Now showing items 1-1 of 1

  • Analytické řešení ohybového kmitání nosníků 

    Machoň, Matěj
    Bakalářská práce se zabývá analytickým určením vlastních frekvencí a vlastních tvarů prizmatického nosníku. Výsledky výpočtu jsou poté porovnány s daty experimentálně zjištěnými na nosníku se stejnou geometrií a vlastnostmi. ...