Now showing items 1-10 of 10

 • Jakost povrchových vod v ČR a jejich upravitelnost 

  Bedáňová, Jana
  Práce pojednává o jakosti povrchových vod v ČR a o vývoji její kvality v tocích a nádržích. O problémech spojených s vypouštěním odpadních vod do recipientu (často bez čištění) a splachy ze zemědělských půd. V závěru se ...
 • Katalog čerpadel pro tlakové stokové systémy 

  Klučka, Tomáš
  Práce popisuje současnou situaci a zásady v navrhování a provozování TSS (Tlakové stokové systémy) v souladu s českými a evropskými normativními předpisy, charakteristiku a přehled TSS v České republice a zahraničí. Rešerše ...
 • Množství odpadů z procesu čištění odpadních vod 

  Žíla, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na množství odpadu z čistíren odpadních vod do 2000 ekvivalentních obyvatel s gravitačním přítokem. V první části rešerše jsou vyjmenovány typy jednotlivých čistíren odpadních vod do 2000 ...
 • Navrhování tlakových stokových sítí 

  Macsek, Tomáš
  Práca sa zaoberá návrhom tlakových stokových sietí. Sumarizuje všeobecné návrhové znalosti o tlakovej kanalizácií a čerpacích staniciach, sumarizuje technické požiadavky českých vodárenských spoločností na tlakové stokové ...
 • Nerovnoměrné zatížení malých čistíren odpadních vod 

  Spurný, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení provozu malé čistírny odpadních vod. V rešeršní části jsou definovány základní návrhové parametry ČOV a vybrané ukazatele znečištění odpadní vody, stejně jako jejich limity dle ...
 • Odstranění vybraných léčiv z vyčištěných odpadních vod oxidačními procesy 

  Radetzká, Hana
  Cílem práce je vytvořit rešerši a shrnout aktuálně dostupné informatice o problematice mikropolutantů se zaměřením na léčiva a pesticidy. První část práce se zabývá popisem, výskytem mikropolutantů a vlivem na organismy. ...
 • Vsakování srážkových vod 

  Kračman, Martin
  Cílem této práce je definovat legislativní možnosti vsakování, zadržování a odvádění dešťových vod pro rodinný dům v České republice. Práce se mimo vody srážkové zabývá i vodami splaškovými, jejich kvalitou a následným ...
 • Vyhodnocení provozu tlakové kanalizace obce Hrádek u Sušice 

  Macsek, Tomáš
  Práca sa zaoberá vyhodnotením prevádzky tlakovej kanalizácie v obci Hrádek u Sušice. Vyhodnotenie je zamerané na chovanie tlakového systému, jeho prevádzkové parametre a na popis a príčiny porúch, ktoré sa na stokovej sieti ...
 • Využití produktů mikrovlnné pyrolýzy 

  Zdeňková, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využití produktů mikrovlnné pyrolýzy. První část pojednává o mikrovlnné pyrolýze a využití produktů z ní v průmyslu. V druhé části práce je popsáno testování vzorku odpadní vody z ...
 • Znovuvyužití odpadní vod ze stokové sítě 

  Šebek, Josef
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku opětovného využití odpadních vod ze stokové sítě. Jedná se jak o energetické využití odpadních vod ve stokové síti, tak využití vyčištěné odpadní vody ze stokové sítě v ...