení základních principů a technologií na zajištění spolehlivého a efektivního směrování v sítích, ve kterých dojde k výpadku linky, a to vše při co nejmenším dopadu na kvalitu služby ...
 • Open IMS Core a IP Multimedia Subsystem 

  Božek, Martin
  Tato Diplomová práce se zabývá popsáním architektury IMS a jejím testováním. V první části práce je popsán vrstový model IMS a jeho jednotlivé části. Následuje prostudování IMS z hlediska hlavních entit, propojení referenčních ...
 • Podpora QoS v MANET sítích 

  Figurny, Roman
  Teoretická část diplomové práce se zabývala problematikou MANET sítí, problematikou zajištění požadované kvality služeb v MANET sítích a rozborem možných implementací kvality služeb do těchto sítí. Praktická část práce ...
 • Podpora služeb reálného času v současných mobilních sítích třetí generace 

  Vinkler, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na současnou třetí generaci mobilních sítí. První část popisuje standardizační vývoj 3G a mapuje postupný rozvoj 3G sítí v České republice z hlediska komerčně spuštěných technologií a ...
 • Pokročilé metody řízení trajektorie modelu stanice v prostředí OPNET Modeler 

  Ludvíček, Pavel
  Cílem této práce je prostudovat a teoreticky zpracovat stávající možnosti řízení pohybu stanice v prostředí OPNET Modeler. Tyto možnosti jsou popsány v první části práce. Dále navrhnout a implementovat funkci pro zobrazení ...
 • Programování mobilních telefonů 

  Ochodnický, Ján
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti v programování mobilních telefonů. Teoreticky rozebírá nejrozšířenější operační systémy a programovací jazyky na operační systém Symbian. Dále teoreticky popisuje technologii GSM, ...
 • Proudový postranní kanál 

  Zapletal, Ondřej
  Tato bakalářská práce se věnuje kryptoanalýze prostřednictvím postranních kanálů. Je zaměřena především na útok proudovým postranním kanálem na kryptografický modul. Jako kryptografický modul je použit mikrokontrolér PIC ...
 • Přizpůsobování dotykového displeje pro tělesně postižené 

  Ochodnický, Ján
  Práce vyjmenovává nejrozšířenější operační systémy pro inteligentní telefony s důrazem na možnosti vývoje aplikací třetích stran. Poté popisuje způsoby dotykového ovládání a způsoby psaní pomocí virtuální klávesnice. Dále ...
 • Řešení bezpečnosti v IMS 

  Porubský, Tomáš
  V mé diplomové práci nejprve představuji obecnou architekturu sítě IMS (IP Multimedia Subsystem). Jde zejména o databázi účastníků HSS (Home Subscriber Server) a SLF (Subscription Locator Function), dále pak SIP servery ...