Now showing items 1-15 of 15

 • Akustická měření v reálném prostředí 

  Mach, Václav
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice akustických měření. Jsou zde popsány dva systému používané pro tyto účely - MLS a esweep. Jsou porovnány jejich výhody a nevýhody a jsou provedeny praktické ukázky měření ...
 • Algoritmy ve správě barev 

  Stecík, Július
  Práca stručne pojednáva o problematike farebného vnemu a javoch s ním spojených. Ďalej popisuje farebné modely a ich matematické definície používané správou farieb. Stručne analyzuje dôležité prvky ICC profilu. V druhej ...
 • Aplikace metod učení slovníku pro Audio Inpainting 

  Ozdobinski, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá metodami učení slovníku pro doplňování chybějících úseků ve zvukovém signálu. Jsou zde teoreticky rozebrány a prakticky využity algoritmy K-SVD a INK-SVD k učení slovníku. Tyto slovníky jsou ...
 • Aplikace pro měření směrových charakteristik akustických hudebních nástrojů 

  Ustohalová, Iveta
  Tato práce se zabývá směrovými charakteristikami akustických hudebních nástrojů a jejich měřením. V práci je popsáno sestavení měřící aparatury včetně mikrofonního pole a realizace následného měření. Dále je popsáno ...
 • Detektor řečové aktivity v signálovém procesoru 

  Kovařík, Jiří
  V rámci diplomové práce byly vytvořeny detektory řečové aktivity podle standardu ITU-T G.729 a G.723.1. Byly implementovány v signálovém procesoru TMS320C6416 firmy Texas Instruments. Zároveň byly detektory vytvořeny i v ...
 • Doplňování chybějících vzorků v audio signálu 

  Mach, Václav
  V oblasti zpracování signálů se v současné době čím dál více využívají tzv. řídké reprezentace signálů, tzn. že daný signál je možné vyjádřit přesně či velmi dobře aproximovat lineární kombinací velmi malého počtu vektorů ...
 • Elektronický rezervační systém pro laboratoře a laboratorní zařízení 

  Povoda, Lukáš
  Práca sa zaoberá návrhom databázovej štruktúry a webového rozhrania rezervačného systému, určeného pre rezerváciu laboratórnych priestorov a meracích zariadení určených pre zapožičanie. Systém je navrhnutý na najrozšírenejšom ...
 • Hluková analýza zvukových signálů 

  Kabarová, Anísa
  V teoretické části této práce jsou shrnuty základní pojmy a veličiny spojené s měřením hluku a jeho statistickou analýzou. Praktická část práce je zaměřena na implementaci kmitočtové a časové filtrace podle technické normy ...
 • Měření indexu hlasitosti 

  Hloušek, Pavel
  Tato práce se zabývá měřením hluku. Jsou zde popsány metody měření a vyhodnocování hluku se zaměřením na metodu měření indexu hlasitosti podle Stevense. V první části jsou uvedeny základní pojmy z akustiky. Dále se zde ...
 • Multiplatformní přehrávač zvukových signálů 

  Malár, Ladislav
  Tato diplomové práce se zabývá vytvořením multiplatformního zvukového přehrávače s možností jeho využití v logopedické ordinaci. Teoretická část práce je zaměřena na porovnání dvou multiplatformních knihoven, z nichž byla ...
 • Multiplatformní přehrávač zvukových signálů 

  Šenovský, Jiří
  Tato práce se bude zaobírat návrhem multiplatformní aplikace pro nahrávání zvukového signálu. Zvukový signál bude zobrazen v časové ose, která poslouží k výpočtu frekvenční charakteristiky daného signálu. Tento výpočet se ...
 • Pokročilé metody interpolace zvukových signálů 

  Pospíšil, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem predikční metody interpolace signálu a modelováním signálu pomocí sinusoidálního modelu. Na základě této teorie je ve výpočetním prostředí MATLAB realizován algoritmus ...
 • Subjektivní evaluace šumu pozadí v audio systémech 

  Falešník, Vlastimil
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání vlivu aditivního šumu pozadí ve zvukových záznamech. Tento typ šumu se často vyskytuje při jejich restaurování. Častou snahou je tyto nechtěné šumy potlačit. Problematickou částí ...
 • Tuhé pěny založené na acetalizovaném PVAl 

  Mach, Václav
  Práce se zabývá přípravou tuhých hydrofilních pěn z acetalů PVAl. Pro výrobu tuhých pěn byl použit postup založený na napěnění reakční směsi plynnými zplodinami. V rámci práce byla také studována možnost ukotvení aktivních ...
 • Učení slovníku pro rekonstrukci řídkého signálu 

  Ozdobinski, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá učením slovníku pro rekonstrukci signálu na základě řídkých reprezentací. Jsou zde popsány způsoby tvorby statických a přizpůsobených slovníkových matic, které jsou užité s aproximativním ...