Now showing items 1-20 of 101

 • 3D model elektrické aktivace myokardu 

  Míková, Monika
  Cílem této diplomové práce je vytvoření jednoduchého 3D elektro-anatomického modelu srdeční tkáně, který bude schopný simulovat šíření elektrické aktivace jak ve zdravém srdci, tak v srdci s arytmogenním substrátem. Model ...
 • Afinní lícování nativních a postkontrastních CT snímků mozku 

  Chmelík, Jiří
  Tato práce se zabývá řešením problému registrace obrazů mozku pořízených rentgenovou výpočetní tomografií. Úvodem práce je seznámení s metodami geometrických transformací obrazů, zejména pak afinní transformací. Dále se ...
 • Akvizice, modelování a analýza signálů v ultrazvukovém perfúzním zobrazování 

  Mézl, Martin
  Tato práce se zabývá možnostmi perfúzní analýzy pomocí ultrazvuku pro absolutní kvantifikaci perfúzních parametrů. Vteoretickém úvodu je provedena literární rešerše možností využití kontrastních látek v ultrasonografii a ...
 • Algoritmy pro rekonstrukci obrazu z projekcí 

  Zemek, Marek
  Práce je zaměřena na problematiku rekonstrukce obrazu z jeho projekcí a na hodnocení kvality této rekonstukce pomocí různých typů algoritmů. Obzvláštní pozornost je věnována aplikaci těchto algoritmů v lékařské zobrazovací ...
 • Analýza cév optického disku v sérii snímků z experimentální fundus kamery 

  Hartlová, Marie
  Při analýze retinálních snímků představuje segmentace cévního řečiště důležitý krok celého postupu. Výsledky analýzy mohou být použity při diagnostice onemocnění očního aparátu a onemocnění kardiovaskulárního systému. Tato ...
 • Analýza cév optického disku v sérii snímků z experimentální fundus kamery 

  Hartlová, Marie
  Při analýze retinálních snímků představuje segmentace cévního řečiště důležitý krok celého postupu. Výsledky analýzy mohou být použity při diagnostice onemocnění očního aparátu a onemocnění kardiovaskulárního systému. Tato ...
 • Analýza dat z difuzního zobrazování MR 

  Guzmická, Lea
  Táto práca sa zaoberá problematikou difúzneho MRI zobrazovanie. Na túto problematiku nazerá od metód nasnímania až po metódy spracovania pričom sa sústreďuje na voľbu správneho výberu softvéru pre spracovanie difúznych ...
 • Analýza intrakardiálního elektrogramu srdečních arytmií ve spektrální oblasti 

  Karlíková, Adéla
  Nejdůležitějším aspektem úspěšné ablace a zrušení arytmie je nalezení místa, odkud se arytmie šíří. Místo počáteční aktivace lze nalézt konvenčními nebo komplexními technikami. Tato práce popisuje novou konvenční metodu, ...
 • Analýza pulzace retinálních cév 

  Holásková, Anna
  Obsahem této práce je analýza pulzace sítnicových cév z videosekvencí získaných experimentální fundus kamerou na základě měření intenzitního profilu cévy. Základním stupněm analýzy je v této práci segmentace cévního řečiště ...
 • Analýza technických specifikací a možností terapeutických RTG pro nenádorové terapie 

  Pospíšil, Milan
  Tato práce se zabývá využitím rentgenového záření pro nenádorovou terapii. Popisuje vznik rentgenového záření, jeho účinky na lidský organismus a jak se před ním chránit. Dále je zde shrnuto, jaké nemoci se dají ozařováním ...
 • Bezkontaktní měření a analýza vitálních parametrů 

  Kolářová, Jana
  Tématem této práce je zpracování videa obličeje za účelem detekce vitálních parametrů – byla zvolena tepová a dechová frekvence. Účelem je bezkontaktní a bezbolestná metoda pro stanovení těchto parametrů jak pro jednodušší ...
 • Biometrie cévního řečiště prstu 

  Stibůrek, Miroslav
  Tato práce pojednává o základních biometrických pojmech, historii biometrie, metodách získání a rozpoznání charakteristických rysů jedince. V práci jsou dále obsaženy poznatky z fyziky, anatomie a fyziologie člověka, které ...
 • Biometrie krevního řečiště prstu 

  Bělehrádek, Stanislav
  V této práci jsou uvedeny základní pojmy z oboru biometrie se zaměřením na biometrii krevního řečiště prstu optickými metodami. Práce obsahuje i doplňující informace mimo jiné i z fyziky a anatomie, které jsou důležité pro ...
 • Biometrie oční duhovky 

  Váca, Ondřej
  Bakalářská práce seznamuje čtenáře s obecnou problematikou biometrických systémů, což jsou zařízení, které umožňují automatizované rozpoznávání osob na základě jejich vzhledu či chování. V další části se práce podrobněji ...
 • Detekce a rozpoznávaní tváře s využitím platformy Raspberry Pi 

  Rozhoňová, Andrea
  Následující bakalářská práce se věnuje problematice detekce a rozpoznání tváří v obraze. Teoretická část rozděluje metody detekce a rozpoznání obličeje do několika skupin, které jsou poté blíže popsány a vysvětleny. Na ...
 • Detekce K-komplexů ze spánkových záznamů EEG 

  Bjelová, Martina
  Táto práca sa zaoberá detekciou K-komplexov v spánkových EEG záznamoch. Polysomnografa je metóda, ktorá je využívaná pre diagnostiku a následnú liečbu mnohých porúch spánku. Pre určenie spánkových štádií je podstatné poznať ...
 • Detekce komorových extrasystol 

  Svánovská, Zuzana
  Komorové extrasystoly jsou patologické změny signálu EKG. Detekce komorových extrasystol na dvanáctisvodovém EKG byla vytvořena v prostředí matlab. Práce obsahuje dva algoritmy. První algoritmus je založen na porovnávání ...
 • Detekce komorových extrasystol 

  Veleba, Josef
  Práce je zaměřena na problematiku komorových extrasystol a jejich detekci v signálu EKG. Přináší stručný popis fyziologické elektrické činnosti srdeční spolu s teoretickým rozborem komorových extrasystol, metod detekce QRS ...
 • Detekce komplexu QRS s využitím transformace svodů 

  Kašpar, Jakub
  Smyslem této práce je seznámit se se způsoby detekce komplexu QRS a způsoby transformace EKG svodů. Dále vybrat jednu z již známých detekčních metod a detailně ji popsat. Tuto metodu následně realizovat v prostředí MATLAB ...
 • Detekce obličeje v obraze 

  Koudela, Ondřej
  Tato práce prezentuje základní přehled metod detekce obličeje v obraze a jejich součástí. Hlavní částí práce tvoří ukázka algoritmů vytvořených v programovacím prostředí MATLAB pro detekci obličeje na základě segmentace ...