Now showing items 1-20 of 47

 • Akustická měření v reálném prostředí 

  Mach, Václav
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice akustických měření. Jsou zde popsány dva systému používané pro tyto účely - MLS a esweep. Jsou porovnány jejich výhody a nevýhody a jsou provedeny praktické ukázky měření ...
 • Antispamová ochrana webových stránek 

  Orsák, David
  Tato práce se zabývá problematikou spamu zejména v oblasti webových stránek. Definuje pojem spam, historii spamu a jeho jednotlivé členění dle způsobu šíření a typu zaměření. Je zde rozebrána problematika legislativy vůči ...
 • Aplikace pro správu obsahu internetových stránek 

  Kaplan, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis prostředí .NET Framework, jeho verzí, architektury, assembly a jejich formátu. Popisuje programovací jazyk C#, jeho podporované programovací postupy a atributy. Obsahuje popis ...
 • Databáze a generování testovacích otázek 

  Rejko, Peter
  Cílem bakalářské práce je vytvoření databáze testovacích otázek a jejich generování. Je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické jsou popsané nástroje se zaměřením na tvorbu databází jazyku HTML, PHP a ...
 • Databáze nahrávek pro detekci hlasové aktivity 

  Pelikán, Pavel
  Tato práce se zabývá detekcí řeči (VAD) a požadavky na vytvoření databáze. Byl vybrán jeden z existujících nástrojů na označkování nahrávek. Na základě získaných znalostí byla vytvořena databáze s izolovanými slovy, větami, ...
 • Databáze zvukových souborů 

  Khatib, Nabhan
  Diplomka a prakticky cast
 • Dekodér pro systém detekce klíčových slov 

  Krotký, Jan
  Práce seznamuje čtenáře se základními vlastnostmi rozpoznávání lidské řeči, popisuje systémy pro detekci klíčových slov a blíže se věnuje návrhu jednotlivých bloků dekodéru rozdělených do tří kapitol. První z nich popisuje ...
 • Detekce hlasové aktivity 

  Mitáček, Štěpán
  Tato práce se zabývá porovnáváním různých metod detekce řeči z různých zvukových nahrávek. Při porovnávání posuzuje jak výšku nastaveného prahu při rozhodování, tak velikost jednotlivých segmentů, na které se zvuková ...
 • Detekce mrkání a rozpoznávání podle mrkání očí 

  Tesárek, Viktor
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním mrknutí oka a jejím hlavním úkolem je rozbor algoritmů zabývajících se detekcí lidí s jejich následným využitím ve vlastním programu na detekci mrknutí. Rozborem algoritmů, které ...
 • Genarátor ASP stránek 

  Hrbáček, Martin
  Zadáním mé práce je studium a seznámení s prostředím ASP.NET a realizace programu generování ASP stránek podle struktury databáze. Problematiku jsem nastudoval od Microsoft .NET Framework, který poskytuje všechny nástroje ...
 • Identifikace pauz v rušeném řečovém signálu 

  Kepák, Petr
  Základním problémem řeči je úplné oddělení přirozeného šumu, který vzniká při správné artikulaci znělých a neznělých souhlásek od šumu a rušení okolního prostředí. Cílem diplomové práce je najít efektivní metodu, které by ...
 • Identifikace zdrojů hluku pomocí akustické holografie v blízkém poli 

  Nevole, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem problematiky identifikace zdrojů hluku pomocí akustické holografie v blízkém poli. Tato metoda je obvykle označována zkratkou NAH z angl. „Nearfield acoustical holography“. V práci ...
 • Identifikace zdrojů hluku pomocí beamformingu 

  Kurc, David
  Tato diplomová práce se zabývá systémy identifikace zdrojů hluku pomocí mikrofonních polí, které jako metodu zpracování nasnímaných akustických signálů využívají beamforming. V práci jsou popsány jednotlivé prvky takového ...
 • Implementace algoritmů slepé separace zdrojů v jazyce C/C++ 

  Funderák, Marcel
  Tato práce se zabývá jednou z metod slepé separace zdrojů (BSS), která se nazývá analýza nezávislých komponent (z anglického Independent Component Analysis). Je uveden stručný teoretický podklad, ve kterém jsou vysvětleny ...
 • Implemetace detektorů hlasové aktivity s využitím open-source knihoven v jazyce C 

  Mach, Václav
  Tato diplomová práce pojednává o problematice detekce hlasové aktivity. Jsou zde teoreticky popsány dva typy: energetický a statistický detektor, jejichž funkce je ověřena v prostředí Matlab. Dále je řešena implementace ...
 • Instalace a konfigurace Octave výpočetního clusteru 

  Vitner, Petr
  Tato práce zkoumá možnosti a nástroje pro vytvoření vysoce-výkoného výpočetního clusteru. Obsahuje návrh pro jeho vytvoření a podrobně popisuje jeho nastavení a konfiguraci ve virtuálním prostředí.
 • Inteligentní dům s jednočipovým počítačem 

  Piro, Šimon
  Tato práce se zabývá problematikou inteligentních domů, přehledem řešení, které se v~současnosti využívají, návrhem jednoduššího a finančně nenáročného řešení, výběrem řídící jednotky v podobě jednočipového počítače s ...
 • Lavinové komunikační uzly 

  Koňařík, Libor
  Předložená diplomová práce se podrobně věnuje vybraným možnostem komunikace mezi osobami při lavinových neštěstích. Zkoumané způsoby komunikace mezi sebou porovná. Zaměří se na ověření vlastností a parametrů lavinových ...
 • Lokalizace akustických zdrojů v blízkém poli 

  Šuránek, David
  Tato práce se zabývá lokalizací akustického zdroje v blízkém poli. Úvod této práce se zabývá základním zkoumáním problematiky lokalizace akustických zdrojů. Následně jsou přiblíženy některé známé metody lokalizace akustických ...
 • Lokalizace pohyblivých akustických zdrojů 

  Bezdíček, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na lokalizaci statických (zadání semestrálního projektu) a pohyblivých akustických zdrojů (zadání diplomové práce) pomocí mikrofonních polí. Nejdříve se zabývá obecnou problematikou lokalizace. ...