Now showing items 1-20 of 41

 • Aktualizace GIS účelové sítě FAST v lokalitě Dolní Morava 

  Vozdová, Klára
  Předmětem bakalářské práce je aktualizace geografického informačního systému v lokalitě Dolní Morava. Jedná se o doplnění a utřídění databáze všech bodů používaných pro výuku v terénu. Nová aplikace byla vytvořena v programu ...
 • Analýza přesnosti výsledků astronomického určení polohy 

  Jalovecký, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu přesnosti výsledků astronomického určení polohy. Popisuje metody měření a nejnovější měřické systémy používané v geodetické astronomii. Dále je v práci popis měřického systému ...
 • Aplikace 3D průmyslové geodézie při výrobě modulů pro podmořskou těžbu ropy 

  Baier, David
  Diplomová práce má seznámit čtenáře s úlohou geodeta při výrobě ropných modulů (segmentů), které se používají při sestavování celého řetězce podmořských ropovodů. V práci jsou popsány teorie těžby ropy z mořského dna, ...
 • Detekce prostorových objektů v mračně bodů 

  Venený, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním bodového mračna získaného prostřednictvím mobilního mapovacího systému. V teoretické části je obecně popsáno téma mapování a následně konkrétněji rozebrána problematika mobilních ...
 • Dokumentace fary v Pavlově 

  Slezáková, Gabriela
  Práca sa zaoberá spracovaním dokumentácie budovy farnosti rímskokatolíckej cirkvi v juhomoravskej obci Pavlov. Účelom práce je praktické zameranie objektu v teréne pomocou geodetických metód, výpočet nameraných hodnôt a ...
 • Dokumentace jeskyně Barové - střední část 

  Chaloupka, Roman
  Cílem této bakalářské práce je grafická dokumentace střední části jeskyně Barové v podobě půdorysu a podélného řezu v měřítku 1:250. Práce obsahuje včetně stručného popisu lokality veškerý postup od rekognoskace a doplnění ...
 • Dokumentace kostela v obci Čučice 

  Súkeníková, Terézia
  Cieľom tejto práce je dokumentácia kostola sv. Jakuba Staršího v juhomoravskej obci Čučice. Jedná sa o kompletnú výkresovú dokumentáciu stavebného objektu, pozostávajúcu z polohopisnej situácie okolia kostola, pôdorysu ...
 • Dokumentace studánek a památníků v prostoru školního lesního statku MENDELU 

  Šmigurová, Lenka
  Cílem této práce je zdokumentovat studánky a památníky v prostoru školního lesního statku Mendlovy univerzity v Brně. Hlavním výstupem této bakalářské práce je mapa památníků a studánek v areálu Lesnického Slavína v měřítku ...
 • Dokumentace Zadního paláce na hradě Veveří 

  Gabrlík, Marek
  Účelem mé diplomové práce je geodetické zaměření a vypracování výkresové dokumentace prvních dvou nadzemních podlaží zadního paláce, čtyř nadzemních podlaží navazující hranolové věže a fasády obou zadaných objektů přístupných ...
 • Etapové měření posunů nivelačním přístrojem Leica Sprinter 150 M 

  Kubištová, Pavlína
  Cílem této bakalářské práce je posoudit, zda je možné použít nivelační přístroj Leica Sprinter 150M, který se se svou přesností pohybuje na hranici technické a přesné nivelace, pro účely přesné nivelace. Zadáním bakalářské ...
 • Euclidean Model of Space and Time 

  Machotka, Radovan (Scientific Research Publishing (SCIRP), 2018-05-16)
  The aim of this work is to show that the currently widely accepted geometrical model of space and time based on the works of Einstein and Minkowski is not unique. The work presents an alternative geometrical model of space ...
 • Evidování práv k nemovitostem v Ruské federaci a na Ukrajině 

  Davleeva, Luiza
  Cílem této práce je porovnání evidencí práv k nemovitostem na územích Ruské federace a Ukrajiny s Českou republikou. Informace o každé zemi jsou rozděleny do pěti částí: historie, státní organizace, příklad z katastru ...
 • Geodetické práce při pokládce povrchu letiště 

  Bártková, Zuzana
  Diplomová práce pojednává o geodetických pracích během pokládky asfaltu na letišti Arvidsjaur ve Švédsku. Práce se soustředí především na systém automatizovaného řízení stavebních strojů a jeho využití v praxi. Popisuje ...
 • Geometrické parametry zařízení pro absolutní kalibraci GNSS antén 

  Brátová, Kateřina
  Předmětem práce je popis zařízení vyvíjeného pro absolutní kalibraci GNSS antén na VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústavu geodézie. Pomocí kalibrace jsou zjišťovány parametry GNSS antény, o které je opraveno měření a je tak ...
 • Polohové a výškové určení měřické sítě v laboratoři B150 

  Hubáček, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá určením souřadnic a výšek bodů v laboratořích B150 a B151 na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. Souřadnice polohy jsou určeny v místním souřadnicovém systému. Výšky jsou ...
 • Polohové a výškové určení měřických sítí využívaných pro výuky v terénu 

  Suchánková, Tereza
  Předmětem této bakalářské práce bylo polohové a výškové určení bodů výukových měřických sítí ve zvolených lokalitách v katastrálním území Veveří. V práci je popsaný postup měřických a kancelářských prací. Je zde popsána ...
 • Porovnání práce geodeta v Norsku a v České republice 

  Kofira, Matej
  Cieľom diplomovej práce je porovnanie práce geodeta v Nórsku a Českej republike. Obsahom práce je komplexné porovnanie situácie a získanie čo najobjektívnejšieho pohľadu na danú problematiku. Výsledný záver práce vyvodzujem ...
 • Posouzení přesnosti elektromagnetické lokalizace podzemních prostor 

  Skulina, Radim
  Cílem této diplomové práce je posouzení přesnosti elektromagnetické lokalizace podzemních prostor a porovnání s výsledky dosaženými Ing. Martinem Šklíbou v roce 2006. Pro posouzení přesnosti bylo využito již existující ...
 • Predikce hodnot tíhových veličin na základě terestrických měření a digitálního modelu terénu 

  Letko, Ivan
  Hlavním předmětem této diplomové práce je rovnoměrné náhodné zahuštění měřených tíhových bodů ve vybraném zájmovém území na základě digitálního modelu terénu. K tomuto účelu je použita metoda Remove-Compute-Restore. V práci ...
 • Staniční testování Mobilního automatizovaného astronomického systému 

  Sasyn, Jan
  Předmětem této diplomové práce je staniční testování Mobilního automatizovaného astronomického systému č. 1 (MAAS – 1). Systém slouží pro určování astronomických zeměpisných souřadnic prostřednictvím měření na hvězdy. Práce ...