Now showing items 1-20 of 29

 • Financování projektu ze zdrojů EU 

  Palacká, Naďa
  Tato bakalářská práce přispívá k pochopení problematiky, zabývající se přípravou projektů financovaných z fondů Evropské unie. Konkrétním projektem je zde modernizace letního koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm, jehož ...
 • FINANCOVÁNÍ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Z FONDŮ EU 

  Vaňková, Lenka
  Předmětem této diplomové práce je návrh projektu zaměřeného na vzdělávání pracovníků společnosti Siemens Elektromotory s. r. o., závod Frenštát p. R. Tento projekt je zpracováván s cílem dosažení financování prostřednictvím ...
 • Financování vybraného investičního projektu ze strukturálních fondů EU 

  Grumelová, Ema
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu financovaného z fondov EÚ, ktorý je zameraný na rekonštrukciu vybraného penziónu na východnom Slovensku. Návrh projektu je tvorený podľa štruktúry tzv. štúdie uskutočniteľnosti ...
 • Finanční a ekonomická strategie podniku 

  Čevela, Stanislav
  Bakalářská práce představuje finanční a ekonomickou strategii podniku s mnohaletou tradicí. Jeden s největších výrobců rychloběžných průmyslových vrat v ČR. Finanční analýzou posoudíme úroveň současné finanční situace ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mlaskačová, Marcela
  Bakalářská práce se zabývá posouzením současné ekonomické situace firmy VINIUM a.s. Pro hodnocení jsou použity metody finanční analýzy, jejíž výsledky jsou východiskem pro návrh ke zlepšení finanční situace firmy. V ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Zachovalová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena hodnocení výkonnosti společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v letech 2010 – 2012. V teoretické části je popsána problematika měření výkonnosti podniku a v praktické části je provedeno hodnocení ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Doupalová, Nikola
  Bakalářská práce analyzuje finanční situaci a výkonnost A.W. společnosti s.r.o. v letech 2008-2011. V teoretické části jsou vysvětleny metody finanční analýzy a ukazatel ekonomické přidané hodnoty. Po stručném představení ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Findejs, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické výkonnosti vybraného podniku. Zhodnocení je provedeno pomocí klasických ukazatelů finanční analýzy a pomocí moderní metody ekonomické přidané hodnoty EVA. V teoretické ...
 • Likvidace podniku a jeho rizika 

  Hedbávný, Ondřej
  Cílem diplomové práce je likvidace podniku a její možná rizika. Diplomová práce se v teoretické části zabývá problematikou obecné právní úpravy likvidace obchodní společnosti, a to především se zaměřením se na právní ...
 • Možnosti rozšíření podnikatelských aktivit společnosti 

  Čapková, Daniela
  Předmětem diplomové práce je vyhodnotit finanční situaci společnosti a navrhnout strategii stabilizace a možné expanze společnosti. Teoretická část je zaměřena na metody finanční analýzy, ukazatele a soustavy ukazatelů, ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Starý, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce se věnuje popisu teoretických východisek, základních přístupů a metod oceňování ...
 • Ocenění konkrétního podniku 

  Vedra, Ivo
  Maximalizace tržní hodnoty podniku by měla být jedním ze základních cílů každého podniku. V současnosti existuje několik metod, jak spočítat jeho hodnotu. Základní problematikou diplomové práce je na základě studia dostupné ...
 • Ocenění majetku podniku pro účely jeho prodeje s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Vrábľová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá ocenění majetku podniku pomocí metody diskontovaných peněžních toků. V první části jsou definována teoretická východiska. Tyto teoretické poznatky jsou následně aplikovány v praktické části, která ...
 • Ocenění podniku 

  Kudličková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybrané společnosti. Hlavním nástrojem, kterým bylo docíleno ocenění podniku, jsou výnosové metody ocenění. V první části diplomové práce jsou vymezeny teoretická východiska potřebná k ...
 • Ocenění podniku 

  Jemelíková, Hana
  Diplomová práce se zabývá oceněním společnosti Nemocnice Hranice, a.s. k datu 1. 1. 2013. V teoretické části jsou vyjasněny základní pojmy související s problematikou oceňování, jsou popsány základní metody ocenění a postup ...
 • Ocenění podniku ABC a.s. 

  Božková, Klára
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybraného podniku pomocí výnosové metody ocenění. V první časti diplomové práce je problematika ocenění vymezena teoreticky a tyto poznatky jsou poté použity v analytické a praktické části ...
 • Ocenění podniku Amaprint Kerndl s.r.o. 

  Mašová, Milada
  Diplomová práce se zabývá oceněním zvoleného podniku. Ocenění bylo provedeno na základě výnosových metod ocenění. První část práce se zabývá teoretickými východisky práce, na jejichž základě mohla být zpracována část ...
 • Ocenění podniku Hanácké železárny a pérovny, a.s. 

  Hubálková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá určením subjektivní hodnoty firmy Hanácké železárny a pérovny, a.s. Praktická část se věnuje analýze vnějšího a vnitřního potenciálu a finanční situace společnosti. Na základě stanovení generátorů ...
 • Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Bouchalíková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá oceněním podniku ZELTR Agro a. s. V první části práce jsou definována teoretická východiska potřebná pro ocenění podniku. Praktická část práce obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu a ...
 • Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Lančaričová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá stanovením subjektívnej hodnoty podniku IFE-CR, a.s. za pomoci vybranej výnosovej metódy. Ocenenie bude prevedené k dátumu 31. 12. 2013. Teoretická časť objasňuje hlavné pojmy a charakterizuje ...